E-handel

Allt fler livsmedelsföretagare använder internet för att sälja sina livsmedelsprodukter. Det är viktigt att kontrollen även inom detta område är effektiv, riskbaserad och ändamålsenlig.

Vad är e-handel?

E-handel med livsmedel är en form av detaljhandel som innebär att  företag säljer livsmedel via internet.

Exempel på försäljning via internet:

 • Webbplats
 • Sociala medier, till exempel facebook och twitter
 • Elektroniska marknadsplatser, till exempel Blocket och Tradera
 • Appar
 • E-post

Kontrollen av livsmedelsförsäljning via e-handel är relativt ny, samtidigt som försäljningen i sig kraftigt expanderar och allt fler företag väljer att använda den här försäljningskanalen. Det betyder att vi kommer att upptäcka nya problemställningar, infallsvinklar och sätt att lösa kontrollrelaterade problem på, vartefter kontrollen på det här området blir bättre.

Kontrollansvar av livsmedelsföretag som bedriver e-handel

Det finns ingen särskild reglering av kontrollansvaret för livsmedelsföretag som bedriver e-handel i livsmedelslagstiftningen. Det innebär att ansvarsfördelningen följer regleringen i 23 § livsmedelsförordningen (2006:813). I de allra flesta fall betyder det att det är den kommun där företaget bedriver sin verksamhet som är behörig kontrollmyndighet att utöva kontroll.

För att kunna planera kontrollen bör kontrollmyndigheten känna till vilka/hur många av de livsmedelsföretag som finns registrerade som (även) bedriver e-handel. Denna information kan vara lämplig att begära in redan i samband registreringen. Några kommuner arbetar redan med att ta in denna information i till exempel anmälningsblanketter och andra e-tjänster.

Det är lämpligt att alla kontrollmyndigheter ser över sina verksamheter och vilka av dessa som även bedriver e-handel, samt att ta in uppgifter om e-handel vid registreringen av livsmedelsföretag. 

Prioritering vid kontroll av e-handel

När du kontrollerar företag som säljer hela eller delar av sitt sortiment via internet, bör du i första hand:

 • Säkerställa att verksamheten är registrerad eller godkänd.

 • Kontrollera att livsmedelsinformationen som presenteras på försäljningsstället uppfyller lagstiftningens krav när det finns en köpmöjlighet via internet eller appar. Kontrollera information som är kopplad till en enskild produkt, med fokus på det som är avgörande för köpet. E-handel är en form av distansförsäljning och ska uppfylla informationskraven i artikel 14 i förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna.
   
 • Kontrollera spårbarhet på produkten när det är relevant. Det innefattar verifiering av ingående eller utgående varor, kontroll av inköp och om importerade varor följer importreglerna, kontroll av ursprungsinformation etc.

 • Utföra hygienkontroller när företaget har eget lager eller butik i din kommun. 

Kontroll av oregisterade livsmedelsföretag som bedriver e-handel

Om en kontrollmyndighet får kännedom om ett företag som bedriver e-handel med livsmedel, kan den precis som vid vanlig ”analog” försäljning kräva att företag registrerar sig som livsmedelsföretag hos myndigheten. Myndigheter inom livsmedelskontrollen bedriver dock relativt lite ”spaning” efter företag som ännu inte är registrerade/godkända som livsmedelsföretagare, eftersom kontroll av de företag som redan är registrerade/godkända och betalar kontrollavgift prioriteras. Det finns för närvarande inte någon nationell funktion i Sverige som har till uppgift att leta strukturerat efter icke-registrerade livsmedelsföretag. Detta gäller även företag med e-handel.

Ytterligare ett problem, som gäller (förmodat) oregistrerade e-handelsföretag, är anonyma hemsidor som säljer livsmedel via internet, där det inte framgår vilket företag som står bakom försäljningen. Det finns vissa möjligheter att spåra sådan e-handel. Något samordnat arbete kring detta finns idag inte, men en del i e-handelsprojektet är att se över hur detta arbete kan göras framöver.  

Hemsidor på flera språk

E-handelsföretag som bedriver verksamhet från Sverige och är registrerade hos en kontrollmyndighet kan ha hemsidor på flera olika språk. Detta kan innebära att kontrollen måste granska även dessa sidor. Översättningshjälp kan då vara nödvändigt eller samarbete med kontrollmyndigheten i det land som företaget säljer mot. Det underlättar om företaget säljer mot andra EU-länder eftersom bl.a. RASFF-och AAC-systemen finns tillgängliga.

E-handel från andra länder

E-handel som bedrivs från andra länder, det vill säga där företaget har sitt säte och sin verksamhet i ett annat land, ska kontrolleras av det landets kontrollmyndighet(er). Detta gäller även om dessa företag säljer mot svenska konsumenter med svenska som språk på hemsidan etc. Svenska kontrollmyndigheter som upptäcker avvikelser mot lagstiftningen vid sådan försäljning kan t.ex. upprätta en notifiering i AAC- eller RASFF-systemet.

Sidor på samlingssidan

På sidorna som samlas här på samlingssidan hittar du informationen som klargör bland annat:

 • kraven på information och märkning vid e-handel, 
 • vilken myndighet som har kontrollansvar för information och märkning på hemsidor och
 • om registrering av e-handel  

Tips!

Använd Ctrl+F på nedanstående sidor och sök efter ordet "e-handel" för att snabbt hitt relevant information.

Information och märkning

Listan visar sidor som tar upp informations och märkningskrav kopplade till e-handel.