Skriv ut
Jämför versioner

Information om dricksvattenanläggningar

Styrande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig på Livsmedelsverket och kommunen som arbetar med livsmedelskontroll. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Styrande instruktion bygger på specifika krav i lagstiftningen. Sådan information är Livsmedelsverkets tolkning av lagstiftningen och styrande för hur verkets personal ska utföra kontroll. Den styrande informationen hittar du i särskilda rutor.

Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2018 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2019.

Informationspost 44-51 gäller enbart dricksvattenanläggningar

44) Namn på dricksvattenanläggningar

Om anläggningen är en dricksvattenanläggning, dvs Dricksvatten på anläggningstyp nivå 1, så ska namnet på dricksvattenanläggningen anges här.

Uppgiften behövs för att Livsmedelsverket ska kunna fullgöra rapporteringsskyldigheten inom dricksvattenområdet till kommissionen. Vid allt annat uttag av information ur databasen kommer anläggningarna att vara avidentifierade!

Exempel: En dricksvattenanläggning kallas för Storbyns Vattenverk och det är även upptaget med det namnet som objektsnamn. I rapporteringen anges ”Storbyns Vattenverk”.

Exempel: En kommun har endast en distributionsanläggning och köper dricksvattnet från annat håll. I rapporteringen anges namnet på dricksvattenanläggningen, t.ex. ”Storbyns distributionsanläggning”.

45) Minskad provtagnings- och analysfrekvens för normal undersökning

Här rapporteras de beslut som myndigheten har fattat enligt 11 § i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. Det vill säga om man fattat beslut om minskad frekvens för normal undersökning av dricksvatten jämfört med vad som anges i SLVFS 2001:30, bilaga 3, avsnitt C II.

Observera att det är minskningen som rapporteras och att den aldrig kan bli större än 50 %. Om något beslut om minskad provtagnings- och analysfrekvens inte fattats, så ska ingen information rapporteras in.

Exempel: Dricksvattnet hos användare från ett vattenverk har under fyra år bedömts som tjänligt med halter som är klart bättre än gränsvärdena. Kontrollmyndigheten beslutar att minska provtagningsfrekvensen av de normala undersökningarna med 25 procent jämfört med dricksvattenföreskrifterna. Uppgiften som rapporteras är 25.

46) Minskad omfattning av parametrar i den utvidgade undersökningen

Här rapporteras de beslut som myndigheten har fattat enligt 11 § i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. Det vill säga om man fattat beslut om minskad omfattning av parametrar i den utvidgade undersökningen av dricksvatten jämfört med vad som anges i SLVFS 2001:30, bilaga 3 avsnitt B.

Svarsalternativen framgår av bilaga 3 till denna anvisning.

Exempel: En dricksvattentäkt ligger i ett område där inga bekämpningsmedel har använts eller påvisats under flera år. Kontrollmyndigheten beslutar att bekämpningsmedel inte behöver analyseras mer än vart fjärde år vid det aktuella vattenverket. Uppgiften som rapporteras är bekämpningsmedel- alla undantagna.

47) Nödåtgärder dricksvatten– datum

Med nödåtgärder menas både kokningsrekommendationer och de tillfällen då konsumenter blir hänvisade av tillhandahållaren av dricksvatten att hämta sitt dricksvatten från tankar, dunkar eller brandposter på utpekade uppställningsplatser, i avvaktan på att dricksvattnet i kranen är användbart igen. Här anges det datumet då en nödvattenåtgärd påbörjas. Det är bara nödåtgärder under det aktuella året, dvs. med datum 2018-01-01 – 2018-12-31, som ska rapporteras.

Exempel 1: Ett vårdhem är beläget på landsbygden och har egen dricksvattentäkt. Vid offentlig undersökning upptäcks E. coli i dricksvattnet och det bedöms som otjänligt den 1 juni. Ägaren till vårdhemmet uppmanar redan samma dag samtliga användare av dricksvattnet att koka det innan det används för matlagning och för dryck. Datum som rapporteras är 2018-06-01.

