Till huvudinnehåll

EG-direktiv 2002/46

 Om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott

Direktivet med senaste ändringarna införda

Grunddirektivet

Vi strävar alltid efter att all publicering av EU-rättsakter ska vara korrekt. Trots detta kan det inträffa att uppdateringar av senaste ändringar saknas och att information som är inaktuell ligger kvar.

Förordningar som har ändrat direktivet

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till den aktuella rättsakten.

Mer information om Kommissionens förordning (EU) 2024/248

Bakgrund

I bilaga II till Europaparlamentet och rådets direktiv 2002/46/EG fastställs en lista över de vitaminföreningar och mineralämnen som får användas vid tillverkningen av kosttillskott. Järnhydroxidadipattartrat har i genomförandeförordning (EU) 2022/1373 godkänts som ett nytt livsmedel för användning i kosttillskott för vuxna, barn och ungdomar under 18 år, med undantag för barn under fyra år. Bilaga II till direktiv 2002/46/EG ändras därför genom att järnhydroxidadipattartrat läggs till som ett godkänt mineralämne som får användas i kosttillskott.

För att det ska bli enklare för företag och kontrollmyndigheter att uppmärksamma att det finns ytterligare krav för vitaminföreningar och mineralämnen som först godkänts som nya livsmedel, har en asterisk lagts till med hänvisning till unionsförteckningen över nya livsmedel, i förordning (EU) 2017/2470. Järnhydroxidadipattartrat är den första vitaminföreningen och mineralämnet som har en asterisk med hänvisning till unionsförteckningen. Men det finns andra vitaminföreningar och mineralämne i bilaga II till direktiv 2002/46/EG med ytterligare krav i unionsförteckningen.

När träder författningen i kraft och när ska den börja tillämpas?

Förordningen träder ikraft den 6 februari 2024.

Vilka berörs av författningen?

Livsmedelsföretag samt kontrollmyndigheter.