Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Beskrivning och driftinstruktioner

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

På den här sidan hittar du information om vilka krav som ställs på beskrivning och driftinstruktioner vid vattenverket enligt 4 § SLVFS 2001:30.

Beskrivning av vattenverk

Det ska finnas en beskrivning av vattenverket och en driftinstruktion enligt 4 § SLVFS 2001:30. Kraven gäller alla vattenverk som omfattas av SLVFS 2001:30. Syftet med kraven är att det ska finnas teknisk dokumentation av dricksvattenberedningen. Dokumentationen bör finnas tillgänglig för driftpersonalen. Beskrivningen av vattenverket innefattar ett process- eller flödesschema.

Driftinstruktion och processövervakning

Syftet med kravet på driftinstruktioner är att poängtera vikten av att processerna i vattenverket övervakas fortlöpande. Omfattningen och utförandet av processövervakningen regleras inte i detalj. Övervakningen måste anpassas till de speciella förhållanden som råder vid varje vattenverk och bör därför utformas enligt verksamhetsutövarens bedömning. 

Exempel på rutiner som bör ingå i instruktionerna för processövervakning är:

 • Arbets- och beslutsordning med ansvarsfördelning och arbetsbeskrivningar för den personal som ansvarar för processerna i vattenverket (inklusive driftansvarig).
 • Instruktion om hur processen ska dokumenteras och avrapporteras.
 • Doseringsanvisningar beträffande eventuella processkemikalier.
 • Larmgränser.
 • Rutiner för funktionskontroller och kalibreringar.
 • Rutiner för åtgärder vid driftstörningar och om larm utlöses.
 • Rutiner för utnyttjande av eventuell reservvattentäkt.
 • Skydds- och säkerhetsinstruktioner. 

Funktionskontroller är särskilt viktiga när det gäller pumpar, ventiler, doseringsutrustningar, mätare och sensorer som är avgörande för beredningens säkerhet. 

De föreskrivna regelbundna undersökningar (normal och utvidgad undersökning) som avses i 9 – 10, 13 §§ SLVFS 2001:30 är huvudsakligen inriktade på att undersöka dricksvattnets normala kvalitet hos användaren. De undersökningarna är inte avsedda för drift- eller processkontroll. 

För att kunna kontrollera och optimera beredningens effektivitet krävs kompletterande undersökningar. Det är exempelvis mätningar som har till syfte att varna när fel uppstår (larm), används för att kontrollera de mikrobiologiska säkerhetsbarriärernas effektivitet, på annat sätt kan indikera allvarliga fel i beredningen, eller för kontroll av korrosion. 

Det kan handla om att mäta:

 • Turbiditet
 • pH
 • Dos av desinfektionsmedel
 • Färg
 • Lukt
 • Alkalinitet 

Andra mätningar för att övervaka processen kan vara flöde, filtermotstånd, redoxpotential med mera. 

Faroanalys och kritiska styrpunkter för dricksvattenanläggningar

Driftansvarig vid vattenverk

Vid driftstörningar eller andra svårhanterliga situationer är det viktigt att det finns personal med insikt och kompetens om hur anläggningen ska skötas för att snabbt komma till rätta med problemet. Det ska finnas en person tillgänglig som är driftansvarig vid vattenverk. Kravet gäller alla vattenverk som omfattas av föreskrifterna, inklusive små vattenverk som producerar eller tillhandahåller dricksvatten i kommersiella eller offentliga verksamheter.

Driftansvarigs tillgänglighet

Kraven på tillgänglighet för den driftansvariga kan ställas olika beroende på verksamhetens storlek, komplexitet och karaktär. För allmänna anläggningar och vattenverk med avancerad beredning som används kontinuerligt behövs det normalt en driftansvarig tillgänglig vid alla tider på dygnet, antingen direkt, eller indirekt via en ständigt bemannad larmcentral. För vattenverk utan beredning och för vattenverk som inte används kontinuerligt kan det vara tillräckligt att driftansvarig finns tillgänglig under den tid vattenverket används.

Driftansvarigs kompetens och uppgifter

Den driftansvariga bör ha sådan kompetens, kännedom om vattenverkets funktion och sådana befogenheter att personen på egen hand kan vidta relevanta åtgärder när ett fel som kräver akuta åtgärder uppstår på vattenverket. När sådana larm utlöses som föreskrivs i 4 § SLVFS 2001:30 och som följer av princip 4 i HACCP-förfarandena bör den driftansvariga få larmbeskedet och ansvara för att orsaken kontrolleras och åtgärder vidtas. 

Utbildning - dricksvatten

Mer information

Svenskt Vatten

Svenskt Vatten. VAV (2001) Driftinstruktioner för vattenverk. Publikation P85. VAV AB, Stockholm