Skriv ut
Jämför versioner

Prioritering av produkter som kan kontrolleras efter gränskontrollen

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Här hittar du en översikt av vad som kan kontrolleras på importerade livsmedel från land utanför EU. Information som du som inspektör efter gränskontrollen har nytta av.

Sammanfattning av kontrollen av importerade livsmedel

Livsmedelsverket ger förslag på vad som kan vara mer eller mindre prioriterat att kontrollera hos en importör. Utifrån tabellerna nedan kan varje kontrollmyndighet bedöma vilken kontroll som kan prioriteras på respektive importerande anläggning. Det beror förstås också på vilka livsmedel som importören tar in från land utanför EU. Beroende på antal kontrolltimmar utifrån riskklassningen kan vad som kontrolleras hos importören alterneras vid de olika kontrollbesöken.

Observera att vissa importkontroller utförs endast av kontrollmyndigheten till importören. Exempel på sådana kontroller är kontroll av groddar från land utanför EU och mandlar från USA.

Produkt, land och agens

Rättsakt och eventuellt intyg

Kontroll

Mandlar från USA avseende alfatoxin.

Förordning (EU) nr 2015/949 

Intyg: Bilaga II till förordning (EU) nr 2015/949 

Om den frivilliga förordningen ej följs: Artikel 15.1 i förordning (EG) nr 882/2004

 

Dokumentkontroll av varje sändning. 

Mindre än 1 % provtagning

Eller 20 % provtagning om den frivilliga preexport-förordningen inte följs. 

Pre exportkontroller mandlar från USA

Groddar och frön som inte är steriliserade från alla länder utanför EU avseende STEC.

Förordning (EU) nr 211/2013 

Intyg: Bilaga till förordning (EU) nr 211/2013

Stickprovsmässig intygskontroll hos importör. 

Kontroll av intyg vid import av groddar och frön

Importförbjudna vegetabilier som betelblad och torkade bönor med salmonella respektive bekämpnings-medelsrester.

Importförbud - vegetabiliska livsmedel

 

Dessa produkter ska inte finnas på marknaden. 

Kontakta
gks@slv.se.

Kontrollmyndigheten som registrerar eller godkänner anläggningen där sändningen befinner sig lägger saluförbud och fattar åtgärdsbeslut. Se 23 och 25§§ livsmedelsförordningen, artikel 54 p. 2 g med hänvisning till artikel 19 i förordning (EG) nr 882/2004, samt 60§ LIVSFS 2004:3.

Illegal import (se tabell 1)

Importförbjudna animalier som blötdjur m.m. från Albanien och fiskeriprodukter från Guinea med kolera respektive hygieniska brister i produktionskedjan.

Importförbud - animaliska livsmedel

Dessa produkter ska inte finnas på marknaden. 

Kontakta
gks@slv.se Livsmedelsverket fattar beslut om sändningen. Saluförbud kan utfärdas av anläggningens kontrollmyndighet

Illegal import (se tabell 1)

 

Produkt, land och agens

Rättsakt och eventuellt intyg

Kontroll

Produkter som inte innehåller ris från Kina, t.ex. nudlar och kex. Säkerställa att det inte är ris i produkten.

Artikel 4 p. 2 i beslut 2011/884

Gäller produkter listade i bilaga I

Kontroll av att förklaringen om att produkten inte innehåller ris överensstämmer med ingrediens-förteckningen. 

Gränskontroll av vegetabiliska livsmedel (Se p. 5 Kontroll av genetiskt modifierade livsmedel (GMO) i ris från Kina)

Gränskontroll av vegetabiliska livsmedel (Se Genetiskt modifierade livsmedel (GMO))

 

Produkt, land och agens

Rättsakt och eventuellt intyg

Kontroll

Risprodukter från USA. Otillåtet GMO.

artikel 2 i beslut 2010/315/EU

Kontrollmyndigheterna ska ta stickprover för analys av rissorten ”LL RICE 601”

Kontroll av ris importerat från USA

Vegetabiliska restriktionsvaror som hallon från Serbien, vinblad från Turkiet eller torkade fikon från Turkiet med Norovirus, bekämpnings-medelsrester respektive aflatoxiner.

 

Här kan du ta reda på vilka vegetabiliska livsmedel som ska gränskontrolleras. Se hjälpguiden i punkt 1.

Import vegetabiliska livsmedel 

Särskilt förordning (EG) nr 669/2009 och förordning (EU) nr 884/2014

Dessa produkter ska ha ett godkänt CED-beslut från gränskontrollen, vid första importerande anläggning. Om de inte har det är det illegal import, kontakta gks@slv.se

Animaliska restriktionsvaror, listade i bilaga I till beslut 2007/275 från olika länder.

 

I princip alla animalier ska gränskontrolleras.

Animaliska livsmedel som ska gränskontrolleras 

Förordning (EU) nr 206/2010 när det gäller kött. 

Beslut 2007/777/EG när det gäller köttprodukter. 

Beslut 2000/572/EG när det gäller malet kött och köttberedningar. 

Beslut 2003/779/EG när det gäller djurtarmar. 

Förordning (EG) nr 2074/2005 när det gäller fiskeriprodukter. 

Förordning (EU) nr 2016/759 gelatin, kollagen och honung. 

Förordning (EU) nr 605/2010 när det gäller mjölkprodukter. 

Förordning (EG) nr 798/2008 när det gäller ägg, äggprodukter och fjäderfäkött. 

Dessa produkter ska ha ett godkänt CVED-beslut från gränskontrollen, vid första importerande anläggning. Om de inte har det är det illegal import, kontakta gks@slv.se

Sammansatta livsmedel med animaliska och vegetabiliska ingredienser t.ex. kosttillskott från länder utanför EU.

Kontroll av sammansatta livsmedel

Om CVED-beslut saknas på anläggningen som importerar direkt från land utanför EU för en produkt som innehåller både animaliska och vegetabiliska ingredienser, kontakta gks@slv.se, gärna med ifylld frågeblankett från importören.

 

 

Sidans taggar
Lagstiftning