Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Skyldighet att åtalsanmäla

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Kontrollmyndigheterna är skyldiga att åtalsanmäla överträdelser mot livsmedelslagstiftningen. Det gäller oavsett om brottet skett medvetet eller på grund av till exempel slarv. Här får du veta mer om vad som gäller.

Vad säger lagen?

I förarbetena till den tidigare livsmedelslagen (1971:511) (prop. 1988/89:68) poängteras  vikten av att kontrollmyndigheterna kraftfullt ska beivra  de överträdelser som de uppmärksammar. I propositionen sägs bland annat att det är viktigt att kontrollmyndigheterna utan dröjsmål anmäler företaget eller personen till åtal vid misstanke om brott. Där sägs också att det ska vara regel och inte undantag att anmälan till åtal sker vid överträdelser av livsmedelslagstiftningen. 

Därför behövdes det en bestämmelse som anger att kontrollmyndigheterna ska verka för att brott mot lagen dras inför rätta. Den skyldigheten skulle gälla för varje kontrollmyndighet oavsett om myndigheten har operativ kontroll över objektet eller inte. 

Det gäller fortfarande. Av 13 § i den nya livsmedelslagen (2006:804) framgår att kontrollmyndigheterna ska verka för att överträdelser av lagen, av de föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av lagen eller av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, beivras. 

Bestämmelsen i 13 § innehåller alltså en skyldighet att göra åtalsanmälan om kontrollmyndigheterna har iakttagit objektiva omständigheter om överträdelser mot livsmedelslagstiftningen. Frågan om det inträffade skett uppsåtligen (med vilja) eller av oaktsamhet behöver kontrollmyndigheterna inte slutligt bedöma. Det är en uppgift för rättsväsendet. Däremot ska eventuella bevis om det sparas och överlämnas tillsammans med det andra materialet. 

Skyldigheten för kontrollmyndigheterna att anmäla misstänkta fall av straffbelagda överträdelser av livsmedelslagen till polis- och åklagarväsendet kan uppfyllas på olika sätt. Vilket tillvägagångssätt som ska användas får bestämmas med hänsyn till omständigheterna. 

Rör det sig om ett brådskande ärende, till exempel en för allmänheten omedelbart farlig överträdelse, som kanske pågår fortlöpande och där gärningsmannen inte rättar sig efter myndighetens uppmaningar att upphöra, kan det vara lämpligast att omedelbart kontakta polisen. 

Andra överträdelser är inte omedelbart hälsofarliga eller också kommer de till myndighetens kännedom först i efterhand. I sådana situationer bör i stället anmälan göras skriftligen till Åklagarmyndigheten, närmare bestämt till åklagarkammaren i det distrikt där den anmälda överträdelsen har begåtts. På Åklagarmyndighetens webbplats finns en förteckning över alla åklagarkammare. 

Åklagarmyndigheten 

En åtalsanmälan kan vara föremål för förundersökningssekretess. Det innebär att uppgifter som finns i förundersökningen, till exempel i åtalsanmälan, inte får lämnas ut till allmänheten, om det kan antas att syftet med förundersökningen skulle motverkas då. Sekretessen gäller såväl hos åklagare och polis som hos den anmälande myndigheten.

Lagstiftning