EU-förordning 1151/2012

Kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

Övergångsbestämmelser/Ikraftträdandebestämmelser

  • Se artikel 59.
  • Förordningarna (EG) nr 509/2006 och (EG) nr 510/2006 ska upphöra att gälla.
  • Artikel 13 i förordning (EG) nr 509/2006 ska dock fortsätta tillämpas avseende ansökningar för produkter som inte omfattas av tillämpningsområdet för avdelning III. 

Mer information om förordningen

Bakgrund

Inom ramen för EU:s kvalitetspolitik för jordbruksprodukter har ordningarna för skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar, garanterade traditionella specialiteter inrättats. Skyddet gäller på hela Europeiska unionens territorium samt under vissa förutsättningar i tredje land. Kvalitetsordningarna har skapats för att hjälpa jordbrukarna att förmedla information om produkternas kvalitet och egenskaper samt för att garantera konsumenterna lämplig information.

Vad gäller förordningen?

I förordningen sammanslås regelverken för ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar samt för garanterade traditionella specialiteter och de nuvarande separata förordningarna upphävs. Ett gemensamt, något förenklat och förkortat ansökningsförfarande inrättas för detta skydd.

För ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar görs inga större ändringar. För garanterade traditionella specialiteter däremot, utgår möjligheten att registrera ett namn utan att reservera det. Registrerade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar samt garanterade traditionella specialiteter med reserverade namn överförs automatiskt till ett nytt register enligt den nya förordningen. För garanterade traditionella specialiteter utan reserverade namn inrättas ett förenklat förfarande att reservera ett namn. Om så inte görs får det registrerade namnet fortsätta att användas enligt tidigare villkor fram till 4 januari 2023. För att kunna registrera en garanterade traditionell specialitet ska produkten ha producerats under en period av minst 30 år.

Efter en övergångstid på tre år blir det obligatoriskt att använda de gemensamma symbolerna för ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar samt garanterade traditionella specialiteter, som ett led i att göra det lättare för konsumenterna att känna igen produkterna.

Genom förordningen inrättas även ett system för frivilliga kvalitetsbegrepp, som får användas på produkter som uppfyller fastlagda kriterier för dessa.

Begreppet "produkt från bergsområde" får användas på produkter som producerats och bearbetats i bergsområden. Vidare ska kommissionen utreda om det finns behov av att inrätta ett motsvarande frivilligt begrepp "produkt från öjordbruk" samt om det finns behov av ett särskilt märkningssystem för närproduktion och direktförsäljning.

Vem berörs av förordningen?

Alla som producerar eller avser registrera en skyddad ursprungsbeteckning, geografisk beteckning eller en garanterad traditionell specialitet. Dessutom berörs de som avser utnyttja det frivilliga begreppet "produkt från bergsjordbruk".

Från när ska förordningen tillämpas?

Förordningen träder i kraft tjugo dagar efter att den har publicerats. Det blir obligatoriskt att använda de gemensamma symbolerna på förpackningar av ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar samt garanterade traditionella specialiteter från 4 januari 2016. 

Samlingssidor
Lagstiftning