Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Information om myndigheten 2017

Styrande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig på Livsmedelsverket och kommunen som arbetar med livsmedelskontroll. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Styrande instruktion bygger på specifika krav i lagstiftningen. Sådan information är Livsmedelsverkets tolkning av lagstiftningen och styrande för hur verkets personal ska utföra kontroll. Den styrande informationen hittar du i särskilda rutor.

Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2017 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2018.

Informationspost 1-20 gäller uppgifter om den inrapporterande myndigheten.

1) E-post officiell

Här anges myndighetens officiella e-postadress. Observera att det ska vara den officiella e-postadressen som inte är bunden till en viss person. Adressen ska vara tillgänglig och kunna läsas varje arbetsdag oberoende av sjukdom och ledighet bland myndighetens personal.

2) Antalet årsarbetskrafter inom livsmedelskontroll (exklusive dricksvattenkontroll)

Det totala antal årsarbetskrafter som arbetat med offentlig livsmedelskontroll under året. Det är det faktiska antalet årsarbetskrafter och inte det planerade antalet som ska rapporteras. Hit räknas alla ”arbetskrafter” som arbetar operativt eller administrativt med offentlig livsmedelskontroll. Det är de årsarbetskrafter som finansieras med kontrollavgifter som ska räknas med.

3) Antalet årsarbetskrafter för dricksvattenkontroll

Det totala antal årsarbetskrafter som har arbetat med offentlig dricksvattenkontroll under året. Det är det faktiska antalet årsarbetskrafter och inte det planerade antalet som ska rapporteras. Hit räknas alla ”arbetskrafter” som arbetar operativt eller administrativt med offentlig dricksvattenkontroll. Det är de årsarbetskrafter som finansieras med kontrollavgifter som ska räknas med.

4) Resursbehov för livsmedelskontroll (exklusive dricksvattenkontroll)

Det totala antal årsarbetskrafter som behövs för att den offentliga livsmedelskontrollen ska kunna genomföras. Hit räknas alla ”arbetskrafter” som arbetar operativt eller administrativt med offentlig livsmedelskontroll. Det är de årsarbetskrafter som finansieras med kontrollavgifter som ska räknas med.

Uppgiften avser behovet för det kommande verksamhetsåret, inklusive de årsarbetskrafter som myndigheten redan har för den operativa kontrollen.

5) Resursbehov för dricksvattenkontroll

Det totala antal årsarbetskrafter som behövs för att den offentliga dricksvattenkontrollen ska kunna genomföras. Hit räknas alla ”arbetskrafter” som arbetar operativt eller administrativt med offentlig dricksvattenkontroll. Det är de årsarbetskrafter som finansieras med kontrollavgifter som ska räknas med.

Uppgiften avser behovet för det kommande verksamhetsåret, inklusive de årsarbetskrafter som myndigheten redan har för den operativa kontrollen.

6) Årliga kontrollavgifter för livsmedelskontroll (exklusive dricksvattenkontroll)

Totala summan av de fakturerade årliga kontrollavgifterna för livsmedelskontroll anges här. Hit räknas både kontrollavgifter som faktureras vid årets början, men även de avgifter som faktureras under hela året i och med att nyregistreringar sker.

Observera att avgifter för extra offentlig kontroll, godkännande och registrering inte ska räknas med, utan rapporteras in separat under respektive post nedan.

7) Årliga kontrollavgifter för dricksvattenkontroll

Totala summan av de fakturerade årliga kontrollavgifterna för dricksvattenkontroll anges här. Hit räknas både kontrollavgifter som faktureras vid årets början, men även de avgifter som faktureras under hela året i och med att nyregistreringar sker.

Observera att avgifter för extra offentlig kontroll, godkännande och registrering inte ska räknas med, utan rapporteras in separat under respektive post nedan.

8) Avgifter för extra offentlig kontroll på livsmedelsanläggningar (exklusive dricksvattenkontroll)

Den totala summan som fakturerats för extra offentlig livsmedelskontroll.