Exempel 2: Ett vårdhem är beläget på landsbygden och har egen dricksvattentäkt. Vid offentlig undersökning upptäcks E. coli i dricksvattnet och det bedöms som otjänligt den 1 juni. Ägaren till vårdhemmet uppmanar redan samma dag samtliga användare att hämta dricksvatten från tankar som ställts upp utanför vårdhemmet. Det datum som rapporteras är2018-06-01.

Exempel 3: Vid lagning av en vattenläcka i en distributionsanläggning den 4 september råder osäkerhet om lagningen har kunnat utföras på ett hygieniskt betryggande sätt. Tillhandahållaren av dricksvatten väljer att gå ut med en kokningsrekommendation ”för säkerhets skull” samma dag. Ett antal mikrobiologiska prov tas och kokningen hävs när analysresultaten visat att dricksvattnet är utan anmärkning den 11 september. Det datum som rapporteras är 2018-09-04

48) Nödåtgärder orsak

Här anges vad som orsakat nödåtgärden.

Svarsalternativen är:

  • Konstaterade kvalitetsproblem
  • Förebyggande åtgärd
  • Vattenbrist

I exempel 1 och 2 ovan anges svarsalternativ ”Konstaterade kvalitetsproblem”. I exempel 3 ovan anges ”Förebyggande åtgärd”.

49) Nödåtgärder dricksvatten

Här anges vilken typ av nödåtgärd som vidtagits.

Svarsalternativen är:

  • Kokningsrekommendationer
  • Tillhandahållande av nödvatten via tank

Exempel: Ett vårdhem är beläget på landsbygden och har egen vattentäkt. Vid offentlig undersökning upptäcks E. coli i dricksvattnet och det bedöms som otjänligt. Ägaren till vårdhemmet uppmanar samtliga användare av dricksvattnet att koka det innan det används för matlagning och för dryck. Problemet åtgärdas men efter fyra månader upptäcks samma fel, denna gång i egenkontrollen. Återigen uppmanas användarna att koka dricksvattnet. För anläggningen rapporteras två nödåtgärder. För båda fallen anges ”Kokningsrekommendation” som åtgärd.

Exempel: Ett vårdhem är beläget på landsbygden och har egen dricksvattentäkt. Vid offentlig undersökning upptäcks E. coli i dricksvattnet och det bedöms som otjänligt. Ägaren till vårdhemmet uppmanar samtliga användare att hämta dricksvatten från tankar som ställts upp utanför vårdhemmet. För anläggningen rapporteras en nödåtgärd. ”Tillhandahållande av nödvatten via tank” anges som åtgärd.

50) Nödåtgärder dricksvatten – antal dygn

Antalet dygn som nödåtgärden varade.

Exempel: Ett vårdhem är beläget på landsbygden och har egen dricksvattentäkt. Vid offentlig undersökning upptäcks E. coli i vattnet och det bedöms som otjänligt den 1 juli. Ägaren till vårdhemmet uppmanar redan samma dag samtliga användare av dricksvattnet att koka det innan det används för matlagning och för dryck. Rekommendationen varar till och med den 4 juli, dvs. fyra dygn. I rapporteringen anges 4.

Exempel: Ett vårdhem är beläget på landsbygden och har egen dricksvattentäkt. Vid offentlig undersökning upptäcks E. coli i vattnet och det bedöms som otjänligt den 1 juli. Ägaren till vårdhemmet uppmanar redan samma dag samtliga användare att hämta dricksvatten från tankar som ställts upp utanför vårdhemmet. Rekommendationen varar till och med den 4 juli, dvs. fyra dygn. I rapporteringen anges 4.

51) Nödåtgärder dricksvatten – berörda konsumenter

Om en nödåtgärd vidtagits ska antalet berörda konsumenter anges. Ibland omfattas hela dricksvattenanläggningen av åtgärden och i andra fall bara delar av den.

Exempel: En stad med 25 000 invånare försörjs med dricksvatten från ett ytvattenverk. Vid en dricksvattenläcka kommer avloppsvatten in i delar av distributionsanläggningen. Dricksvattenläckan uppstod i ett mindre bostadsområde i vilket det bor 1500 personer. Det förorenade dricksvattnet har bara spridits in i bostadsområdet. Dricksvattenproducenten rekommenderar de boende i området att koka dricksvattnet. I rapporteringen anges 1500.

Lagstiftning