Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Operativt mål 13 - Kaffe - akrylamid

Stödjande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig på Livsmedelsverket och kommunen som arbetar med livsmedelskontroll. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Här får du stöd till operativt mål 13. Stödet består dels av information och dels av punkter med krav som företagaren ska uppfylla och som kan vara till hjälp för att kontrollera om målet är uppfyllt.

Om målet

Operativt mål 13 Akrylamid i kaffe - NKP-webben

Rapportering av målet

Målet ska rapporteras enligt anvisningarna till myndighetsrapporteringen.

Anvisningar - Rapportering av kontroll enligt de operativa målen

Det innebär att rapportering av detta mål ska ske mot rapporteringspunkt K07. 

K07 - Akrylamid i livsmedel

Om akrylamid

Akrylamid är en vattenlöslig organisk förening som bildas i livsmedel i samband med uppvärmning, till exempel i ugn eller vid fritering i olja.

Akrylamid bildas vid upphettning (<120ᵒ C) genom att den fria aminosyran asparagin reagerar med reducerande socker (till exempel glukos, fruktos och maltos, men inte sukros eller stärkelse). Bildningen sker i allmänhet i slutet av hanteringsprocessen och gör oftast att livsmedlet ändrar färg och slutfukthalt i ytan. Ett undantag är kaffe, där halterna sjunker mot slutet av rostningsprocessen på grund av termisk nedbrytning. Viktiga bildningsfaktorer är upphettningsgrad (temperatur + tid) och råvarans halt av asparagin och socker.

Europiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har bedömt akrylamidexponeringens betydelse för konsumenterna hälsa. En vetenskaplig riskbedömning har visat att akrylamid i livsmedel kan öka risken för konsumenter att insjukna i cancer.

Utifrån EFSA:s riskbedömning har EU-kommissionen funnit att det är nödvändigt att vidta riskhanteringsåtgärder för att minska halten akrylamid i livsmedlen. Därför har reducerande åtgärder och så kallade jämförelsevärden fastställts i förordning (EU) 2017/2158.

Det finns också en vägledning till förordningen.

Vägledning för tillämpningen av kommissionens förordning (EU) 2017/2158

Vad ska kontrolleras?

Börja med att kontrollera att företaget omfattas av bestämmelserna i förordning (EU) 2017/2158. Kontrollen ska omfatta att företagaren uppfyller kraven enligt punkterna nedan:

         Recept

 1. När en riskbedömning görs av nya kaffeblandningar ska livsmedelsföretagarna beakta att produkter baserade på Robustabönor tenderar att ha högre halter av akrylamid än produkter baserade på Arabicabönor.

  Bearbetning

 2. Livsmedelsföretagare ska fastställa de kritiska rostförhållandena för att säkerställa en minimal bildning av akrylamid för den eftersträvade smakprofilen.

 3. Kontrollen av rostförhållandena ska ingå i egenkontrollprogrammets grundförutsättningar som en del av god tillverkningspraxis (GMP).

 4. Livsmedelsföretagare ska överväga att använda asparaginas, om så är möjligt och effektivt för att minska förekomsten av akrylamid.

  Provtagning och analys

 5. Livsmedelsföretagaren ska inrätta ett program för sin provtagning och analys av akrylamidhalterna i livsmedel.

 6. Livsmedelsföretagare ska spara dokumentation om de tillämpade förebyggande och reducerande åtgärderna.

 7. Livsmedelsföretagare ska genomföra provtagning och analys för att fastställa akrylamidhalten i livsmedel i enlighet med kraven i bilaga III av förordning (EU) 2017/2158, och de ska dokumentera provtagnings- och analysresultaten.

 8. Om provtagnings- och analysresultaten indikerar att halterna inte ligger under åtgärdsnivåerna för akrylamid i bilaga IV till förordning (EU) 2017/2158 ska livsmedelsföretagare utan dröjsmål se över de förebyggande och reducerande åtgärderna i enlighet med artikel 2.4 i förordningen.

 

Lagstiftning