Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Avvisning av animalier – handläggning på gränskontrollstation

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska genomföras av verkets egen personal utifrån kraven i lagstiftningen.

När en animaliesändning ska avvisas från gränskontrollstationen (GKS) följs denna instruktion. Du som gränskontrollveterinär/inspektör kan skriva ut nedanstående och bocka av att varje steg utförts, vad gäller vilka administrativa uppgifter som ska göras och vilka kontakter som ska tas.

Del 1 av den här instruktionen är giltig för samtliga sändningar. I del 2 framgår vad som ska göras efter att importören valt åtgärd det vill säga återsändning, destruktion eller omvandling. Om importören skulle föreslå en annan åtgärd, bedöms från fall till fall om den åtgärden kan accepteras.

Avvisningen steg för steg och vad som ska diarieföras 

Schematiskt flöde vid avvisning av animalier

Del 1 – gäller samtliga sändningar

 1. Kontakta gränskontrollstödet för information och stöd i avvisningsärenden vid behov.

 2. För icke föranmälda sändningar se Samverkansdokumentet under rubriken ”Restriktionsvaror inom tullområdet för hamnen eller flygplatsen med en gränskontrollstation”.
   
  Informera importören via e-post eller muntligen med en tjänsteanteckning på ärendet att extra tid kommer att faktureras, när ärendet avslutas (ska ej användas fram till september 2020).

  Samverkansdokumentet mellan Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Tullverket beskriver vad de olika myndigheterna gör i samband med avvisningar. Se flik 10 c) i GKS-handboken.

 3. Handläggaren vid GKS informerar importör/ansvarig speditör, muntligen eller skriftligen om skälen till att sändningen inte kommer att kunna godkännas. Muntlig kommunikation ska dokumenteras med tjänsteanteckning. När kommunikation sker med ansvarig speditör ska det säkerställas att också importören informeras och får yttra sig. De olika alternativen för avvisning ska kommuniceras utifrån artikel 66.3 i förordning (EU) 2017/625. Alternativen för avvisning är återsändning, destruktion, omvandling till foder, särskild behandling eller användning för annat ändamål. Se mailmall flik 10 d) i GKS-handboken för detta.

 4. Tullverket lokalt ska informeras direkt när man vet att en sändning kommer att avvisas. Att Tullverket har fått information ska framgå i avvisningsärendet.

 5. Varje avvisningsärende ska tilldelas ett unikt diarienummer. Diarienummer fås i Pure Service via “Team admin”, klicka först på ”Kontroll” i Pure service. 

  Följande anges i Pure Service:
  - Ärendemening ”Utredning av ... (produkt) från … (land), lokalt referensnummer X”
  - Saknummer 3.4.5
  - Motpart ska anges (om sändningen inte är föranmäld är importören motpart, vid föranmäld sändning är ansvarig aktör motpart).
  - Medhandläggare (stödet samt ett par kollegor på GKS, så att de kan komma åt och diarieföra dokument i ärendet om huvudhandläggaren inte är på plats)

   

  GKS ansvarar för att handlingar inkomna till GKS respektive upprättade vid GKS diarieförs. Tjänsteanteckningar läggs till ärendet till exempel dagboksblad. Det är viktigt att handlingar som extern mailväxling läggs in i diariet. 

 6. Beslut om omhändertagande fattas efter det muntliga beskedet alternativt e-postkommunikationen, utifrån bedömning i varje enskilt fall. Om ansvarig speditör eller importör redan i detta skede anger vilken åtgärd som blir aktuell fattas ”åtgärdsbeslutet” direkt utan föregående omhändertagandebeslut, det vill säga beslut om återsändning eller beslut om destruktion. Beslut skrivs enligt aktuell mall under word/nytt/delad/GKS. Alla beslut granskas av gränskontrollstödet och vid behov av jurist.

 7. Varje sändning som är relaterad till en direkt eller en indirekt hälsorisk ska RASFF-notifieras via Traces utifrån artikel 50 i förordning (EG) nr 178/2002. I nuläget ser stödet till att RASFF skapas i iRASFF samband med granskning av avvisningsbeslut. 

