Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Utredning, åtgärder och information vid kvalitetsproblem

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

På den här sidan hittar du övergripande information om krav på utredning, åtgärder och information vid kvalitetsproblem för dricksvatten enligt 28-32 §§ LIVSFS 2022:12.

Utredning och riskbedömning

Om kvalitetskraven i bilaga 1 till LIVSFS 2022:12 inte uppfylls ska verksamhetsutövaren göra orsaksutredningar och riskbedömningar, se 28 § LIVSFS 2022:12. Riskbedömning görs för att bedöma om det finns en risk för människors hälsa eller inte. Detta är viktigt eftersom det påverkar vilka åtgärder som behöver vidtas.

En orsaksutredning ska göras oavsett om det finns en risk för människors hälsa eller inte och oberoende av om de potentiella effekterna är hälsomässiga, tekniska eller estetiska.

När andra omständigheter pekar på att dricksvattnet av någon anledning kan utgöra en hälsorisk ska verksamhetsutövaren undersöka vattnet även för andra relevanta parametrar än de som anges i bilaga 1, och om det konstateras att det finns en risk för människors hälsa ska orsaken till det omedelbart utredas. Se 22 och 31 §§ LIVSFS 2022:12. Finns minsta misstanke om att dricksvattnet kan utgöra en hälsorisk innebär det alltså att orsaken ska utredas. Exempel kan vara allvarliga problem med beredningen i vattenverket, vissa klagomål eller när rapporter om sjuka konsumenter tyder på att dricksvattnet kan vara orsaken till vattenburen smitta.

Åtgärder

Om det finns avvikelser från värdena i bilaga 1 till LIVSFS 2022:12 eller om dricksvattnet på annat sätt bedöms utgöra en hälsorisk ska det åtgärdas. Se 28-29 §§ LIVSFS 2022:12.

Om omedelbara åtgärder behöver genomföras för att skydda människors hälsa ska verksamhetsutövaren genast informera kontrollmyndigheten. Se 30 § LIVSFS 2022:12.

Skulle orsaksutredningen visa att problemet beror på fastighetsinstallationen eller underhållet av denna ska verksamhetsutövaren informera fastighetsägaren och kontrollmyndigheten om detta. Se 31 § LIVSFS 2022:12. Ansvaret att vidta åtgärder för att komma till rätta med problemet i fastighetsinstallationen övergår då istället till fastighetsägaren.

Information och råd om vattenanvändningen till konsumenter vid kvalitetsproblem

När verksamhetsutövaren bedömer att det av hälsomässiga skäl inte går att använda dricksvattnet som vanligt är denne skyldig att omedelbart informera och lämna råd till konsumenterna. Se 32 § LIVSFS 2022:12. Vid avvikelser från gränsvärdet för indikativ dos kan verksamhetsutövaren och kontrollmyndigheten vid behov samråda med Strålsäkerhetsmyndigheten om råd till konsumenterna.

Konsumenterna ska även få information om vilka åtgärder som vidtas, liksom när problemet är åtgärdat och produktionen eller distributionen återgår till det normala.