Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Information om åtgärder vid bristande efterlevnad 2023

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska rapporteras.

Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2023 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2024.

Om myndigheten efter en kontroll har fattat någon form av myndighetsbeslut, så ska det rapporteras.

Informationspost 45-48 handlar om vilka åtgärder som vidtagits vid bristande efterlevnad. Varje myndighetsbeslut som fattas ska rapporteras var för sig.

45) Datum för beslut om åtgärd

Datumet för beslutet anges. Flera beslut kan ha fattats efter ett kontrollbesök. För varje separat beslut ska ett datum anges.

Observera att det inte är datumet, då det man förelagt om ska vara åtgärdat, som ska rapporteras.

Exempel

Efter en inspektion skriver kontrollmyndigheten ett föreläggande avseende visst livsmedel. Beslutet expedieras den 2023-03-04 och det datumet anges i rapporteringen. 

46) Åtgärd vid bristande efterlevnad

Här anges vilket typ av beslut som har fattats. Om kontrollen resulterar i fler än ett beslut, ska samtliga beslut anges.

Svarsalternativ:

  • Föreläggande avseende visst livsmedel
  • Föreläggande avseende verksamheten/anläggningen
  • Förbud avseende visst livsmedel
  • Förbud avseende del av verksamheten/anläggningen
  • Stängning – förbud mot hela verksamheten
  • Sanktionsavgift
  • Anmälan för åtal

Exempel 1

Allvarliga brister konstateras vid en livsmedelsanläggning. Kontrollmyndigheten beslutar att begränsa utsläppande på marknaden. Beslutet fattas omedelbart i anslutning till kontrollen. Därefter beslutar myndigheten att förelägga företagaren att åtgärda vissa delar i lokalen. Dessutom görs en anmälan för åtal. I rapporteringen anges begränsande av utsläppande på marknaden, föreläggandet och anmälan för åtal. Tre åtgärder rapporteras för den aktuella kontrollen.

Exempel 2 (sanktionsavgift)

En kontrollmyndighet upptäcker att ett företag startat utan att anmäla detta till kontrollmyndigheten. Företaget inkommer med anmälan och anläggningen registreras. Kontrollmyndigheten registrerar en kontroll på anläggningen med avvikelse på A01. Till kontrollen kopplas en åtgärd – Livsmedelssanktionsavgift

Exempel 3

En kontrollmyndighet upptäcker att ett företag startat utan att anmäla detta till kontrollmyndigheten. Företaget inkommer inte med någon anmälan om registrering. Kontrollmyndigheten skapar därför en anläggning med anläggningstypen ”Oregistrerad livsmedelsverksamhet som omfattas av krav på registrering”. På denna anläggning läggs en kontroll med avvikelse på A01. Till kontrollen kopplas en åtgärd – Livsmedelssanktionsavgift.

47) Orsak till åtgärden

Orsaken till åtgärden är att avvikelser har konstaterats på en eller flera av rapporteringspunkterna. Den/de rapporteringspunkt/-er som är orsaken till myndighetsåtgärden, dvs. beslutet, ska anges här. Listan över orsaker är densamma som listan för rapporteringspunkter (se informationspost 43). Orsakerna anges per beslut.

Exempel

Fyra avvikelser konstateras vid kontroll. B02, J03, J08 och K01. Kontrollmyndigheten bedömer att bristerna i märkning som rapporterats under B02 är så allvarliga att ett förbud är nödvändigt. För de övriga avvikelserna vidtas ingen myndighetsåtgärd. Som orsak till förbudet anges Orsak B02.

 Rapportering av orsak till åtgärd på en dricksvattenanläggning

Lagstiftningsområde N ska endast användas på anläggningar som är typade som ”Dricksvattenanläggning” på nivå 1 (se informationspost 30-33) och som omfattas av dricksvattenföreskrifterna. Alla orsaker till åtgärder på en dricksvattenanläggning ska rapporteras under lagstiftningsområde N. Övriga lagstiftningsområden får inte användas.

Rapportering av orsak till åtgärd enligt de operativa målen

Rapporteringspunkterna P38-P55 är för att visa om man har gjort kontroll i enlighet med de operativa målen i den nationella kontrollplanen. Om orsaken till en åtgärd är något som finns i de operativa målen, så ska rapportering av orsaken ske. Orsaken ska rapporteras både på den rapporteringspunkt som är tillämplig utifrån gällande lagstiftning och på den punkt som visar vilket operativt mål det gäller. Detta för att rapporteringen ska visa vilka lagstiftningsområden som är orsak till åtgärden, men även om beslut om åtgärd skett utifrån kontroll enlig de operativa målen. Detta betyder att en orsak till åtgärd aldrig kan rapporteras endast på Orsak P38-Orsak P55. 

Exempel

Kontrollen av operativt mål 3 i exemplet under post 43 resulterade i ett föreläggande avseende ett visst livsmedel. Som orsak anges C01 och P40 – Operativt mål 3. 

48) Engångsvite/löpande vite

I de fall då ett beslut förenats med ett vite ska det framgå i rapporteringen om det är ett löpande vite eller ett engångsvite.

Svarsalternativ:

  • Engångsvite
  • Löpande vite

Exempel

Ett företag upphör inte med leveranser av färdiglagad mat till externa mottagare trots att det har konstaterats allvarliga brister i hanteringen. Kontrollmyndigheten förbjuder verksamheten och förenar beslutet med ett löpande vite på 15 000 kronor per påbörjad vecka om verksamheten inte upphör. Av rapporteringen ska det framgå att detta beslut har förenats med ett löpande vite.