  Om importören inte kan ange åtgärd inom några dagar bockas alla åtgärdsalternativ i på CHED, för att det ska vara tekniskt möjligt för stödet att RASFFa. Observera att ni då INTE signerar CHED digitalt, därför att det bara kan göras en gång.

  Maila stödet när du bockat i åtgärd/åtgärder på en sändning som ska RASFF-notifieras, så att stödet vet att det går att RASFFa.

  Observera att stödet behöver  följande för RASFF-notifieringen, lägg helst in dessa underlag i diariet, i annat fall får ni maila underlagen:

  - bild på på märkningen av produkten
  - avvisat CHED
  - i förekommande fall analyssvar,
  - i förekommande fall hälsointyg,
  - i förekommande fall Bill of Lading 

 8. Vem som ska ha kopia på beslutet framgår av avvisningsmallarna.
   
 9. När GKS fått besked om vilken åtgärd importören önskar, bockas de inaktuella åtgärderna av. Nu kan ni signera digitalt, så att bara den verkliga åtgärden sparas i systemet.

 10. Beslut om åtgärd läggs in i TRACES.NT och CHEDP scannas till ärendet.

 11. Lägg även in sändningen i Agresso.

  För icke föranmälda sändningar se Samverkansdokumentet under rubriken ”Restriktionsvaror inom tullområdet för hamnen eller flygplatsen med en gränskontrollstation”.

  Samverkansdokumentet mellan Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Tullverket beskriver vad de olika myndigheterna gör i samband med avvisningar. Se flik 10 c) i GKS-handboken.

 12. Om hälsocertifikat finns ska det ogiltigförklaras med röd stämpel med texten ”Avvisad – Rejected” och scannas in och diarieförs i ärendet. Se artikel 68.1 a i förordning (EU) 2017/625. Originalet av hälsointyget och signerad CHEDP del I diarieförs och arkiveras på Livsmedelsverket. Se artikel 5.3 i förordning (EU) nr 2019/2130 och artikel 50.1 i förordning (EU) 2017/625.  

  I de fall en avvisad sändning återsänds och myndigheten i landet utanför EU vill ha tillbaka originalet, skicka ogiltigförklarat hälsointyg till importör eller ansvarig speditör. Spara vidimerad kopia i ärendet. Om hälsointyget består av flera sidor viks vänstra hörnet och stämplas, så att del av stämpel syns på varje blad.

 13. Om hälsointyg inte finns, begär in relevanta handelsdokument som BL, fakturor och liknande för att verifiera uppgifter.

 14. Huvudhandläggaren bevakar att delgivningskvittot kommer in. Vid problem med att få in det påskrivna delgivningskvittot, försök få bekräftelse från delgivningsmottagare per telefon om att handlingen kommit fram. Telefondelgivning av beslutet läggs som en tjänsteanteckning på ärendet, då det anges att juridisk person delgivits per telefon. Om delgivningskvittot inte kommer in trots påminnelse och det heller inte gått att nå delgivningsmottagaren per telefon, stäm av med teamchefen om annat delgivningssätt ska användas. 

 15. Se flik 12 d) i GKS-handboken ”Arkivering och gallring av dokumen” för rutiner kring arkivering. Beslutet går ut i original till motparten. Det räcker att inscannat beslut läggs på ärendet. Beslutet behöver inte arkiveras.

 16. Den aktör som är ansvarig för sändningen ska vidta alla de åtgärder som de behöriga myndigheterna beordrat inom 60 dagar räknat från och med att åtgärdsbeslutet delgivits, och om inte giltiga skäl till förseningen finns, ska sändningen destrueras, enligt artikel 69 i förordning (EU) 2017/625. 

Del 1.2 - För sändningar som har föranmälts men åkt in i landet utan avslutad kontroll

Om sändningen är spridd på marknaden, kontakta ansvarig importör om att sändningen ska återkallas enligt artikel 66.6 i OCR, och samlas på en adress, så att beslut om åtgärd i samband med avvisningen kan vidtas. Om så inte sker frivilligt ska ett föreläggande utfärdas om detta i beslutet om omhändertagande. Se förteckningen över avvisningsmallar i word/nytt/delad/GKS. OBS! Fråga även importör/ansvarig speditör om sändningen deklarerats till Tullverket. Om nej, se bilaga 4 i Samverkansdokumentet. 

