Till huvudinnehåll

EU-förordning 2016/127

Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för modersmjölksersättning och tillskottsnäring och vad gäller informationskrav för uppfödning av spädbarn och småbarn

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Information om EU-förordning 2019/828

Bakgrund

I förordning (EU) 2016/127 föreskrivs att modersmjölksersättning ska innehålla D-vitamin i intervallet 2–3 μg/100 kcal. Det har väckts farhågor om att en hög konsumtion av modersmjölksersättning som innehåller vitamin D i en mängd av 3 μg/100 kcal i kombination med ytterligare intag av vitamin D genom tillskott skulle kunna leda till att vissa spädbarn får i sig D-vitamin i mängder som skulle kunna medföra säkerhetsrisker. Efsa har utvärderat detta och mot bakgrund av Efsas utlåtande sänks den högsta tillåtna halten av D-vitamin i modersmjölksersättning till 2,5 μg/100 kcal.

Maximinivåer för erukasyra i modersmjölksersättning och tillskottsnäring har också fastställts genom delegerad förordning (EU) 2016/127. Efsa har funnit att exponeringen för erukasyra via kosten var högst hos spädbarn och andra barn, vilket kan tyda på en risk för unga människor med hög exponering för erukasyra. Mot bakgrund av detta sänks maximinivåerna för erukasyra i modersmjölksersättning och tillskottsnäring sänkas.

När träder författningen i kraft och när ska den börja tillämpas?

Förordningen träder ikraft den 12 juni.

Förordning (EU) 2016/127 om modersmjölksersättning och tillskottsnäring ska tillämpas från den 22 februari 2020, utom vad gäller modersmjölksersättning och tillskottsnäring som framställs av hydrolyserade proteiner, för vilka den ska tillämpas från den 22 februari 2021.

Vilka berörs av författningen?

Företag och kontrollmyndigheter.

Vad innehåller författningen?

Högsta tillåtna halt D-vitamin i modersmjölksersättning sänks till 2,5 μg/100 kcal. Högsta tillåtna halt erukasyra sänks till 0,4 % av den totala fettmängden i modersmjölksersättning och tillskottsnäring.

Kort information om EU-förordning 2016/127

Bakgrund

I enlighet med förordning EU (nr) 609/2013 om livsmedel för särskilda grupper har kommissionen antagit en delegerad förordning vilken fastställer särskilda sammansättnings- och informationskrav för modersmjölksersättning och tillskottsnäring, liksom informationskrav för uppfödning av spädbarn och småbarn.

Vilka berörs av förordningen?

Producenter och företag som för in modersmjölksersättning och tillskottsnäring och kontrollmyndigheter med kontrollansvar för sådana företag.

Vad innehåller förordningen?

Den delegerade förordningen kompletterar förordning 609/2013 om livsmedel för särskilda grupper genom att fastställa särskilda sammansättnings- och informationskrav för modersmjölksersättning och tillskottsnäring och vad gäller informationskrav för uppfödning av spädbarn och småbarn. Reglerna som fastställs i dessa förordningar ersätter befintlig lagstiftning på området.

Genom förordning 2016/127 ändras, bland annat, sammansättningskraven och reglerna kring näringsdeklaration. Enligt förordningen kommer det inte längre att vara tillåtet att göra närings- och hälsopåståenden om modersmjölksersättning och tillskottsnäring, däremot ges möjlighet att tillverka laktosfri modersmjölksersättning och tillskottsnäring samt ange "laktosfri" i märkningen. Reglerna kring användning av hydrolyserade proteiner skärps, bland annat med krav på anmälan för tillskottsnäring tillverkad av hydrolyserat protein. Medlemsstaterna ges en möjlighet att bevilja undantag från anmälan av tillskottsnäring tillverkad av hydrolyserat protein om de har ett nationellt system som garanterar effektiv offentlig kontroll av dessa. I Sverige kommer vi dock att använda oss av ett anmälningssystem.

När ska förordningen tillämpas?

Förordningen ska börja tillämpas den 22 februari 2020 utom när det gäller modersmjölksersättning och tillskottsnäring som framställs av hydrolyserade proteiner, för vilka den ska börja tillämpas 22 februari 2021. Fram till dess gäller Livsmedelverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:2) om modersmjölksersättning och tillskottsnäring.


Mer information