Till huvudinnehåll

E-handel

Allt fler livsmedelsföretagare använder internet för att sälja sina livsmedelsprodukter. Det är därför viktigt att kontrollen utvecklas i samma takt.

Vad är e-handel?

E-handel med livsmedel är en form av distansförsäljning som innebär att företag säljer livsmedel via internet. Distansförsäljning är all typ av försäljning där någon form av teknik för distanskommunikation ingår. Tekniker på distanskommunikation definieras i artikel 2.2 u i förordning (EU) nr 1169/2011.

Exempel på e-handel är försäljning via

 • Webbplats
 • Sociala medier, till exempel facebook och twitter
 • Elektroniska marknadsplatser, till exempel Blocket och Tradera
 • Appar
 • E-post
 • SMS

Kontrollansvar av livsmedelsföretag som bedriver e-handel

Det finns ingen särskild reglering av kontrollansvaret för livsmedelsföretag som bedriver e-handel i livsmedelslagstiftningen. Det innebär att ansvarsfördelningen följer regleringen i 23 § livsmedelsförordningen (2006:813). I de allra flesta fall betyder det att det är den kommun där företaget bedriver sin verksamhet som är behörig kontrollmyndighet att utöva kontroll.

För att kunna planera kontrollen bör kontrollmyndigheten känna till vilka av de livsmedelsföretag som är registrerade som bedriver e-handel. Denna information kan vara lämplig att begära in redan i samband registreringen. Några kommuner arbetar redan med att ta in denna information i till exempel anmälningsblanketter och andra e-tjänster.

Det är lämpligt att alla kontrollmyndigheter ser över sina registrerade verksamheter för att uppdatera sina register med vilka av dessa som även bedriver e-handel.

Exempel på livsmedelsföretag och kommentarer till verksamheter - E-handel

Vilket kontrollansvar har livsmedelskontrollen för att kontrollera reklam?

Fokus för livsmedelskontrollen av e-handel ligger på att kontrollera att informationen som lämnas i samband med att ett livsmedel erbjuds till försäljning, uppfyller de informationskrav som ställs på direktförsäljning.

Vilket kontrollansvar har livsmedelskontrollen för att kontrollera reklam vid e-handel?

Vilket kontrollansvar har Konsumentverket i förhållande till livsmedelslagstiftningen?

Kontroll av e-handel

Företag som säljer livsmedel på internet ska kontrolleras som alla andra livsmedelsföretag. Det har alltså ingen betydelse om livsmedel säljs via internet eller i en vanlig butik, på ett café eller i en restaurang.

Kontrollen av livsmedelsförsäljning via e-handel är relativt ny, samtidigt som försäljningen via e-handel kraftigt expanderar. Allt fler företag väljer att använda den här försäljningskanalen.

Vid kontroll av hemsidor är det lämpligt att skriva ut sidan som du kontrollerar eller att ta en "skärmdump" (Print Scrn). På så sätt undviker du att förlora informationen om sidan uppdateras eller försvinner.  I vissa webbläsare, till exempel Firefox och Chrome, är det möjligt att göra en pdf av den sida som du är på.

Vid kontakt med företag kan den IP-adress som används anges så att företaget kan verifiera att en kontroll har gjorts.

Kontrollmyndigheter får köpa livsmedel på internet i kontrollsyfte men det måste framgå att inköpet görs av kontrollmyndigheten och i vilket syfte. Syftet kan vara att kontrollera information och märkning eller provtagning. Inköpet bör ske med bankkort eller bankkonto som är kontrollmyndighetens.

Företaget kan informeras om att ett inköp har skett i kontrollsyfte innan inköpet sker eller när produkten har levererats till kontrollmyndigheten. En kontrollrapport ska skickas till företaget när kontrollen är färdig.

Exempel på uppgifter som kan lämnas av kontrollmyndigheten vid köp på internet

Namn Namnsson, C/O Miljö- och hälsoskyddsnämden kommun X. Myndighetsvägen 123.

Prioritering vid kontroll av e-handel

När du kontrollerar företag som säljer hela eller delar av sitt sortiment via internet, bör du i första hand:

 • Säkerställa att verksamheten är registrerad eller godkänd.

 • När det finns en köpmöjlighet via internet eller appar bör du kontrollera att livsmedelsinformationen som presenteras på försäljningsstället uppfyller lagstiftningens krav. Kontrollera information som är kopplad till en enskild produkt, med fokus på det som är avgörande för köpet. Det gäller även för företag som har en avskild del på hemsidan där kunder kan logga in för att få mer information.
   
 • Kontrollera spårbarhet på produkten när det är relevant. Det innefattar bland annat verifiering av ingående eller utgående varor, kontroll av inköp, om importerade varor följer importreglerna och kontroll av ursprungsinformation.

 • Utföra hygienkontroller när företaget har eget lager eller butik i din kommun. 

