Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Exempel på åtalsanmälan

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Här hittar du ett exempel på hur du kan utforma en åtalsanmälan och medföljande PM.

Till åklagarkammaren i X-stad

Anmälan avseende brott mot livsmedelslagen (2006:804)

Beslut

Miljöförvaltningen i XX kommun får härmed såsom kontrollmyndighet anmäla Y AB (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) för brott enligt 29 § första stycket andra punkten livsmedelslagen. 

Miljöförvaltningen hänvisar till bilagd PM samt övriga handlingar i ärendet.

För frågor var god kontakta livsmedelsinspektör NN på telefon 012-30 00 00 00.

MM Förvaltningschef

NN Livsmedelsinspektör 

Bilagor

  1. PM, upprättad den [datum]
  2. Miljöförvaltningens beslut (datum, Dnr) om förbud mot att släppa ut livsmedel på marknaden och föreläggande om återkallande av produkter.
  3. Inspektionsrapport (i förekommande fall)
  4. Dokumentation

Promemoria med anledning av åtalsanmälan

Miljöförvaltningen i XX kommun har i beslut den [datum] (dnr X/Y) förbjudit utsläppande på marknaden av vissa partier hushållsmedvurst och salami tillverkade vid Y AB. Företaget har i samma beslut förelagts att omedelbart återkalla dessa produkter från marknaden. Orsaken till beslutet var att de aktuella produkterna - enligt uppgifter som bekräftats av företrädare för företaget - innehåller ämnet X trots att detta inte angetts i ingrediensförteckningen. 

Att företaget släppt ut dessa produkter på marknaden utan att se till att det framgår av ingrediensförteckningen att de innehåller ämnet X är enligt miljöförvaltningens bedömning en allvarlig överträdelse av livsmedelslagens bestämmelser om förbud mot utsläppande på marknaden av felaktigt märkta livsmedel - se 6 § andra punkten och 10 § första punkten livsmedelslagen (2006:804) - och även mot artikel 14 punkt 3 b och artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002. Underlåtelsen att se till att produkterna märkts med korrekta uppgifter medför att personer som är allergiska mot ämnet X utsatts för allvarliga hälsorisker. 

Miljöförvaltningen vill med åtalsanmälan uppmärksamma åklagarmyndigheten på dessa omständigheter och fullgöra skyldigheten att verka för att överträdelser av livsmedelslagen beivras. 

Lagstöd

Av 29 § första stycket andra punkten livsmedelslagen (2006:804) framgår att det i vissa fall är straffbart att bryta mot reglerna om förbud mot utsläppande på marknaden enligt 10 § första stycket samma lag.

Av 6 § andra punkten och 10 § första punkten livsmedelslagen (2006:804) framgår att ett livsmedel inte får släppas ut på marknaden om det inte är märkt enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 6 § andra punkten. Med stöd av 6 § andra punkten livsmedelslagen (2006:804) har Livsmedelsverket meddelat föreskrifter om märkning och presentation av livsmedel.

Av artikel 9 i förordning (EU) nr 1169/2011 om livsmedelsinformation framgår att färdigförpackade livsmedel samt storförpackningar som är avsedda för livsmedels­industri eller parti-/detaljhandel, ska märkas med en ingrediensförteckning som omfattar livsmedlets samtliga ingredienser.

Av 13 § livsmedelslagen (2006:804) framgår att kontrollmyndigheten har att verka för att överträdelser av livsmedelslagen beivras.

 

NN

Livsmedelsinspektör