EU-förordning 1306/2013

Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 486/2008

Den nya övergripande förordningen om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken innehåller även  regler om kontroll (artikel 89-90) samt om tvärvillkor (artikel 91-101, bilaga II).

Ändringar med mera

Förordningen är ändrad och finns i konsoliderad version (2018-01-01) som innehåller ändringar till och med rådets förordning (EU) 2017/2393

Kompletterad genom Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/273

Lagstiftning