Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Avvisning av vegetabilier - handläggning på gränskontrollstation

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska genomföras av verkets egen personal utifrån kraven i lagstiftningen.

När en vegetabiliesändning ska avvisas från gränskontrollstationen (GKS) följs denna instruktion. Du som gränskontrollveterinär/inspektör kan skriva ut nedanstående och bocka av att varje steg utförts, vad gäller vilka administrativa uppgifter som ska göras och vilka kontakter som ska tas.

Del 1 av den här instruktionen är giltig för samtliga sändningar. I del 2 framgår vad som ska göras efter att importören valt åtgärd det vill säga återsändning, destruktion eller omvandling. Om importören skulle föreslå en annan åtgärd, bedöms det från fall till fall om den åtgärden kan accepteras. 

När återsändning inte är ett alternativ

Observera att om halterna aflatoxin överstiger de globalt sett högst tillåtna, är återsändning inte ett alternativ. Se artikel 67 i förordning (EU) nr 2017/625.

Typ av analys

Översta gränsvärdet (μg/kg)

Aflatoxin B1

20

Aflatoxin total

35

Vägledning till aflatoxinkontroller  - EU-kommissionen

Efterkontroll av vegetabiliska sändningar inne i landet

Vegetabilier som inte har förtullats kan efterkontrolleras av GKS första gången en importör tar in sändningen i landet utan föranmälan. Efterkontrollerade vegetabiliesändningar loggas av GKS. 

Har vegetabiliesändningen förtullats används ändå denna rutin, men GKS kontaktar Tullverket för att stämma av hur förtullning har kunnat göras när godkänt CHEDD saknas.

Är ansvarig speditör/importör redan i loggen för efterkontrollerade sändningar bedöms om avvisning är aktuellt.

Observera att om en sändning gått in via annat EU-land utan gränskontroll, så skickar GKS e-post till aktuell BCP om vad som hänt med sändningen, enligt kontaktuppgifter på EU-kommissionens webbplats. Om sändningen gått in via annat EU-land på plats som saknar GKS kontakta stödet som lämnar underlag till RASFF-teamet för inlägg i AAC-systemet.

Kontaktuppgifter till BCP och CP - EU-kommissionen

Se  "Logg provsändning & efterkontrollerade vegetabilier" i mappen "Team gränskontroll". 

AAC – Administrative Assistance and Cooperation

Se till att föranmälda sändningar som åkt in i landet utan avslutad kontroll loggas i loggen, som skickas av stödet till Tullverket varje kvartal. 

Se excellfilen "Logg sändningar inne i landet eller otillåtet destruerade" i mappen "Logg sändningar undgått gränskontroll" i supportmappen i mappen "Team gränskontroll". 

Importör vill inte importera föranmäld sändningen  - för höga provtagningskostnader

Om importören ångrar sig och inte vill importera sändningen längre  på grund av att de anser att själva gränskontrollen blir för dyr det vill säga att provtagningskostnader till exempel överskrider varuvärdet, måste importören skriftligen på e-post begära att CHED-D (ansökan om importkontroll) makuleras. Stäm av dessa fall med stödet.

Tullen lokalt ska informeras om att denna sändning inte får komma in på EUs territorium. Tullverket ansvarar för vidare handläggning. Inget avvisningsbeslut från Livsmedelverket behövs. 

Detta gäller inte sändningar som har kontrollerats och därefter avvisats, exempelvis p.g.a. otillåtna halter efter provtagning. För dessa krävs alltid ett avvisningsbeslut.

Se Samverkansdokumentet under rubriken ”Restriktionsvaror inom tullområdet för hamnen eller flygplatsen med en gränskontrollstation” för vad som gäller sändningar inom GKS-område som saknar erforderliga intyg.

Samverkansdokumentet mellan Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Tullverket beskriver vad de olika myndigheterna gör i samband med avvisningar. Se flik 10 c) i GKS-handboken.

Del 1 – gäller samtliga sändningar 

 1. Kontakta gränskontrollstödet för information och stöd i avvisningsärenden, vid behov.

 2. Dubbelkolla om det rör sig om varuprov eller privatimport med en bruttovikt på mindre än 30kg, då sändningen undantas gränskontroll. Se artikel 1.3 i förordning 2019/1793.

