Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Information om utförda kontroller 2017

Styrande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig på Livsmedelsverket och kommunen som arbetar med livsmedelskontroll. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Styrande instruktion bygger på specifika krav i lagstiftningen. Sådan information är Livsmedelsverkets tolkning av lagstiftningen och styrande för hur verkets personal ska utföra kontroll. Den styrande informationen hittar du i särskilda rutor.

Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2017 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2018.

Informationspost 34-38 handlar om utförda kontroller och frågor kopplade till dessa. Varje kontroll som myndigheten utför ska rapporteras.

Kontroller som utförs på mobila anläggningar som är registrerade i en annan kommun än där kontrollen sker kan nu också rapporteras. Det finns en separat anläggningstyp för detta, se bilaga 1.

34) Datum för kontrollen

Det datum då kontrollen utfördes. Som kontroll räknas all utförd kontroll i form av besök på en anläggning, detta inkluderar besök i samband med ett godkännande. Även kontroll som sker ”vid skrivbordet” räknas hit, om den resulterar i att man kan sätta avvikelse/utan avvikelse på en rapporteringspunkt. Det kan till exempel handla om uppföljning från en tidigare kontroll eller granskning av märkningsuppgifter.

Observera att kontroller på mobila anläggningar utförda i andra kommuner än där anläggningen är registrerad nu kan rapporteras då det nu finns en anläggningstyp för detta, se bilaga 1.

35) Föranmäld/oanmäld kontroll

För varje kontroll som genomförs ska information om den varit föranmäld eller oanmäld rapporteras. Med en föranmäld kontroll avses alla kontroller där myndigheten på något sätt i förväg aviserat till livsmedelsföretagaren att kontroll kommer att genomföras.

36) Kontrollorsak

Här ska anges av vilken orsak som kontrollen utfördes:

Planerad kontroll: Rutinmässig kontroll som är planerad utifrån anläggningens tilldelade kontrolltid.

Uppföljande kontroll: Kontroll som utförs för att följa upp avvikelser och bristande efterlevnad som konstaterats vid en tidigare kontroll.

Händelsestyrd kontroll: Kontroll som utförs på grund av yttre omständigheter, till exempel klagomål. Alla händelsestyrda kontroller rapporteras under denna orsak, oavsett om de visade sig befogade eller inte.

Svarsalternativen är:

    • Planerad kontroll
    • Uppföljande kontroll
    • Händelsestyrd kontroll

37) Rapporteringspunkt

Punkterna rapporteras tillsammans med kontrollresultaten (se informationspost 38). Endast de punkter som har kontrollerats vid kontrolltillfället ska rapporteras. Observera att även om det inte var några avvikelser alls vid kontrollen, så ska kontrollerade rapporteringspunkter rapporteras, då som ”utan avvikelse”.

Rapporteringspunkterna är tänkta att passa alla typer av kontroll. Det finns några rapporteringspunkter som inte ska användas vid dricksvattenkontroll, vilka dessa är framgår av bilaga 2 (punkter som kan rapporteras vid dricksvatten kontroll är markerade med en vattenkran, punkter som inte kan rapporteras är markerade med ett kryss). Förtydliganden av hur dricksvattenkontrollen ska rapporteras finns också i ”Kommentarer till rapporteringspunkterna” i bilaga 2.

Exempel: En anläggning kontrolleras av kontrollmyndigheten. Kontrollen har fokus på märkning. Under kontrollen hittar man produkter som inte är korrekt märkta, då det inte framgår att de innehåller allergener. Det blir då en ”avvikelse” på rapporteringspunkt 12.3 (Information – hälsorisk). Man kontrollerar även om konsumenterna kan vilseledas av märkningen. Här bedömer kontrollmyndigheten att märkningen är korrekt och man rapporterar ”utan avvikelse” på rapporteringspunkt 12.2 (Information – vilseledning). Några andra saker kontrolleras inte, vilket innebär att övriga rapporteringspunkter lämnas tomma.

38) Kontrollresultat

Här anges resultatet från varje kontrollerad rapporteringspunkt. En avvikelse är det när det är en konstaterad avvikelse mot lagstiftningen.

Svarsalternativen är:

  • Avvikelse
  • Utan avvikelse

Exempel: Se informationspost 37.

Lagstiftning