Till huvudinnehåll

EU-förordning 2016/128

Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för livsmedel för speciella medicinska ändamål

Vi strävar alltid efter att all publicering av EU-rättsakter ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av senaste ändringar saknas och att information som är inaktuell ligger kvar.

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar,
konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella
rättsakten.

Information om EU-förordning 2016/128

Bakgrund

I enlighet med förordning EU (nr) 609/2013 om livsmedel för särskilda grupper har kommissionen antagit en delegerad förordning vilken fastställer särskilda sammansättnings- och informationskrav för livsmedel för speciella medicinska ändamål (FSMP).

Vilka berörs av förordningen?

Producenter och företag som för in FSMP och kontrollmyndigheter med kontrollansvar för sådana företag.

Vad innehåller förordningen?

Den delegerade förordningen kompletterar förordning 609/2013 om livsmedel för särskilda grupper genom att fastställa särskilda sammansättnings- och informationskrav för FSMP. Reglerna som fastställs i dessa förordningar ersätter befintlig lagstiftning på området.

Förordning 2016/128 innebär bland annat ändringar vad gäller näringsdeklaration och det införs ett förbud mot användning av närings- och hälsopåståenden på FSMP. Sammansättningskraven, liksom kraven gällande bekämpningsmedel för FSMP avsedda för spädbarn ändras så att dessa motsvarar kraven som ställs på modersmjölksersättning och tillskottsnäring. Förordningen innebär också nya informationskrav för FSMP avsedda för spädbarn. Anmälningsskyldigheten för FSMP kvarstår i Sverige.

När ska förordningen tillämpas?

Förordningen ska börja tillämpas den 22 februari 2019.


Länkar