Skriv ut
Jämför versioner

Hantering av avvikelser

Stödjande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig på Livsmedelsverket och kommunen som arbetar med livsmedelskontroll. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

När du som inspektör bedömer att ett livsmedel inte uppfyller lagstiftningens krav ska avvikelsen hanteras. Här hittar du exempel på brister och förslag till hantering av olika typer av avvikelser.

GMO-förordningarna innehåller inga särskilda regler om sanktioner då en produkt till exempel är felmärkt eller innehåller en godkänd eller inte godkänd GMO. Därför ska den nationella lagstiftningen om sanktioner användas vid överträdelser av lagkraven. 

Nedan finner du exempel på hur olika typer av avvikelser kan hittas i samband med kontroll av GMO och förslag på hur de konstaterade avvikelserna kan hanteras av kontrollmyndigheten.

Förslag på hantering av olika typer av avvikelser 

Exempel på mindre brister:

  • Produkten är märkt med ”fri från GMO”.

    Förslag på hantering av avvikelse: Avvikelsen kan hanteras genom krav på ommärkning inom en begränsad tidsrymd.

  • Vid analys visar det sig att en produkt innehåller spår av ett godkänt GMO. Företaget saknar rutiner för och dokumentation av hur de undviker GMO.

    Förslag på hantering av avvikelse: En avvikelse noteras i rapporten om att företaget ska införa rutiner om hur de undviker GMO. Om inte ska företaget märka produkten med GMO.

Exempel på allvarlig brist

En produkt visar sig innehålla GMO som överskrider tröskelvärdet på 0,9 %.       

Förslag på hantering av avvikelse: Avvikelsen kan hanteras genom krav på ommärkning inom en begränsad tidsrymd. 

Exempel på mycket allvarlig brist

En produkt innehåller en GMO som inte är godkänd i EU.

Förslag på hantering av avvikelse: Besluta om förbud mot utsläppande av produkten på marknaden som livsmedel med stöd i artikel 54 i förordning (EG) nr 882/2004 tillsammans med artikel 14 i förordning (EG) nr 178/2002 och artikel 4.2 i förordning (EG) nr 1829/2003.

Om produkten bedöms vara spridd till eller från anläggningar som den aktuella kontrollmyndighten inte själv har kontrollansvar för, ska ett RASFF-meddelande upprättas.

Sidans taggar
GMO
Lagstiftning