Samverkansdokumentet mellan Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Tullverket beskriver vad de olika myndigheterna gör i samband med avvisningar. Se flik 10 c) i GKS-handboken.

Se till att sändningen som föranmälts men åkt in i landet utan avslutad kontroll loggas i loggen, som skickas av stödet till Tullverket varje kvartal. Se excellfilen "Logg sändningar inne i landet eller otillåtet destruerade" i mappen "Logg sändningar undgått gränskontroll" i supportmappen i mappen "Team gränskontroll". Se även under rubriken ”Rutiner Livsmedelsverket” i samverkansdokumentet. 

Se del 2 om åtgärder:
När en sändning i ”del 1.2” ska destrueras, blir den en ABP och handläggningen ska då överföras till den kontrollmyndighet som ansvarar för lagret där sändningen finns.

Se mall till skrivelse: Word, Officeknappen/Nytt/delad/GKS ”Överföring till kommun eller regional avdelning”. 

Del 1.3 För sändningar som har passerat EU-gräns och befinner sig inom GKS-område

Observera att om en sändning gått in via annat EU-land utan gränskontroll, så skickar GKS e-post till aktuell BCP om vad som hänt med sändningen, enligt kontaktuppgifter på EU-Kommissionens webplats. Om sändningen gått in via annat EU-land på plats som saknar GKS kontakta stödet som lämnar underlag till RASFF-teamet för inlägg i AAC-systemet. Till exempel kan det vara sändningar som lastas om från flyg till vägtransport och gått på samma AWB-nummer till Arlanda eller Landvetter.

Del 2 – ska sändningen avvisas för återsändning, destruktion eller omvandling? 

A) Återsändning

 1. Innan sändningen återsänds till ursprungslandet ska företagaren informera behörig myndighet i ursprungslandet om skälen till att livsmedlet inte kunnat släppas till fri omsättning inom EU samt omständigheterna kring detta.  Företagaren ska meddela GKS skriftligen, när så skett. Se artikel 72.1b i förordning (EU) 2017/625.

 2. Innan sändningen återsänds till annat land än ursprungslandet ska företagaren inhämta ett skriftligt medgivande från mottagarlandets behöriga myndighet. Medgivandet ska visa att myndigheten är medveten om avvisningen och dess grunder, och att man accepterar att sändningen skickas till landet. Det räcker med e-post om det tydligt framgår att e-posten kommer från behörig myndighet. Se artikel 72.1c i förordning (EU) 2017/625.
   
 3. I väntan på återsändning ska sändningen förvaras under tullkontroll.
   
 4. Den lokala tullmyndigheten och tullagergruppen, enligt kopiemottagare i beslutet, ska informeras om att beslut fattats om återsändning.
   
 5. Kopia på ”Bill of Lading” (BL), ”Air way Bill” (AWB) eller motsvarande transporthandling ska begäras in som bevis för att sändningen lämnat Sverige. Handlingen ska kunna kopplas till sändningen och aktuella vikter ska överrensstämma med avvisningsbeslutet.
   

B) Destruktion

Livsmedelsverket fattar beslut om ABP (Animaliska Biprodukter) i destruktionsbeslutet. När destruktionsbeviset inkommer granskas att aktuella vikter stämmer och att handlingen kan kopplas till sändningen. 


C) Omvandling/användning för annat ändamål än livsmedel

Om importören önskar att sändningen används för annat ändamål än livsmedel, då får importören kontakta Jordbruksverket för bedömning. 

Om importören kan omvandla produkten ska en plan för bearbetning eller användning för annat ändamål lämnas in till Jordbruksverket för godkännande. Det gäller om livsmedlet ska omvandlas foder.

Om livsmedlet ska genomgå särskild behandling enligt artikel 71 i förordning 2017/625, bedömer Livsmedelsverket om importörens förslag är i enlighet med lagstiftningen.