  Provsändningar

  Import av vegetabiliska livsmedel för privat bruk

 3. För icke föranmälda sändningar se Samverkansdokumentet under rubriken ”Restriktionsvaror inom tullområdet för hamnen eller flygplatsen med en gränskontrollstation”. Informera importören via e-post eller muntligen med en tjänsteanteckning på ärendet att extra tid kommer att faktureras, när ärendet avslutas (ska ej användas fram till september 2020).

  Samverkansdokumentet mellan Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Tullverket beskriver vad de olika myndigheterna gör i samband med avvisningar. Se flik 10 c) i GKS-handboken.

 4. GKS informerar importör eller ansvarig speditör, muntligen eller skriftligen om skälen till att sändningen inte kommer att kunna godkännas. Muntlig kommunikation ska dokumenteras med tjänsteanteckning. När kommunikation sker med ansvarig speditör ska det säkerställas att även importören informeras och får yttra sig. De olika alternativen för avvisning ska kommuniceras utifrån artikel 66.3 i förordning (EU) 2017/625. Alternativen för avvisning är återsändning till ursprungslandet eller annat land utanför EU, destruktion, omvandling till foder, särskild behandling eller användning för annat ändamål. Se mailmall flik 10 d) i GKS-handboken för detta.

 5. Tullverket lokalt ska informeras direkt när man vet att en sändning kommer att avvisas. Att Tullverket har fått information ska framgå i avvisningsärendet.

 6. Varje avvisningsärende ska tilldelas ett unikt diarienummer. Diarienummer fås i Pure Service via “Team admin”, klicka först på ”Kontroll” i Pure service.

  Följande anges i Pure Service: 
  - Ärendemening ”Utredning av ... (produkt) från … (land), lokalt referensnr x”
  - Saknummer 3.4.5
  - Motpart ska anges (om sändningen inte är föranmäld är importören motpart, vid föranmäld sändning är ansvarig aktör motpart).
  - Medhandläggare (stödet samt ett par kollegor på GKS, så att de kan komma åt och diarieföra dokument i ärendet om huvudhandläggaren inte är på plats)

   

  Om sändningen inte är föranmäld är importören motpart, vid föranmäld sändning är ansvarig  aktör motpart. GKS ansvarar för att handlingar som är inkomna till GKS respektive upprättade vid GKS diarieförs. Tjänsteanteckningar läggs till ärendet till exempel dagboksblad. Det är viktigt att handlingar som extern mailväxling läggs in i diariet. 

 7. Beslut fattas i TRACES.NT.

 8. Beslut om omhändertagande fattas efter det muntliga beskedet alternativt e-postkommunikationen, utifrån bedömning i varje enskilt fall. Om ansvarig speditör eller importör redan i detta skede anger vilken åtgärd som blir aktuell fattas ”åtgärdsbeslutet” direkt, det vill säga beslut om återsändning respektive destruktion, utan föregående omhändertagandebeslut. Beslut skrivs enligt aktuell mall under word/nytt/delad/GKS. Alla beslut granskas av gränskontrollstödet och vid behov av jurist. 

 9. Varje sändning som är relaterad till en direkt eller en indirekt hälsorisk ska RASFF-notifieras via Traces utifrån artikel 50 i förordning (EG) nr 178/2002. I nuläget ser stödet till att RASFF skapas i iRASFF samband med granskning av avvisningsbeslut. 

  Om importören inte kan ange åtgärd inom några dagar bockas alla åtgärdsalternativ i på CHED, för att det ska vara tekniskt möjligt för stödet att RASFFa. Observera att ni då INTE signerar CHED digitalt, därför att det bara kan göras en gång.

  Maila stödet när du bockat i åtgärd/åtgärder på en sändning som ska RASFF-notifieras, så att stödet vet att det går att RASFFa.

  Observera att stödet behöver  följande för RASFF-notifieringen, lägg helst in dessa underlag i diariet, i annat fall får ni maila underlagen:

  - bild på på märkningen av produkten
  - avvisat CHED
  - i förekommande fall analyssvar,
  - i förekommande fall hälsointyg,
  - i förekommande fall Bill of Lading  

 10. Vem som ska ha kopia på beslutet framgår i avvisningsmallarna. Observera att kopia ska skickas till importörens kontrollmyndighet för föranmälda sändningar, som befinner sig på ett lager.

 11. Beslut om åtgärd läggs in i TRACES.NT och CHED-D scannas till ärendet.

 12. Lägg även in sändningen i Agresso.

  För icke föranmälda sändningar se Samverkansdokumentet under rubriken ”Restriktionsvaror inom tullområdet för hamnen eller flygplatsen med en gränskontrollstation”.

