Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Information om myndigheten 2019

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska rapporteras.

Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2019 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2020.

Informationspost 1-22 gäller uppgifter om myndigheten.

1) E-post officiell

Här anges myndighetens officiella e-postadress. Observera att det ska vara den officiella e-postadressen som inte är bunden till en viss person. Adressen ska vara tillgänglig och kunna läsas varje arbetsdag oberoende av sjukdom och ledighet bland myndighetens personal.

2) Antalet årsarbetskrafter inom livsmedelskontroll (exklusive dricksvattenkontroll)

Det totala antal årsarbetskrafter som arbetat med offentlig livsmedelskontroll under året. Det är det faktiska antalet årsarbetskrafter och inte det planerade antalet som ska rapporteras. Hit räknas alla ”arbetskrafter” som arbetar operativt eller administrativt med offentlig livsmedelskontroll. Det är de årsarbetskrafter som finansieras med kontrollavgifter som ska räknas med. Om en person endast arbetar en del av sin tjänst inom livsmedelskontrollen, så ska endast den delen räknas med. 

3) Antalet årsarbetskrafter för dricksvattenkontroll

Det totala antal årsarbetskrafter som har arbetat med offentlig dricksvattenkontroll under året. Det är det faktiska antalet årsarbetskrafter och inte det planerade antalet som ska rapporteras. Hit räknas alla ”arbetskrafter” som arbetar operativt eller administrativt med offentlig dricksvattenkontroll. Det är de årsarbetskrafter som finansieras med kontrollavgifter som ska räknas med. 

4) Resursbehov för livsmedelskontroll (exklusive dricksvattenkontroll)

Det totala antal årsarbetskrafter som behövs för att den offentliga livsmedelskontrollen ska kunna genomföras. Hit räknas alla ”arbetskrafter” som arbetar operativt eller administrativt med offentlig livsmedelskontroll. Det är de årsarbetskrafter som finansieras med kontrollavgifter som ska räknas med. 

Uppgiften avser behovet för det kommande verksamhetsåret, inklusive de årsarbetskrafter som myndigheten redan har för den operativa kontrollen. 

5) Resursbehov för dricksvattenkontroll

Det totala antal årsarbetskrafter som behövs för att den offentliga dricksvattenkontrollen ska kunna genomföras. Hit räknas alla ”arbetskrafter” som arbetar operativt eller administrativt med offentlig dricksvattenkontroll. Det är de årsarbetskrafter som finansieras med kontrollavgifter som ska räknas med.

Uppgiften avser behovet för det kommande verksamhetsåret, inklusive de årsarbetskrafter som myndigheten redan har för den operativa kontrollen.

6) Årliga kontrollavgifter för livsmedelskontroll (exklusive dricksvattenkontroll)

Totala summan av de fakturerade årliga kontrollavgifterna för livsmedelskontroll anges här. Hit räknas både kontrollavgifter som faktureras vid årets början, men även de avgifter som faktureras under hela året i och med att nyregistreringar sker.

Observera att avgifter för extra offentlig kontroll, godkännande och registrering inte ska räknas med, utan rapporteras in separat under respektive post nedan.

7) Årliga kontrollavgifter för dricksvattenkontroll

Totala summan av de fakturerade årliga kontrollavgifterna för dricksvattenkontroll anges här. Hit räknas både kontrollavgifter som faktureras vid årets början, men även de avgifter som faktureras under hela året i och med att nyregistreringar sker.

Observera att avgifter för extra offentlig kontroll och registrering inte ska räknas med, utan rapporteras in separat under respektive post nedan.

8) Avgifter för extra offentlig kontroll på livsmedelsanläggningar (exklusive dricksvattenkontroll)

Den totala summan som fakturerats för extra offentlig livsmedelskontroll.

9) Avgifter för extra offentlig kontroll på dricksvattenanläggningar

Den totala summan som fakturerats för extra offentlig dricksvattenkontroll.

10) Avgifter för godkännanden av livsmedelsanläggningar

Den totala summan som fakturerats för prövning av godkännanden av livsmedelsanläggningar.

