Till huvudinnehåll

LIVSFS 2010:10

Avgift för exportgodkännande

Mer information om LIVSFS 2023:7

Bakgrund

Med stöd av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2010:10) om avgift för exportgodkännande tar Livsmedelsverket ut en avgift av livsmedelsföretagare som uppdrar åt myndigheten att bedriva verksamhet som syftar till att få livsmedelsanläggningar godkända av ett tredjeland för export dit av livsmedel. Nu ändras LIVSFS 2010:10, genom LIVSFS 2023:7, på så sätt att avgift även ska tas ut för verksamhet som syftar till att behålla ett sådant godkännande. Det görs även vissa förtydliganden i föreskrifterna angående vem som ska betala avgiften samt hur avgiften ska beräknas. Avgiften ska även fortsättningsvis beräknas utifrån kostnader för nedlagd handläggningstid samt utlägg. Timtaxan för nedlagd handläggningstid anges direkt i föreskrifterna.

När författningen träder i kraft

Författningen träder i kraft den 20 november 2023 och börjar tillämpas direkt.

Vilka berörs av författningen

Livsmedelsföretagare som har befintliga exportgodkännanden eller som avser att skaffa exportgodkännanden berörs av ändringen.

Övrig information

För mer information om ändringen, se remissen: Remiss - Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2010:10) om avgift för exportgodkännande Dnr 2023/03649