  Samverkansdokumentet mellan Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Tullverket beskriver vad de olika myndigheterna gör i samband med avvisningar. Se flik 10 c) i GKS-handboken.

 13. Om hälsointyg finns ska det ogiltigförklaras med röd stämpel med texten ”Avvisad – Rejected” och scannas in och diarieförs i ärendet. Se artikel 68.1 a i förordning (EU) 2017/625. Originalet behålls på Livsmedelsverket, enligt artikel 5.3 i förordning (EU) nr 2019/2130. Originalet av hälsointyget och signerad CHEDD del I diarieförs och arkiveras på Livsmedelsverket. 

  I de fall en avvisad sändning återsänds och myndigheten i landet utanför EU vill ha tillbaka originalet, skicka ogiltigförklarat hälsointyg till importör eller ansvarig speditör. Om hälsointyget består av flera sidor viks vänstra hörnet och stämplas, så att del av stämpel syns på varje blad. Spara vidimerad kopia i ärendet.

 14. Om hälsointyg inte finns, begär in relevanta handelsdokument som BL, fakturor och liknande in för att verifiera uppgifter.

 15. Huvudhandläggaren bevakar att delgivningskvittot kommer in. Vid problem med att få in det påskrivna delgivningskvittot, försök få bekräftelse från delgivningsmottagare per telefon om att handlingen kommit fram. Telefondelgivning av beslutet läggs som en tjänsteanteckning på ärendet, då det anges att juridisk person delgivits per telefon. Om delgivningskvittot inte kommer in trots påminnelse och det heller inte gått att nå delgivningsmottagaren per telefon, stäm av med teamchefen om annat delgivningssätt ska användas. 

 16. Se flik 12 d) i GKS-handboken ”Arkivering aoch gallring av dokument” för rutiner kring arkivering. Beslutet går ut i original till motparten. Det räcker att inscannat beslut läggs på ärendet. Beslutet behöver inte arkiveras.

 17. Den aktör som är ansvarig för sändningen ska vidta alla de åtgärder som de behöriga myndigheterna beordrat inom 60 dagar räknat från och med att åtgärdsbeslutet delgivits, och om inte giltiga skäl till förseningen finns, ska sändningen destrueras, enligt artikel 69 i förordning (EU) 2017/625. 

Del 2 – gäller vidare tillvägagångssätt beroende på åtgärd 

A) Återsändning 

 1. Innan sändningen återsänds till ursprungslandet ska företagaren informera den behöriga myndigheten i landet om skälen till att livsmedlet inte kunnat släppas på marknaden och omständigheterna kring det. Företagaren ska meddela GKS skriftligen, när så skett. Se artikel 72.1b i förordning (EU) 2017/625.
   
 2. Innan sändningen återsänds till annat land än ursprungslandet ska företagaren inhämta ett skriftligt medgivande från mottagarlandets behöriga myndighet. Medgivandet ska visa att myndigheten är medveten om avvisningen och dess grunder, och att man accepterar att sändningen skickas till landet. Det räcker med e-post om det tydligt framgår att e-posten kommer från behörig myndighet. Se artikel 72.1c i förordning (EU) 2017/625.
   
 3. I väntan på återsändning ska sändningen förvaras under tullkontroll.

 4. Den lokala tullmyndigheten och tullagergruppen, enligt kopiemottagare i beslutet, ska informeras om att beslut fattats om återsändning.

 5.  Kopia på ”Bill of Lading”, ”Air way Bill” (AWB) eller motsvarande transporthandling ska begäras in som bevis för att sändningen lämnat Sverige. Granska att aktuella vikter stämmer och att handlingen kan kopplas till sändningen.
   

B) Destruktion

 1. Kopia på destruktionsbevis begärs i beslutet. Granska att aktuella vikter stämmer och att handlingen kan kopplas till sändningen.

 2. Uppgift om var sändningen destrueras begärs in, för att fyllas i Traces. Destruktionsanläggningen fylls i, i Traces, under avvisningsfliken:
37. Uppgifter om kontrollerade destinationer (33-35)
Godkännandenummer (i förekommande fall):
Namn:
Adress:
Postnummer:

I nuläget väljer vi ej destruktionsanläggning i CHED-D i TRACES.NT, då detta inte är klart enligt EU-kommissionen.

C) Användning för annat ändamål

Bedömning av importörens förslag till annan användning görs från fall till fall. Önskar importören omvandla sändningen till foder kontaktas Jordbruksverket.