Till huvudinnehåll
Hittade 37 träffar som innehåller orden med taggen Provtagning
Filtrera på typ
Analysmetoder som får användas i offentlig kontroll 2023-05-02
På den här sidan får du veta mer om vilka mikrobiologiska och kemiska analysmetoder som kan användas i offentlig kontroll.
Analysresultatets mätosäkerhet 2023-04-25
På den här sidan får du veta mer om mätosäkerhet vid kemiska och mikrobiologiska analyser av livsmedelsprov.
Bedömning av analysresultat 2023-04-25
Den kontrollmyndighet som bestämmer att ett prov av livsmedel ska tas bör också göra den slutliga bedömningen av analysresultatet. Här får du stöd för hur du kan bedöma analysresultat.
EG-förordning 1688/2005 2019-08-08

Tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 gällande särskilda salmonellagarantier för sändningar till Finland och Sverige av vissa köttsorter och ägg

EG-förordning 178/2002 2022-02-28

Om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

EG-förordning 1882/2006 2019-08-09

Provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av nitrithalten i livsmedel

EG-förordning 2073/2005 2020-10-19

Mikrobiologiska kriterier för livsmedel

EG-förordning 333/2007 2024-04-15

Provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av halten av bly, kadmium, kvicksilver, oorganiskt tenn, 3-MCPD och polycykliska aromatiska kolväten i livsmedel

EU-beslut 2013/652 2019-08-20

Övervakning och rapportering av antimikrobiell resistens hos zoonotiska och kommensala bakterier

EU-beslut 2013/653 2019-08-20

Finansiellt stöd från unionen till en samordnad kontrollplan för övervakning av antimikrobiell resistens hos zoonotiska smittämnen under 2014

EU-förordning 2015/1375 2024-01-24

Fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött

EU-förordning 2017/625 2022-12-02

Om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll)

EU-förordning 2022/1428 2022-08-31

Om fastställande av provtagnings- och analysmetoder för kontroll av högfluorerade ämnen i vissa livsmedel

EU-förordning 2023/2782 2024-04-02

Om provtagnings- och analysmetoder för kontroll av halten mykotoxiner i livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 401/2006

EU-förordning 2023/2783 2023-12-19

Om provtagnings- och analysmetoder för kontroll av halten växttoxiner i livsmedel och om upphävande av förordning (EU) 2015/705

EU-förordning 2023/915 2024-04-15

Om gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1881/2006

Förbereda och genomföra provtagning 2024-04-05
På den här sidan hittar du fakta om hur du i praktiken förbereder och genomför provtagning i offentlig kontroll.
Giftiga metaller - provtagning 2024-04-25
På den här sidan hittar du fakta om tungmetaller, arsenik och tenn samt gränsvärden för dessa metaller och de regler som styr kontrollen.
Groddar - Provtagning och mikrobiologiska kriterier 2021-06-08
På denna sida hittar du fakta om provtagning och mikrobiologiska kriterier vid produktion av groddar. Provtagningen är en del av godkännande processen för groddanläggningar och ska även ske regelbundet under produktionen.
Hälsofaror i olika livsmedelskategorier 2024-04-11
På den här sidan finner du en lista över hälsofarliga kemiska ämnen och mikrobiologiska smittämnen som kan finnas i olika livsmedelskategorier. De listade farorna är inte angivna i någon rangordning. Även andra faror än de som är listade kan vara aktuella.
Kartläggningar 2023-04-25
Kartläggningar är en bra metod för att få kunskap om det finns hälsofarliga ämnen i livsmedel och hur höga halterna är. Här får du veta vad som är viktigt att tänka på vid planering och genomförande.
Laboratorieundersökningar vid slakt av tama hov- och klövdjur 2022-09-16
På den här sidan hittar du som är officiell veterinär stödjande information om hur provtagning i samband med besiktning efter slakt av tama hov- och klövdjur bör utföras för att kraven i förordning (EU) 2019/627 ska uppfyllas.
LIVSFS 2003:45 2021-06-09

Livsmedelsverkets föreskrifter om naturligt mineralvatten och källvatten

LIVSFS 2005:21 2022-12-08

Offentlig kontroll av livsmedel

LIVSFS 2022:12 2023-01-11

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten

Mikrobiologiska faror i livsmedel 2023-04-26
Med mikrobiologiska hälsofaror menas sjukdomsframkallande bakterier, mykotoxinbildande mögelsvampar, virus, parasiter eller ämnen som produceras av dessa. Här beskrivs viktiga egenskaper, sjukdomssymtom, betydelse i olika livsmedel, bedömning vid förekomst med mera.
Mikrobiologiska faror och indikatororganismer 2023-04-26
Nedan hittar du fakta om mikrobiologiska faror och indikatororganismer som kan vara aktuella att analysera i livsmedel, både i offentlig kontroll och i livsmedelsföretagens egen kontroll. Syftet är att ge förståelse för förekomsten av mikroorganismer och dess tillväxtmöjligheter i olika livsmedel.
Olika syften med provtagning och analys 2023-04-25
Lär dig mer om olika syften med provtagning och analys i offentlig kontroll. Syftet påverkar när i livsmedelskedjan det är lämpligast att ta prov, hur många prover som behöver tas och vid vilken tidpunkt under ett livsmedels hållbarhetstid som proverna bör tas.
PFAS - provtagning 2023-11-20
Läs om provtagning av livsmedel för analys av PFAS. Du finner fakta om gränsvärden, regler och farokaraktärisering av PFAS, situationer när provtagning är lämpligt, vad man bör tänka på vid provtagning och hur de analyserade halterna ska bedömas.
Provtagning och analys i offentlig kontroll 2023-04-25
På den här sidan hittar du övergripande fakta om provtagning som kontrollmetod och de regler som styr området.
Provtagningsstatistik 2023-04-26
Syftet med provtagning är att mäta egenskaper hos en population, till exempel en viss grupp av livsmedel. Av praktiska skäl är det sällan möjligt att ta prov på alla objekt i populationen. Här får du veta mer om statistiska metoder för att kunna dra slutsatser utifrån resultaten från ett stickprov.
Provtagningsutrustning 2023-04-25
Det finns en mängd olika redskap som kan användas vid provtagning. Här får du veta vilka redskap och annan utrustning som är lämpligast att använda.
SFS 2006:806 2023-06-08

Lagen om provtagning på djur, m.m.

SFS 2006:815 2023-06-08

Förordningen om provtagning på djur, med mera

Sjukdomsframkallande bakterier 2024-04-11
I det här avsnittet beskrivs de fem olika grupper av bakterier som orsakar livsmedelsburen sjukdom, indelade utifrån sjukdomsförlopp/mekanism.
SLVFS 1998:8 2019-07-01

Provtagning för kontroll av vissa ämnen och restsubstanser i djur och produkter från djur

Övergripande planering 2023-04-25
Kontrollmetoden provtagning och analys kan tjäna många syften och omfattar flera steg innan det finns ett färdigt resultat. Här får du veta vad du bör tänka på i den övergripande planeringen.