Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Kontrollplanering - Dricksvatten

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska genomföras av verkets egen personal utifrån kraven i lagstiftningen.

Denna plan gäller för dricksvattenanläggningar som nyttjas av livsmedelsföretag med egen vattentäkt.

Livsmedelsföretag som försörjer sin verksamhet med dricksvatten från egen vattentäkt måste leva upp till de regler i SLVFS 2001:30 som berör producenter av dricksvatten, till exempel kraven på faroanalys, mikrobiologiska säkerhetsbarriärer, beskrivning av vattenverket (brunnskonstruktionen), undersökningsprogram med mera.

Mer information om dricksvattenanläggningar

Kontroll av lagstiftningsområde N - Dricksvattenanläggningar

Lathund provsvar och stöd vid administrativ kontroll

Dricksvatten stöd vid kontroll på anläggning

Prioritering i kontrollen

Dricksvattenanläggningar kontrolleras vid två tillfällen (en fysisk kontroll och en distanskontroll) under nästkommande treårsperiod 2021-2023. Det år en dricksvattenanläggning får fysisk kontroll används dubbel kontrolltid.

Kontroll 1. Administrativ kontroll (av provtagning)

Kontroll 2. Fysisk kontroll

Av separat anläggningslista framgår vilken kontroll som ska utföras på respektive anläggning.

För de aktuella dricksvattenanläggningarna finns inga operativa mål.

Dricksvatten – Information och spårbarhet - Kontrolleras varje år

Beskrivning och länkar

Rapportering

Information till konsumenter (Kontroll 2)

Den som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det genom en distributionsanläggning ska hålla tillräckliga och aktuella uppgifter om den normala kvaliteten på dricksvattnet tillgängliga för konsumenterna. Se 18 § SLVFS 2001:30.

 

N - Dricksvattenanläggningar

 

N13 Information om dricksvattenkvalitet till konsumenter

Dricksvatten – Hygien - Kontrolleras varje år

Beskrivning och länkar

Rapportering

Allmänna hygienregler (Kontroll 2)

Underhåll av utrymmen, utrustning, brunn och reservoar tex: lock, fogar, ledningar, genomföringar (ledningar, kablar, ventilation), korrosionsskador.

Rengöring, filter, borrhål, brunn, pump, vattenintag, reservoar, hydrofor, ledningar, tapställe, dräneringsavlopp, lokal/utrymmen.

Skadedjur: dörrar, brunnslock, borrhål, grävda brunnar , ventilation, kabel- och ledningsgenomgångar.  Betande djur runt brunnen?

Avfall förvaring av i avsett utrymme.

Kontroll av att vatten för blandning av ex. processkemikalier och backspolning av filter etc. är av tillräcklig kvalitet för att inte kontaminera dricksvattnet.

Kontroll av att råvattnet inte kan kontaminera det färdiga dricksvattnet, ex. att råvattnet används för att bereda processkemikalier.

Personlig hygien ex. hantering av prover, skyddskläder, rutiner vid påfyllnad av ev processkemikalier.

Förvaring av filtermassor, kemikalier.

Ovidkommande föremål.

Underhållsåtgärder/reparationer de senaste åren.

Annan verksamhet i samma lokal.

N - Dricksvattenanläggningar 

 

N02 Allmänna hygienregler

Faroanalys (Kontroll 2)

Har faroanalys upprättats?

Kontrollmyndigheten ska fastställa verksamhetsutövarens faroanalys. Beslutet gäller i fem år och ska sedan omprövas av kontrollmyndigheten. Verksamhetsutövaren ansvarar för att se över faroanalys kontinuerligt, vid behov uppdatera det och överlämna det till kontrollmyndigheten för fastställande.

 

N - Dricksvattenanläggningar 

 

N03 Faroanalys

Kritiska styrpunkter (Kontroll 2)

Kontroll av övriga bestämmelser i 2c § SLVFS 2001:30 som inte gäller faroanalys samt övriga larm som inte omfattas av 4 § sker i denna punkt.

När det gäller mikrobiologiska säkerhetsbarriärer (3 §) rapporteras här om eventuella säkerhetsbarriärer ingår i verksamhetens HACCP som kritiska styrpunkter.

 

N - Dricksvattenanläggningar 

 

N04 Kritiska styrpunkter

Kvalitetskrav (Kontroll 1)

Dricksvatten ska vara hälsosamt och rent och uppfylla gränsvärdena i bilaga 2 avsnitt A och B till dricksvattenföreskrifterna.

 

N - Dricksvattenanläggningar 

 

N09 Kvalitetskrav

Regelbundna undersökningar (Kontroll 1)

Utförs undersökningar enligt fastställd provtagningsplan?

Kontrollmyndigheten ska fastställa verksamhetsutövarens undersökningsprogram. Beslutet gäller i fem år och ska sedan omprövas av kontrollmyndigheten. Verksamhetsutövaren ansvarar för att se över undersökningsprogrammet kontinuerligt, vid behov uppdatera det och överlämna det till kontrollmyndigheten för fastställande.

 

N - Dricksvattenanläggningar 

 

N10 Regelbundna undersökningar

Utredning vid problem (kan ingå i både kontroll 1 och 2 om aktuellt)

Om det finns avvikelser från de värden som anges i bilaga 2 till ska verksamhetsutövaren omedelbart utreda orsaken till detta samt bedöma om det finns risk för människors hälsa. Kontrollmyndigheten ska kontaktas vid otjänligt vatten.

 

N - Dricksvattenanläggningar 

 

N11 Utredning vid problem

Åtgärder vid problem (kan ingå i både kontroll 1 och 2 om aktuellt)

Om det finns avvikelser från gränsvärden i bilaga 2 till SLVFS 2001:30 ska åtgärder vidtas för att komma tillrätta med avvikelserna. Om åtgärder behöver vidtas för att skydda människors hälsa ska kontrollmyndigheten och konsumenterna omedelbart informeras.

 

N - Dricksvattenanläggningar 

 

N12 Åtgärder vid problem