EU-förordning 609/2013

Förordning om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, speciella medicinska ändamål, kostersättning för viktkontroll

Livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll och om upphävande av rådets direktiv 92/52EEG, kommissionens direktiv 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG och 2006/141/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG och kommissionens förordningar (EG) nr 41/2009 och (EG) nr 953/2009

Ändringar med mera

Kort information om EU-förordning 609/2013

 Förordning (EU) nr 609/2013 upphäver direktiv 2009/39/EG om livsmedel för särskilda näringsändamål (sär-när) och kommer således att ersätta gällande EU-regler för livsmedel för särskilda näringsändamål. Ändringarna i EU-lagstiftningen kommer så småningom att innebära förändringar i Livsmedelsverkets föreskrifter.

FSG-förordningen omfattar följande livsmedelskategorier för vilka EU-kommissionen ska ta fram kompletterande regler för sammansättning, märkning med mera, vilka längre fram kommer att ersätta de nu gällande reglerna på området:

* modersmjölksersättning och tillskottsnäring (delegerad förordning (EU) nr 2016/127)

* spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn (under utarbetning)

* livsmedel för speciella medicinska ändamål (delegerad förordning (EU) nr 2016/128)

* komplett kostersättning för viktkontroll (delegerad förordning (EU) 2017/1798)

För ytterligare information om förordningen, se rubriken "Mer information" längre ner på sidan.