Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Valbara parametrar till informationspost 45 (bilaga 3) 2017

Styrande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig på Livsmedelsverket och kommunen som arbetar med livsmedelskontroll. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Styrande instruktion bygger på specifika krav i lagstiftningen. Sådan information är Livsmedelsverkets tolkning av lagstiftningen och styrande för hur verkets personal ska utföra kontroll. Den styrande informationen hittar du i särskilda rutor.

Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2017 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2018.

Aktinomyceter

Klorid

E. coli

Konduktivitet

Clostridium perfringens

Koppar

Intestinala enterokocker

Krom

Koliforma bakterier

Kvicksilver

Långsamväxande bakterier

Lukt

Mikrosvamp

Magnesium

Odlingsbara mikroorganismer vid 22 °C

Mangan

1,2-dikloretan

Natrium

Akrylamid

Nickel

Aluminium

Nitrat

Ammonium

Nitrat/50 + Nitrit/0,5

Antimon

Nitrit

Arsenik

Oxiderbarhet

Bekämpningsmedel - enskild parameter

pH

Bekämpningsmedel - totalhalt

PAH

Bens(a)pyren

Radon

Bensen

Selen

Bly

Smak

Bor

Sulfat

Bromat

Temperatur

Cyanid

Tetrakloreten och trikloreten

Epiklorhydrin

TOC

Fluorid

Total alfaaktivitet

Färg

Total betaaktivitet

Indikativ dos

Trihalometaner – totalt

Järn

Tritium

Kadmium

Turbiditet

Kalcium

Vinylklorid

Klor totalt aktiv

 

Lagstiftning