Skriv ut
Jämför versioner

Gränskontrollens instruktioner för avvisningsärenden

Styrande instruktion för Livsmedelsverket

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig på Livsmedelsverket som arbetar med livsmedelskontroll. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Styrande instruktion bygger på specifika krav i lagstiftningen. Sådan information är Livsmedelsverkets tolkning av lagstiftningen och styrande för hur verkets personal ska utföra kontroll. Den styrande informationen hittar du i särskilda rutor.

På den här sidan hittar du information om när det blir avvisning eller efterkontroll, om det är stödet eller gränskontrollstationen som fattar beslut, vilken avvisningsmall i Word som ska användas och hur vi arbetar med juristerna.

Gäller vid avvisning av sändningar som undgått gränskontroll

Avvisningsärenden handläggs antingen av gränskontrollstödet eller av gränskontrollstationen, som beskrivs i alternativen nedan och i tabell 1 nedan. 

I både alternativ 1 och 2 fattas först omhändertagandebeslut och sedan åtgärdsbeslut, om inte ansvarig aktör bestämmer åtgärd direkt, då räcker det med ett åtgärdsbeslut. Besluten ska vara skriftliga och ha en överklagandehänvisning.

Alternativ 1 – handläggs centralt av stödet

Alternativ 2 – handläggs lokalt av respektive gränskontrollstation (GKS)

Samverkansdokumentet mellan Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Tullverket beskriver vad de olika myndigheterna gör i samband med avvisningar. Se flik 4 h) i GKS-handboken. I samverkansdokumentet beskrivs typfallen som tas upp i tabell 2 nedan.

Tabell 1. Vem som handlägger ärendet

Tabell 2. Åtgärd/beslut för olika typer av sändningar.

* Bedömning ska förstås göras om det finns misstanke om smuggelförsök, då efterkontroll givetvis inte är aktuellt

** Vid provtagning, körs sändningen till GKS (Avseende vegetabilier, se även bilagan till vegetabilierutinen (flik 6 GKS-handboken), om provtagning på närliggande lager eller ej

Aktuella beslutsmallar

Avvisningsmallarna och ”Förteckning över alla beslutsmallar” finns i Word, Office-knappen/Nytt/Delad/GKS. För att välja rätt beslutsmall gå först in i förteckningen för att se vilket nummer aktuell mall ska ha. Sedan väljer du rätt mall.  

Åtgärd väljs ej av importör

I beslutet om omhändertagande föreläggs ansvarig för sändningen att senast inom 3 veckor från att denne delgivits inkomma med svar på val av åtgärd. Förutsatt att delgivningskvittot inkommit för omhändertagandebeslutet kan beslut om destruktion fattas, om val av åtgärd inte är klart efter 3 veckor från det att beslutet delgivits. 

Om åtgärdsbeslut ej fullföljs

Om ansvarig aktör inte ombesörjt åtgärden 60 dagar från det att delgivningskvittot inkommit för åtgärdsbeslutet, kan myndigheten fatta beslut om destruktion. Se artikel 69 i förordning (EU) 2017/625.

Hur mallarna, instruktionerna/rutinerna hålls uppdaterade

Som beslutsfattande handläggare är du ansvarig för beslutet. Vid behov skickar stödet beslutet till juristerna för granskning. Den granskande juristen kontrollerar att rätt lagstiftning används. Standardfraser och mallarnas upplägg är avstämda med juristerna men observera att mallarna inte är styrande utan ett hjälpmedel och att beslutet kan behöva anpassas i det enskilda fallet. 

I dessa fall mailar du gkslådan: 

  • om handläggare på GKS upptäcker att standardformuleringar i mallarna eller instruktioner/rutiner behöver ändras eller formuleringar/laghänvisningar saknas.

  • om GKS kommer fram till att mall saknas för ett aktuellt fall. Om ett juristgranskat beslut finns i det enskilda ärendet bifogas detta. Därefter görs en bedömning om ny mall behövs och/eller om tillägg kan göras till en befintlig mall. 

Förbättringsförslagen kan, om de ska beaktas, antingen leda till en direkt ändring i mallarna eller tas med vid den årliga uppdateringen av mallarna. Alla ändringar i mallarna stäms av med den jurist som har huvudansvar för gränskontroll. 

Gränskontrollstödet sparar ner beslut, gällande speciella fall och/eller beslut med mycket ”spåra ändringar” inför nästa uppdatering i mappen "Översyn beslutsmallar" i supportmappen i mappen "Team gränskontroll".  

Referensprovet

Om ett referensprov, som har analyserats på ett ackrediterat laboratorium, visar ett motstridigt provsvar jämfört med gränskontrollens provtagning görs en bedömning av vidare åtgärd i varje enskilt fall. Gränskontrollen kan i samråd med stödet anse att en sändning måste RASFFas innan ärendet är klart och importören har analyserat referensprovet. Oftast blir bedömningen att sändningen ändå ska avvisas, med hänvisning till det underkända provsvaret.

Sidans taggar
Lagstiftning