Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Information om utförda kontroller 2021

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska rapporteras.

Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2021 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2022.

37) Datum för kontrollen

Det datum då kontrollen utfördes. Som kontroll räknas all utförd kontroll i form av besök på en anläggning, detta inkluderar besök i samband med ett godkännande. Även kontroll som sker ”vid skrivbordet” räknas hit, om den resulterar i att man kan sätta avvikelse/utan avvikelse på en rapporteringspunkt. Det kan till exempel handla om uppföljning från en tidigare kontroll eller granskning av märkningsuppgifter.

Observera att kontroller på mobila anläggningar utförda i andra kommuner än där anläggningen är registrerad kan rapporteras om anläggningen läggs in med en för detta avsedd anläggningstyp, se bilaga 1.

Anläggningstyper (Bilaga 1) 2021

38) Föranmäld/oanmäld kontroll

För varje kontroll som genomförs ska information om den varit föranmäld eller oanmäld rapporteras. Med en föranmäld kontroll avses alla kontroller där myndigheten på något sätt i förväg aviserat till livsmedelsföretagaren att kontroll kommer att genomföras.

39) Kontrollorsak

Här anges av vilken orsak som kontrollen utfördes.

Svarsalternativ:

 • Planerad kontroll:
  Rutinmässig kontroll som är planerad utifrån anläggningens tilldelade kontrolltid. Observera att första besöket på en nyregistrerad anläggning räknas som planerad kontroll, även om anläggningens existens inte var känd för kontrollmyndigheten när planeringen gjordes.

 • Uppföljande kontroll:
  Kontroll som utförs för att följa upp avvikelser och bristande efterlevnad som konstaterats vid en tidigare kontroll.

 • Händelsestyrd kontroll:
  Kontroll som utförs på grund av yttre omständigheter, till exempel klagomål. Alla händelsestyrda kontroller rapporteras under denna orsak, oavsett om de visade sig befogade eller inte.

Observera att om uppföljande kontroll sker samtidigt som en planerad kontroll ska två kontroller rapporteras, med olika kontrollorsak.

Exempel

Småbyns kommun gör en planerad kontroll på Korvmojen 2021-02-02. Samtidigt som den planerade kontrollen görs följs en avvikelse upp från tidigare kontroll.

Småbyns kommun registrerar först den uppföljande kontrollen där avvikelser från den tidigare kontrollen följs upp. Dessa noteras med utan avvikelse eller fortsatt med avvikelse. Dessutom registrerar Småbyns kommun en ny planerad kontroll med dess resultat.

Småbyns kommun registrerar alltså två kontroller, den ena med kontrollorsak ”planerad kontroll” och den andra med kontrollorsak ”uppföljande kontroll”. 

40) Rapporteringspunkt

Rapporteringspunkterna (bilaga 2) är indelade efter lagstiftningsområde A-O. De operativa målen har ett eget område, P. Punkterna rapporteras tillsammans med kontrollresultaten (se informationspost 41). Endast de punkter som har kontrollerats vid kontrolltillfället ska rapporteras. Observera att även om det inte var några avvikelser alls vid kontrollen, så ska kontrollerade rapporteringspunkter rapporteras, då med ”utan avvikelse”.

Exempel: En anläggning kontrolleras av kontrollmyndigheten. Kontrollen har fokus på lagstiftningsområde B02, Obligatorisk livsmedelsinformation, innehåll och presentation samt lagstiftningsområde C01, Nyckelhålsmärkning. Kontrollmyndigheten kan konstatera att märkningen följer kraven i för nyckelhålsmärkning i LIVSFS 2015:1. Man rapporterar ”utan avvikelse” på rapporteringspunkt C01, Nyckelhålsmärkning. Samtidigt konstaterar kontrollmyndigheten att obligatoriska uppgifter (enligt artikel 9, förordning (EU) nr 1169/2011 om livsmedelsinformation) saknas och rapporterar avvikelse på B02, ”Obligatorisk livsmedelsinformation, innehåll och presentation”.

Rapportering av kontroll på en dricksvattenanläggning

Lagstiftningsområde N ska endast användas på anläggningar som är typade som ”Dricksvattenanläggning” på nivå 1 (se informationspost 27-30) och som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. All kontroll som utförs på en dricksvattenanläggning ska rapporteras under lagstiftningsområde N. Övriga lagstiftningsområden får inte användas.

Exempel

En kontrollmyndighet vid en kontroll konstaterar att en dricksvattenanläggning inte anmält till kontrollmyndigheten att de lagt till ett nytt beredningssteg i dricksvattenproduktionen. Eftersom A01 inte ska användas på dricksvattenanläggningar rapporterar de avvikelse på N01 - Anmälan om betydande ändringar.

Rapportering av kontroll enligt de operativa målen

Rapporteringspunkterna P18-P37 visar om man gjort kontroll i enlighet med de operativa målen i den nationella kontrollplanen. Om kontroll i enlighet med de operativa målen görs, så ska kontrollresultatet rapporteras. Resultatet ska rapporteras på den rapporteringspunkt som är tillämplig utifrån gällande lagstiftning och på den punkt som visar vilket operativt mål som blivit kontrollerat. Detta för att rapporteringen ska kunna visa både vilka lagstiftningsområden som blivit kontrollerade, men även om kontroll skett mot det som avses i det operativa målet. Detta betyder att ett resultat aldrig kan rapporteras endast på rapporteringspunkt P18-P37.

Observera att Operativt mål 1-3 (P18-P20) endast gäller dricksvattenanläggningar och att de övriga målen bara gäller andra anläggningar än dricksvattenanläggningar

Observera att för att en kontroll ska rapporteras på det operativa målet ska dels kontrollen motsvara målbeskrivningen, dels ska kontrollen göras på en anläggning som motsvaras av det operativa målet. Kontroller som utförs endast på delar av den kontroll som avses i det operativa målet och/eller på en anläggning som inte omfattas är inte en målkontroll och ska inte rapporteras under P-punkterna. 

Operativt mål 20 gäller bara primärproduktion och saknas därför i listan.

Exempel: En anläggning som tillverkar läskedryck kontrolleras av kontrollmyndigheteten. Anläggningen omfattas av operativt mål 12 - Tillsatser - användning, spårbarhet, halt, korrekt märkning. Kontrollmyndigheten kontrollerar under inspektionen att endast godkända färgämnen och sötningsmedel används i dryckerna, att dessa används enligt tillåtna halter och att märkningen är korrekt.. Kontrollmyndigheten kontrollerar även att företaget kan visa spårbarhet bakåt för de tillsatser som används samt att de anges korrekt i märkningen av de produkter där de ingår. Kontrollmyndigheten konstaterar inga avvikelser gentemot förordning (EG) nr 1333/2008 eller spårbarhet enligt artikel 18 i förordning (EG) nr 178/2002. Däremot konstateras att tillsatserna inte har angivits på ett korrekt sätt enligt del C, bilaga VII till förordning (EU) nr 1169/2011. Resultatet rapporteras med ”utan avvikelse” på lagstiftningsområde I01 och H01 samt med avvikelse på B02 och P29 - operativt mål 12. 

41) Kontrollresultat

Här anges resultatet från varje kontrollerad rapporteringspunkt. En avvikelse är det när det är en konstaterad avvikelse mot lagstiftningen. Observera att alla rapporteringspunkter som kontrollerats vid kontrolltillfället ska rapporteras med ett kontrollresultat.

Svarsalternativ:

 • Avvikelse
 • Utan avvikelse

Exempel: Se informationspost 40.