Skriv ut
Jämför versioner

Avvisning av vegetabilier - handläggning på gränskontrollstation

Styrande instruktion för Livsmedelsverket

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig på Livsmedelsverket som arbetar med livsmedelskontroll. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Styrande instruktion bygger på specifika krav i lagstiftningen. Sådan information är Livsmedelsverkets tolkning av lagstiftningen och styrande för hur verkets personal ska utföra kontroll. Den styrande informationen hittar du i särskilda rutor.

När en vegetabiliesändning ska avvisas från gränskontrollstationen (GKS) följs denna instruktion. Du som gränskontrollveterinär/inspektör kan skriva ut nedanstående och bocka av att varje steg utförts, vad gäller vilka administrativa uppgifter som ska göras och vilka kontakter som ska tas.

Del 1 av den här instruktionen är giltig för samtliga sändningar. I del 2 framgår vad som ska göras efter att importören valt åtgärd det vill säga återsändning, destruktion eller omvandling. Om importören skulle föreslå en annan åtgärd, bedöms det från fall till fall om den åtgärden kan accepteras. 

När återsändning inte är ett alternativ

Observera att om halterna aflatoxin överstiger de globalt sett högst tillåtna, är återsändning inte ett alternativ. Då gäller artikel 19.2a i förordning (EG) nr 882/2004.

Typ av analys Översta gränsvärdet (μg/kg)
Aflatoxin B1 20
Aflatoxin total 35

Kommissionens vägledning till aflatoxinkontroller

Efterkontroll av vegetabiliska sändningar inne i landet

Vegetabilier som inte har förtullats kan efterkontrolleras av GKS första gången en importör tar in sändningen i landet utan föranmälan. Efterkontrollerade vegetabiliesändningar loggas av GKS. 

Har vegetabiliesändningen förtullats används ändå denna rutin, men GKS kontaktar Tullverket för att stämma av hur förtullning har kunnat göras när godkänt CED saknas.

Är lastansvarig/importör redan i loggen för efterkontrollerade sändningar bedöms om avvisning är aktuellt.

Observera att om en sändning gått in via annat EU-land utan gränskontroll, så skickar GKS e-post till aktuell DPE om vad som hänt med sändningen, enligt kontaktuppgifter på EU-Kommissionens webplats. Om sändningen gått in via annat EU-land på plats som saknar GKS kontakta stödet som lämnar underlag till RASFF-teamet för inlägg i AAC-systemet.

Se  "Logg provsändning & efterkontrollerade vegetabilier" i mappen "Team gränskontroll". 

AAC – Administrative Assistance and Cooperation

Se till att föranmälda sändningar som åkt in i landet utan avslutad kontroll loggas i loggen, som skickas av stödet till Tullverket varje kvartal. 

Se excellfilen "Logg sändningar inne i landet eller otillåtet destruerade" i mappen "Logg sändningar undgått gränskontroll" i supportmappen i mappen "Team gränskontroll". 

Importör vill inte importera föranmäld sändningen – avvisningsbeslut behövs inte

Om importören ångrar sig och inte vill importera sändningen längre till exempel på grund av att de anser att provtagningskostnader överskrider varuvärdet, måste de skriftligen på e-post begära att CHED-D (ansökan om importkontroll) makuleras.

Tullen lokalt ska informeras om att denna sändning inte får komma in på EUs territorium. Tullverket ansvarar för vidare handläggning. Inget avvisningsbeslut från Livsmedelverket behövs. 

Detta gäller inte sändningar som har kontrollerats och därefter avvisats, exempelvis p.g.a. otillåtna halter efter provtagning eller animalieprodukter från icke godkända länder. För dessa krävs alltid ett avvisningsbeslut.

Del 1 – gäller samtliga sändningar 

 1. Kontakta gränskontrollstödet för information och stöd i avvisningsärenden, vid behov.

 2. Tullverket lokalt ska informeras direkt när man vet att en sändning kommer att avvisas. Att Tullverket har fått information ska framgå i avvisningsärendet.
   För sändningar som beskrivs i Samverkansdokumentet under rubriken ”Restriktionsvaror inom tullområdet för hamnen eller flygplatsen med en gränskontrollstation”: Informera importören via e-post eller muntligen med en tjänsteanteckning på ärendet att extra tid kommer att faktureras när ärendet avslutas. 

  Samverkansdokumentet mellan Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Tullverket beskriver vad de olika myndigheterna gör i samband med avvisningar. Se flik 4 h) i GKS-handboken.

  Varje avvisningsärende ska tilldelas ett unikt diarienummer. Diarienummer fås i Pure Service via “Team admin”, klicka först på ”Kontroll” i Pure service.

  Följande anges i Pure Service: 
  - Ärendemening ”Utredning av ... (produkt) från … (land), REDAnr XX/XX/XX”
  - Saknummer 3.4.5
  - Motpart ska anges (om sändningen inte är föranmäld är importören motpart, vid föranmäld sändning är lastansvarig motpart).
  - Medhandläggare (stödet samt ett par kollegor på GKS, så att de kan komma åt och diarieföra dokument i ärendet om huvudhandläggaren inte är på plats)

   

  Om sändningen inte är föranmäld är importören motpart, vid föranmäld sändning är lastansvarig motpart. GKS ansvarar för att handlingar som är inkomna till GKS respektive upprättade vid GKS diarieförs. Tjänsteanteckningar läggs till ärendet till exempel dagboksblad. Det är viktigt att handlingar som extern mailväxling läggs in i diariet. 

