EU-förordning 427/2012

Utvidgning av de särskilda garantierna beträffande salmonella enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 till ägg avsedda för Danmark

Kort information om förordningen

För Sverige och Finland gäller särskilda salmonellagarantier enligt artikel 8 i förordning 853/2004. Övriga länder kan ansöka om motsvarande garantier, under förutsättning att de har jämförbara kontrollprogram. Danmark har nu beviljats garantier avseende ägg. Detta innebär att ägg avsedda för den danska marknaden måste vara fria från alla serotyper av salmonella.

Förordningen ska tillämpas från och med den 1 juli 2012.

Lagstiftning