Till huvudinnehåll

EG-förordning 1170/2009

Ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 beträffande förteckningarna över vitaminer och mineralämnen och former av dessa som får tillsättas i livsmedel, inbegripet kosttillskott

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna
ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till
den aktuella rättsakten.

Bakgrund

Förteckningar över vitaminer och mineralämnen och former av dessa som får tillsättas i livsmedel, inbegripet kosttillskott.

När träder förordningen i kraft?

21 december 2009

Vilka berörs av förordningen?

Tillverkare och återförsäljare av kosttillskott.

Vad innehåller förordningen

Förordningen är en ändring av direktiv 2002/46/EG och förordning (EG) nr 1925/2006. För mer information om förordning (EG) nr 1925/2006, se länk nedan under "Mer information". Ändringen i direktiv 2002/46/EG innebär att bilaga I och II i direktivet ersätts med bilaga I och II i förordning (EG) nr 1170/2009. Bilaga I handlar om vilka vitaminer och mineralämnen som får användas vid tillverkningen av kosttillskott och bilaga II handlar om vilka vitaminföreningar och mineralämnen som får användas vid tillverkningen av kosttillskott.

Eftersom förordning (EG) nr 1170/2009 är en ändringsförordning kan den inte tillämpas självständigt, utan hänsyn måste även tas till det grunddirektiv som den ändrar samt de ändringar som gjorts av direktivet efter förordningens ikraftträdande.

Mer information

Den konsoliderade versionen av direktiv 2002/46/EG, som innehåller ändringar till och med förordning (EU) 2017/1203 som gäller från och med den 26 juli 2017.