Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Information åtgärder vid bristande efterlevnad 2022

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska rapporteras.

Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2022 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2023.

Om myndigheten efter en kontroll har fattat någon form av myndighetsbeslut, så ska det rapporteras.

Informationspost 44-47 handlar om vilka åtgärder som vidtagits vid bristande efterlevnad. Varje myndighetsbeslut som fattas ska rapporteras var för sig.

44) Datum för beslut om åtgärd

Datumet för beslutet anges. Flera beslut kan ha fattats efter ett kontrollbesök. För varje separat beslut ska ett datum anges.

Observera att det inte är datumet, då det man förelagt om ska vara åtgärdat, som ska rapporteras.

Exempel

Efter en inspektion skriver kontrollmyndigheten ett föreläggande avseende visst livsmedel. Beslutet expedieras den 2022-03-04 och det datumet anges i rapporteringen.

 45) Åtgärd vid bristande efterlevnad

Här anges vilket typ av beslut som har fattats. Om kontrollen resulterar i fler än ett beslut, ska samtliga beslut anges.

Svarsalternativen är:

  • Föreläggande avseende visst livsmedel
  • Föreläggande avseende verksamheten/anläggningen
  • Förbud avseende visst livsmedel
  • Förbud avseende del av verksamheten/anläggningen
  • Stängning – förbud mot hela verksamheten
  • Sanktionsavgift
  • Anmälan för åtal

Exempel 1

Allvarliga brister konstateras vid en livsmedelsanläggning. Kontrollmyndigheten beslutar att begränsa utsläppande på marknaden. Beslutet fattas omedelbart i anslutning till kontrollen. Därefter beslutar myndigheten att förelägga företagaren att åtgärda vissa delar i lokalen. Dessutom görs en anmälan för åtal. I rapporteringen anges begränsande av utsläppande på marknaden, föreläggandet och anmälan för åtal. Tre åtgärder rapporteras för den aktuella kontrollen.

Exempel 2 - sanktionsavgift

En kontrollmyndighet upptäcker att ett företag startat utan att anmäla detta till kontrollmyndigheten. Företaget inkommer med anmälan och anläggningen registreras. Kontrollmyndigheten registrerar en kontroll på anläggningen med avvikelse på A01. Till kontrollen kopplas en åtgärd – Livsmedelssanktionsavgift

Exempel 3 - sanktionsavgift

En kontrollmyndighet upptäcker att ett företag startat utan att anmäla detta till kontrollmyndigheten. Företaget inkommer inte med någon anmälan om registrering. Kontrollmyndigheten skapar därför en anläggning med anläggningstypen ”Oregistrerad livsmedelsverksamhet som omfattas av krav på registrering”. På denna anläggning läggs en kontroll med avvikelse på A01. Till kontrollen kopplas en åtgärd – Livsmedelssanktionsavgift.

46) Orsak till åtgärden

Orsaken till åtgärden är att avvikelser har konstaterats på en eller flera av rapporteringspunkterna. Den/de rapporteringspunkt/-er som är orsaken till myndighetsåtgärden, dvs. beslutet, ska anges här. Listan över orsaker är densamma som listan för rapporteringspunkter (se informationspost 42). Orsakerna anges per beslut.

Exempel:

Fyra avvikelser konstateras vid kontroll. B02, J03, J08 och K01. Kontrollmyndigheten bedömer att bristerna i märkning som rapporterats under B02 är så allvarliga att ett förbud är nödvändigt. För de övriga avvikelserna vidtas ingen myndighetsåtgärd. Som orsak till förbudet anges Orsak B02.

Rapportering av orsak till åtgärd på en dricksvattenanläggning

Lagstiftningsområde N ska endast användas på anläggningar som är typade som ”Dricksvattenanläggning” på nivå 1 (se informationspost 29-32) och som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. Alla orsaker till åtgärder på en dricksvattenanläggning ska rapporteras under lagstiftningsområde N. Övriga lagstiftningsområden får inte användas.

Rapportering av orsak till åtgärd enligt de operativa målen

Rapporteringspunkterna P18-P37 är för att visa om man har gjort kontroll i enlighet med de operativa målen i den nationella kontrollplanen. Om orsaken till en åtgärd är något som finns i de operativa målen, så ska rapportering av orsaken ske. Orsaken ska rapporteras både på den rapporteringspunkt som är tillämplig utifrån gällande lagstiftning och på den punkt som visar vilket operativt mål det gäller. Detta för att rapporteringen ska visa vilka lagstiftningsområden som är orsak till åtgärden, men även om beslut om åtgärd skett utifrån kontroll enlig de operativa målen. Detta betyder att en orsak till åtgärd aldrig kan rapporteras endast på Orsak P18-Orsak P37.

Exempel 1

En anläggning kontrolleras av kontrollmyndigheten. Vid kontrollen hittar man brister gällande skadedjursbekämpningen och rengöring. Anläggningen får en avvikelse på rapporteringspunkten J03 ”hygien före under och efter processen och en på J06 ”bekämpning av skadedjur”. Myndigheten förelägger livsmedelsföretagaren att åtgärda problemen. Det är dessa avvikelser som ligger till grund för föreläggandet. I rapporteringen anges Orsak J03 och Orsak J06.

 Exempel 2

Kontrollen av operativt mål 12 i exemplet under post 42 resulterade i ett föreläggande avseende ett visst livsmedel. Som orsak anges B02 och P29 – Operativt mål 12.

47) Engångsvite/löpande vite

I de fall då ett beslut förenats med ett vite ska det framgå i rapporteringen om det är ett löpande vite eller ett engångsvite.

Svarsalternativ:

  • Engångsvite
  • Löpande vite

Exempel

Ett företag upphör inte med leveranser av färdiglagad mat till externa mottagare trots att det har konstaterats allvarliga brister i hanteringen. Kontrollmyndigheten förbjuder verksamheten och förenar beslutet med ett löpande vite på 15 000 kronor per påbörjad vecka om verksamheten inte upphör. Av rapporteringen ska det framgå att detta beslut har förenats med ett löpande vite.