Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Gränskontrollens instruktioner för avvisningsärenden

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska genomföras av verkets egen personal utifrån kraven i lagstiftningen.

På den här sidan hittar du information om när det blir avvisning eller efterkontroll, om det är stödet eller gränskontrollstationen som fattar beslut, vilken avvisningsmall i Word som ska användas och hur vi arbetar med juristerna.

Gäller vid avvisning av sändningar som undgått gränskontroll

Avvisningsärenden handläggs antingen av gränskontrollstödet eller av gränskontrollstationen, som beskrivs i alternativen nedan och i tabell 1 nedan. 

I både alternativ 1 och 2 fattas först omhändertagandebeslut och sedan åtgärdsbeslut, om inte ansvarig aktör bestämmer åtgärd direkt, då räcker det med ett åtgärdsbeslut. Besluten ska vara skriftliga och ha en överklagandehänvisning.

Alternativ 1 – handläggs centralt av stödet

Alternativ 2 – handläggs lokalt av respektive gränskontrollstation (GKS)

Samverkansdokumentet mellan Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Tullverket beskriver vad de olika myndigheterna gör i samband med avvisningar. Se flik 4 h) i GKS-handboken. I samverkansdokumentet beskrivs typfallen som tas upp i tabell 2 nedan.

Tabell 1. Vem som handlägger ärendet

Sändningens
status

Animaliska och sammansatta livsmedel

Vegetabiliska livsmedel

Köksredskap

Ej föranmäld, inne i landet, ej frisläppt ur tullhänseende

SLV centralt

SLV centralt 

Om efterkontroll av GKS lokalt inte är aktuellt

SLV centralt  

Om efterkontroll av GKS lokalt inte är aktuellt

Ej föranmäld, inne i landet, frisläppt ur tullhänseende

SLV centralt

SLV centralt

SLV centralt

 

Ej föranmält, ej förtullat inom GKS-tullområdet

GKS lokalt

GKS lokalt

GKS lokalt

Ej föranmält, ej för förtullat, utanför GKS-tullområde, men inom annan hamns/
flygplats tullområde

SLV centralt

SLV centralt

Om efterkontroll av GKS lokalt inte är aktuellt

SLV centralt

Om efterkontroll av GKS lokalt inte är aktuellt

Föranmäld, inne  i landet, ej frisläppt ur tullhänseende

GKS lokalt

GKS lokalt

GKS lokalt

Föranmäld, inne i landet, frisläppt ur tullhänseende

GKS lokalt

GKS lokalt

GKS lokalt

Tabell 2. Åtgärd/beslut för olika typer av sändningar.

Typ av sändning med restriktions-varor

Ej föranmäld, inne i landet, ej frisläppt ur tullhänseende

Ej föranmäld, inne i landet, frisläpp ur tullhänseende

Föranmäld, inne i landet, ej frisläppt ur  tullhänseende

Föranmäld inne i landet, frisläppt ur tullhänseende

Animaliska och sammansatta livsmedel

Avvisning

 

Avvisning

Avvisning

 

Avvisning

 

Vegetabiliska livsmedel

Kan föranmäla i efterhand *

Avvisning

Efter kontroll OK **

Avvisning

Köksredskap

Kan föranmäla i efterhand *

Avvisning

Efter kontroll OK **

Avvisning

* Bedömning ska förstås göras om det finns misstanke om smuggelförsök, då efterkontroll givetvis inte är aktuellt

** Vid provtagning, körs sändningen till GKS (Avseende vegetabilier, se även bilagan till vegetabilierutinen (flik 6 GKS-handboken), om provtagning på närliggande lager eller ej

Aktuella beslutsmallar

Avvisningsmallarna och ”Förteckning över alla beslutsmallar” finns i Word, Office-knappen/Nytt/Delad/GKS. För att välja rätt beslutsmall gå först in i förteckningen för att se vilket nummer aktuell mall ska ha. Sedan väljer du rätt mall.  

Åtgärd väljs ej av importör

I beslutet om omhändertagande föreläggs ansvarig för sändningen att senast inom 3 veckor från att denne delgivits inkomma med svar på val av åtgärd. Förutsatt att delgivningskvittot inkommit för omhändertagandebeslutet kan beslut om destruktion fattas, om val av åtgärd inte är klart efter 3 veckor från det att beslutet delgivits. 

Om åtgärdsbeslut ej fullföljs

Om ansvarig aktör inte ombesörjt åtgärden 60 dagar från det att delgivningskvittot inkommit för åtgärdsbeslutet, kan myndigheten fatta beslut om destruktion. Se artikel 69 i förordning (EU) 2017/625.

Omprövning av tidigare beslut

Om importören efter att ett åtgärdsbeslut fattats ändrar sig och vill ha en annan åtgärd, ska GKS begära in skriftligen varför importören vill ändra åtgärd. Detta diarieförs på ärendet.

Innan GKS svarar att det går bra att ändra till en annan åtgärd, maila stödet, som i sin tur vid behov stämmer av med jurist, om det är möjligt utifrån förvaltningslagen med omprövning.

Hur mallarna, instruktionerna/rutinerna hålls uppdaterade

Som beslutsfattande handläggare är du ansvarig för beslutet. Vid behov skickar stödet beslutet till juristerna för granskning. Den granskande juristen kontrollerar att rätt lagstiftning används. Standardfraser och mallarnas upplägg är avstämda med juristerna men observera att mallarna inte är styrande utan ett hjälpmedel och att beslutet kan behöva anpassas i det enskilda fallet. 

I dessa fall mailar du gkslådan: 

  • om handläggare på GKS upptäcker att standardformuleringar i mallarna eller instruktioner/rutiner behöver ändras eller formuleringar/laghänvisningar saknas.

  • om GKS kommer fram till att mall saknas för ett aktuellt fall. Om ett juristgranskat beslut finns i det enskilda ärendet bifogas detta. Därefter görs en bedömning om ny mall behövs och/eller om tillägg kan göras till en befintlig mall. 

Förbättringsförslagen kan, om de ska beaktas, antingen leda till en direkt ändring i mallarna eller tas med vid den årliga uppdateringen av mallarna. Alla ändringar i mallarna stäms av med den jurist som har huvudansvar för gränskontroll. 

Gränskontrollstödet sparar ner beslut, gällande speciella fall och/eller beslut med mycket ”spåra ändringar” inför nästa uppdatering i mappen "Översyn beslutsmallar" i supportmappen i mappen "Team gränskontroll". 

Referensprovet

Om ett referensprov, som har analyserats på ett ackrediterat laboratorium, visar ett motstridigt provsvar jämfört med gränskontrollens provtagning görs en bedömning av vidare åtgärd i varje enskilt fall. Gränskontrollen kan i samråd med stödet anse att en sändning måste RASFFas innan ärendet är klart och importören har analyserat referensprovet. Oftast blir bedömningen att sändningen ändå ska avvisas, med hänvisning till det underkända provsvaret.

Besiktning av sändningar under utredning

I beslutet om omhändertagande framgår att annan hantering av sändningen än förvaring inte är tillåtet. Men om ansvarig aktör informerar gränskontrollstationen att försäkringsbolaget eller andra parter vill se sändningen, kan gränskontrollstationen tillåta detta.  

Enklast är om containern dras fram till  gränskontrollstationen för besiktning. Annan plats kan vara aktuell och bedöms från fall till fall. Gränskontrollpersonalen måste närvara vid öppnandet av en omhändertagen container. Nytt plombnummer noteras av gränskontrollen.