Kontroll av oregistrerade livsmedelsföretag som bedriver e-handel

Företag på internet ska registreras om de anses vara ett livsmedelsföretag. De kriterier som man använder sig är av är kraven på organisation och kontinuitet. Eftersom en e-handel har öppet dygnet runt bör utgångspunkten vara att kontinuitetskriteriet är uppfyllt. Om en kontrollmyndighet får kännedom om ett företag som bedriver e-handel med livsmedel, kan den precis som vid vanlig ”analog” försäljning begära att företaget registrerar sig som en livsmedelsanläggning hos myndigheten.

Det är möjligt för en kontrollmyndighet att skicka en vänförfrågan till de som säljer livsmedel på sociala medier. Det ska i så fall göras från den behöriga kontrollmyndighetens officiella konto. Det är i dagsläget inte lagligt att kontrollmyndighetens personal använder sina privata eller påhittade konton i den offentliga kontrollen.

Exempel på oregistrerad verksamhet

Den som bakar och säljer tårtor via sociala medier ska vara registrerad om kraven på kontinuitet och organisation uppfylls. När kontrollmyndigheter får in tips från allmänheten bör ansvariga för den berörda verksamheten kontaktas. Den behöriga kontrollmyndigheten kan därefter göra en bedömning om verksamheten behöver registreras eller inte.

Kontroll av hemsidor utan kontaktuppgifter

I vissa fall framgår det inte vilket företag som står bakom försäljningen. Då är det svårt att veta om företaget är registrerat eller inte. Det finns vissa möjligheter att spåra sådan e-handel. Underrätta gärna Livsmedelsverket för att få hjälp med det. Handlar det om hälsofarliga produkter som säljs, görs en anmälan i RASFF. Handlar det om oredlighet görs en anmälan i AAC-systemet.

ehandel@slv.se

RASFF och AAC

Kontroll av hemsidor på flera språk

E-handelsföretag som bedriver verksamhet från Sverige och är registrerade hos en kontrollmyndighet, kan ha hemsidor på flera olika språk. Detta kan innebära att kontrollen måste granska även dessa sidor. Översättningshjälp kan då vara nödvändigt eller samarbete med kontrollmyndigheten i det land som företaget säljer mot.

Kontroll av hemsidor som bedrivs från andra länder

E-handel som bedrivs från andra länder, det vill säga företag som har sitt säte och sin verksamhet i ett annat land, ska kontrolleras av det landets kontrollmyndighet(er). Detta gäller även om dessa företag säljer mot svenska konsumenter med till exempel svenska som språk, när priser anges i SEK eller när det finns information om leveranser till Sverige. Vid avvikelser mot gällande regler bör e-handelsgruppen på Livsmedelsverket kontaktas. Livsmedelsverket kontaktar sedan berörda myndigheterna i det aktuella landet antingen genom AAC eller RASFF.

ehandel@slv.se

RASFF och AAC

Exempel på verksamheter med e-handel

Kontroll av e-handelsverksamheter ska ingå i den planerade kontrollen. Nedan följer några exempel på hur kontrollen i olika situationer kan gå till. Syftet med texten är att fler inspektörer ska få upp ögonen för den här typen av kontroll vilket på så sätt ska leda till en effektivare livsmedelskontroll. 

Livsmedelsbutiker med både fysisk butik och onlineförsäljning av livsmedel

Kontroll av information och märkning kan göras från kontoret. Kontrollen kan även vara en del av en större kontroll där informationen och märkningen på produkterna som säljs över internet jämförs med produkter i den fysiska butiken.  

Försäljning av kosttillskott

Kontroll av kosttillskott kan utföras från kontoret. Förslag på kontroller  hittar du på sidan om exempel på kontroller inom kosttillskott.

Exempel på kontroller inom kosttillskott 

Livsmedelsverksamheter som säljer färdigförpackade produkter via sociala medier

Kontrollera den information som finns på hemsidan, från kontoret. För en grundligare kontroll kan resultatet från kontorskontrollen jämföras med receptet. Den kontrollen kan göras på plats eller genom att begära in de handlingar som krävs från företaget.  

Prioriteringar vid kontroll av information och märkning 

Verksamheter som säljer ekologiska livsmedel

Försäljning av ekologiska livsmedel via e-handel ska i princip alltid anmälas till ett kontrollorgan. Kontrollera om verksamheten ska vara ansluten och om den i så fall är ansluten. Verksamhetsutövaren ska kunna visa upp ett certifikat från kontrollorganet. I de fall verksamheten är ansluten bör kontroll av spårbarhet och information och märkning prioriteras. Spårbarhet kan kontrolleras genom att begära in uppgifter som kan styrka att lika stor mängd ekologiska varor som säljs köps in.

Att upptäcka och förhindra livsmedelsfusk

Kontroll av ekologiska livsmedel

Sidor på samlingssidan

På sidorna som samlas här på samlingssidan hittar du informationen som klargör bland annat:

 • kraven på information och märkning vid e-handel, 
 • vilken myndighet som har kontrollansvar för information och märkning på hemsidor och
 • om registrering av e-handel  

Tips!

Använd Ctrl+F på nedanstående sidor och sök efter ordet "e-handel" för att snabbt hitta relevant information.

Information och märkning

Listan visar sidor som tar upp informations och märkningskrav kopplade till e-handel.