9) Avgifter för extra offentlig kontroll på dricksvattenanläggningar

Den totala summan som fakturerats för extra offentlig dricksvattenkontroll.

10) Avgifter för godkännanden av livsmedelsanläggningar

Den totala summan som fakturerats för prövning av godkännanden av livsmedelsanläggningar.

11) Avgifter för registreringar av livsmedelsanläggningar (exklusive dricksvattenanläggningar)

Den totala summan som fakturerats för registreringar av livsmedelsanläggningar.

12) Avgifter för registreringar av dricksvattenanläggningar

Den totala summan som fakturerats för registreringar av dricksvattenanläggningar.

13) Timtaxa för planerad kontroll

Den taxa som är fastställd på myndigheten för att tas ut för den offentliga kontrollen av livsmedel. Om timtaxan ändrats under innevarande år, så är det den timtaxa som gäller den 31/12-2016 som ska anges. Timtaxan anges i kronor.

14) Timtaxa för extra offentlig kontroll

Den taxa som är fastställd på myndigheten för att tas ut för den extra offentliga kontrollen av livsmedel. Om timtaxan ändrats under innevarande år, så är det den timtaxa som gäller den 31/12-2016 som ska anges. Timtaxan anges i kronor.

Om myndigheten inte har en separat taxa för extra offentlig kontroll, så anges samma timtaxa som under informationspost 13.

15) Använd riskklassning

Det är upp till varje myndighet att fatta beslut om vilken modell för riskklassning man tillämpar. Den modell som Livsmedelsverket rekommenderar finns i denna vägledande text som fastställdes 2013-11-29

Här ska anges vilken modell för riskklassning myndigheten tillämpar.

Svarsalternativen är:

 • Riskklassning 2013
 • Riskklassning 2007
 • En egen riskklassning

Obs! Om riskklassning enligt vägledning 2007 eller egen riskklassning används och anges här, så ska informationsposterna 27-32 inte rapporteras.

16) Provtagning

Om myndigheten har utfört offentlig provtagning av livsmedel eller dricksvatten under året, så ska det anges här. Provtagning som sker inom nationella kontrollplaner ska inte räknas med här.

 Svarsalternativen är:

 • Ja
 • Nej

17) Laboratorium som myndigheten har avtal med

Om myndigheten har utfört offentlig provtagning av livsmedel eller dricksvatten under året, så ska man ange vilket eller vilka laboratorium som utfört analyserna. Om provtagning inte skett ska det/de laboratorierna som myndigheten har avtal med anges. Om flera laboratorier ska anges så ska de separeras med semikolon i rapporteringen.

Exempel: En myndighet har anlitat två olika laboratorier under året. I rapporteringen anges: Lab1;Lab2

18) Antal utredningar om matförgiftningar och dricksvattenburna utbrott

Myndigheterna är enligt 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:7) om epidemiologisk utredning av livsmedelsburna utbrott skyldiga att göra utbrottsutredningar. Under den här punkten ska anges hur många utredningar av matförgiftningar och dricksvattenburna utbrott, som myndigheten uppskattar att den gjort under året.

19) Ärendehanteringssystem som myndigheten rapporterar in med

Vilket ärendehanteringssystem används för att sköta rapporteringen enligt denna anvisning.

Svarsalternativ:

 • Castor
 • ECOS
 • Miljöreda
 • Vision
 • Annat
 • Inget

20) Fråga om livsmedelsfusk

Livsmedelsverket arbetar aktivt med frågan om livsmedelsfusk och vill därför även i år följa upp om inspektörer i kontrollen hittar överträdelser som är av sådant slag att man kan misstänka livsmedelsfusk. Vi ber er därför svara på följande fråga:

Har ni under 2016 genomfört kontroller där det förekommit misstanke om någon form av livsmedelsbedrägerier/fusk med livsmedel för ekonomisk vinning?

Svarsalternativ:

 • Ja
 • Nej
Lagstiftning