 3. Om hälsointyg inte finns, begär in relevanta handelsdokument som BL, fakturor och liknande in för att verifiera uppgifter.

 4. GKS informerar importör/lastansvarig, muntligen eller skriftligen om skälen till att sändningen inte kommer att kunna godkännas. Muntlig kommunikation ska dokumenteras med tjänsteanteckning. När kommunikation sker med lastansvarig ska det säkerställas att även importören informeras och får yttra sig. De olika alternativen för avvisning ska kommuniceras utifrån artikel 19.1 i förordning (EG) nr 882/2004. Alternativen för avvisning är återsändning till ursprungslandet eller annat land utanför EU, destruktion, omvandling till foder, särskild behandling eller användning för annat ändamål. 

 5. Beslut fattas i Traces.

 6. Beslut om omhändertagande fattas efter det muntliga beskedet alternativt e-postkommunikationen, utifrån bedömning i varje enskilt fall. Om lastansvarig/importör redan i detta skede anger vilken åtgärd som blir aktuell fattas ”åtgärdsbeslutet” direkt, det vill säga beslut om återsändning respektive destruktion, utan föregående omhändertagandebeslut. Beslut skrivs enligt aktuell mall under word/nytt/delad/GKS. Alla beslut granskas av gränskontrollstödet och vid behov av jurist.

 7. Vem som ska ha kopia på beslutet framgår i avvisningsmallarna. Observera att kopia ska skickas till importörens kontrollmyndighet för föranmälda sändningar, som befinner sig på ett lager.

 8. Beslut om åtgärd läggs in i Traces och CED scannas till ärendet.

 9. Lägg även in sändningen i REDA. För icke föranmälda sändningar se Samverkansdokumentet under rubriken ”Restriktionsvaror inom tullområdet för hamnen eller flygplatsen med en gränskontrollstation”.

  Samverkansdokumentet mellan Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Tullverket beskriver vad de olika myndigheterna gör i samband med avvisningar. Se flik 4 h) i GKS-handboken.

 10. Om hälsocertifikat finns ska det ogiltigförklaras med röd stämpel med texten ”Avvisad – Rejected” och scannas in och diarieförs i ärendet. Se artikel 29 i förordning (EG) nr 765/2008.
  Varje sändning som är relaterad till en direkt eller en indirekt hälsorisk ska RASFF-notifieras via Traces utifrån artikel 50 i förordning (EG) nr 178/2002. Detta beskrivs i RASFF-instruktionen. Kryssa i anledningen till bristen i sändningen i Traces, så kommer RASFF-funktionen i Traces att aktiveras när det är aktuellt och RASFF-fliken kommer upp.

  Se flik 4g) i GKS-handboken: "Gränskontrollens RASFF-instruktion".

 11. Huvudhandläggaren bevakar att delgivningskvittot kommer in. Vid problem med att få in det påskrivna delgivningskvittot, försök få bekräftelse från delgivningsmottagare per telefon om att handlingen kommit fram. Om delgivningskvittot inte kommer in trots påminnelse och det heller inte gått att nå delgivningsmottagaren per telefon, stäm av med teamchefen om annat delgivningssätt ska användas. 
 12. Se flik 9 j) i GKS-handboken ”Arkivering av handläggare hos GKS” för rutiner kring arkivering. Beslutet går ut i original till motparten. Det räcker att inscannat beslut läggs på ärendet. Beslutet behöver inte arkiveras.

Del 2 – gäller vidare tillvägagångssätt beroende på åtgärd 

A) Återsändning 

 1. Innan sändningen återsänds till ursprungslandet ska företagaren informera den behöriga myndigheten i landet om skälen till att livsmedlet inte kunnat släppas på marknaden och omständigheterna kring det. Företagaren ska meddela GKS när så skett och dokumentation ska ske genom till exempel tjänsteanteckning. Se art 21, p. 1 b förordning (EG) nr 882/2004. 

 2. Innan sändningen återsänds till annat land än ursprungslandet ska företagaren inhämta ett skriftligt medgivande från mottagarlandets behöriga myndighet. Medgivandet ska visa att myndigheten är medveten om avvisningen och dess grunder, och att man accepterar att sändningen skickas till landet. Det räcker med e-post om det tydligt framgår att e-posten kommer från behörig myndighet. Se art 21, p. 1 c förordning (EG) nr 882/2004. 

 3. I väntan på återsändning ska sändningen förvaras under tullkontroll.

 4. Den lokala tullmyndigheten och tullagergruppen, enligt kopiemottagare i beslutet, ska informeras om att beslut fattats om återsändning.

 5.  Kopia på ”Bill of Lading”, ”Air way Bill” (AWB) eller motsvarande transporthandling ska begäras in som bevis för att sändningen lämnat Sverige. Granska att aktuella vikter stämmer och att handlingen kan kopplas till sändningen.
   
 6. Om sändningen inte återsänds inom 60 dagar räknat från beslut om återsändning, och om inte giltiga skäl till förseningen finns, ska sändningen destrueras, enligt artikel 21 p. 2 i förordning (EG) nr 882/2004. 

B) Destruktion

 1. Kopia på destruktionsbevis begärs i beslutet. Granska att aktuella vikter stämmer och att handlingen kan kopplas till sändningen.

 2. Uppgift om var sändningen destrueras begärs in, för att fyllas i Traces. Destruktionsanläggningen fylls i, i Traces, under avvisningsfliken:
37. Uppgifter om kontrollerade destinationer (33-35):
Godkännandenummer (i förekommande fall):  
Namn:  
Adress:  
Postnummer:  
Sidans taggar
Lagstiftning