Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Checklista för kontroll av livsmedel som importerats

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Ta del av vår checklista med tips om vad du som inspektör kan kontrollera hos en importör. Skriv gärna ut eller ta med listan elektroniskt inför kontrollen. Utifrån importörens verksamhet kan du behöva läsa mer om de olika krav som gäller för olika produkter från olika länder utanför EU.

Allmänna krav

 • Kontrollera att importören är registrerad, antingen i din egen kommun eller i någon annan kommun, alternativt är godkänd av Livsmedelsverket 

 • Kontrollera att livsmedlet inte innehåller några otillåtna tillsatser i märkningen eller i medföljande handling.
  Tillsatser

 • Om det är ett livsmedel som du inte känner igen, kontrollera om det kan vara ett nytt livsmedel och att det är godkänt enligt reglerna om nya livsmedel.
  Nya livsmedel

 • Vid import av ekologiska livsmedel, kontrollera att importören är ansluten till och kontrollerad av ett godkänt kontrollorgan.
  Kontroll av ekologiska livsmedel

 • Vid import av naturligt mineralvatten, kontrollera att vattnet är godkänt med hjälp av listor på godkända produkter av naturligt mineralvatten.
  Förteckningar över godkända naturliga mineralvatten.

 • Vid import av kosttillskott, kontrollera att kosttillskottet är tillåtet utifrån märkning, gränsdragning till läkemedel och annat. Denna kontroll är relevant oavsett om produkten är importerad från land utanför EU eller inte.
  Kosttillskott

  Kontrollera om kosttillskottet är ett sammansatt livsmedel som kräver gränskontroll eller inte.

  Se mer information nedan för sammansatta livsmedel.

Animaliska livsmedel

 • CHED-P: Kontrollera att varan åtföljs av ett CHEDP-beslut fram till den första anläggningen i EU. Med spårbarhetskontroll ska du som inspektör kunna komma fram till om det finns ett CHEDP-beslut från den första gränskontrollstationen till EU, som kan vara i ett annat EU-land än Sverige. Förlagan till CHED-P finns i bilaga II, del 2, avsnitt B i förordning 2019/1715.
  Gränskontroll

 • Märkning: För importerade animaliska livsmedel krävs inte ovalmärkning, men det ska finnas ett anläggningsnummer och uppgift om ursprungsland på ytter- eller innerförpackning. Det kan du som inspektör kontrollera hos mottagaren. När livsmedlet säljs till konsument ska det vara fullständigt och korrekt märkt på svenska. Importerade konsumentförpackningar ska vara märkta med anläggningsnummer och ursprungsland. Om företagaren märker varan i Sverige kan du kontrollera att märkningen stämmer med de underlag som finns från ursprungslandet.
  Märkning av importerade livsmedel

 • Sammansatta livsmedel: Kontrollera om det är ett sammansatt livsmedel som kräver gränskontroll eller inte.

  Om CHEDP-beslut saknas hos importören, som tagit in livsmedlet direkt från land utanför EU, kontrollera att varan kommer från ett godkänt land och en godkänd anläggning.
  Listor över godkända anläggningar i land utanför EU

 • Kosttillskott med animaliska ingredienser: Begär att få se CHEDP-beslutet på den första anläggningen i EU. Vid spårbarhetskontroll kan du som inspektör kontrollera om anläggningen eller anläggningens leverantör utgör den första anläggningen i EU, där CHEDP-beslut ska finnas. Om CHEDP-beslut saknas kan det bero på att kosttillskottet inte behöver gränskontrolleras.

  Sammansatta livsmedel - krävs gränskontroll eller inte?

  Kontroll av importerade kosttillskott

 • Fiskeriprodukter: Kontrollera med Havs- och vattenmyndigheten att fångstintyget är registrerat i fångstintygsportalen. Se på uppgifter som ursprungsland, handelsbeteckning och fångstzon samt att kraven på fångstintyg enligt IUU-förordningen har uppfyllts.

  Kontroll av fångstintyg

 • Stickprover tagna på gränskontrollstationen: Om stickprover, som tagits på sändningar i gränskontrollens provtagningsprogram, och som släppts för fri omsättning visar sig vara positiva, kommer gränskontrollen att informera importören och dess kontrollmyndighet. Kontrollmyndigheten hanterar sändningen vidare och följer upp det RASFF-meddelandet som gränskontrollen skickat.

  Analys visar brist på sändning som godkänts i gränskontrollen

Vegetabiliska livsmedel

 • CHED-D: Om det är ett gränskontrollpliktigt livsmedel, kontrollera att varan åtföljts av ett CHEDD-beslut fram till den första anläggningen i EU. Med spårbarhetskontroll ska du som inspektör kunna komma fram till om det finns ett CHEDD-beslut från den första gränskontrollstationen till EU, som kan vara i ett annat EU-land än Sverige. Förlagan till CHED-D finns i bilaga II, del 2, avsnitt D, i förordning (EU) 2019/1715.
  Gränskontroll

 • Skyddsåtgärder: Omfattas produkten av någon skyddsåtgärd för vegetabilier? Skyddsåtgärderna reglerar till exempel förekomst av GMO eller aflatoxin. Om livsmedlet omfattas av en skyddsåtgärd, finns CHEDD-beslut på importanläggningen?

  Skyddsåtgärder vegetabiliska livsmedel

 • För ris från USA finns det krav på kontroll i ledet efter gränskontrollen: Ta ut stickprover med viss frekvens. Denna kontroll kan med fördel göras i projektform tillsammans med andra kommuner för att få ett bredare underlag.

  Kontroll av ris importerat från USA

  Prioritering av produkter som kan kontrolleras efter gränskontrollen

 • Kontroll av sändningar med mandlar från USA: Dessa görs löpande efter information från Tullverket, via Livsmedelsverket, om importerade sändningar.

  Pre-exportkontroller av jordnötter och mandlar från USA