11) Avgifter för registreringar av livsmedelsanläggningar (exklusive dricksvattenanläggningar)

Den totala summan som fakturerats för registreringar av livsmedelsanläggningar.

12) Avgifter för registreringar av dricksvattenanläggningar

Den totala summan som fakturerats för registreringar av dricksvattenanläggningar.  

13) Timtaxa för planerad kontroll

Den taxa som är fastställd på myndigheten för att tas ut för den offentliga kontrollen av livsmedel. Om timtaxan ändrats under innevarande år, så är det den timtaxa som gäller den 31/12-2019 som ska anges. Timtaxan anges i kronor. 

14) Timtaxa för extra offentlig kontroll

Den taxa som är fastställd på myndigheten för att tas ut för den extra offentliga kontrollen av livsmedel. Om timtaxan ändrats under innevarande år, så är det den timtaxa som gäller den 31/12-2019 som ska anges. Timtaxan anges i kronor.

Om myndigheten inte har en separat taxa för extra offentlig kontroll, så anges samma timtaxa som under informationspost 13.

15) Använd riskklassning

Det är upp till varje myndighet att fatta beslut om vilken modell för riskklassning man tillämpar. Den modell som Livsmedelsverket rekommenderar (i svarsalternativen kallad Riskklassning 2013) finns i Kontrollwiki.  

Riskklassning av livsmedelsanläggningar

Här ska anges vilken modell för riskklassning myndigheten tillämpar.

 Svarsalternativen är:

 • Riskklassning 2013
 • Riskklassning 2007
 • En egen riskklassning

 Obs! Om riskklassning enligt vägledning 2007 eller egen riskklassning används och anges här, så ska informationsposterna 29-34 inte rapporteras.

16) Provtagning

Om myndigheten har utfört offentlig provtagning av livsmedel eller dricksvatten under året, så ska det anges här. Provtagning som sker inom nationella kontrollplaner ska inte räknas med här.

Svarsalternativen är:

 • Ja
 • Nej 

17) Laboratorium som myndigheten har avtal med

Om myndigheten har utfört offentlig provtagning av livsmedel eller dricksvatten under året, så ska man ange vilket eller vilka laboratorium som utfört analyserna. Om provtagning inte skett ska det/de laboratorierna som myndigheten har avtal med anges.

Om flera laboratorier anges så ska de separeras med semikolon i rapporteringen.

Exempel: En myndighet har anlitat två olika laboratorier under året. I rapporteringen anges: Lab1;Lab2

18) Antal utredningar om matförgiftningar och dricksvattenburna utbrott

Myndigheterna är enligt 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:7) om epidemiologisk utredning av livsmedelsburna utbrott skyldiga att göra utbrottsutredningar. Under den här punkten ska anges hur många utredningar av matförgiftningar och dricksvattenburna utbrott, som myndigheten uppskattar att den gjort under året. 

19) Verksamhetssystem som myndigheten rapporterar in med

Vilket verksamhetssystem används för att sköta rapporteringen enligt denna anvisning. 

Svarsalternativ:

 • Castor
 • ECOS
 • Ecos 2
 • Miljöreda
 • Vision
 • Annat
 • Inget 

20) Fråga om livsmedelsfusk

Livsmedelsverket arbetar aktivt med frågan om livsmedelsfusk och vill därför även i år följa upp om inspektörer i kontrollen hittar överträdelser som är av sådant slag att man kan misstänka livsmedelsfusk. Vi ber er därför svara på följande fråga:

 Har ni under 2019 genomfört kontroller där det förekommit misstanke om någon form av livsmedelsbedrägerier/fusk med livsmedel för ekonomisk vinning?

Svarsalternativ:

 • Ja
 • Nej 

21) Fråga om E-handel

 1. Vet ni om ni har företag registrerade som säljer livsmedel på nätet?

 Svarsalternativ:

 • Ja
 • Nej 
 1. Om ja på fråga a: Bedriver ni kontroll på e-handelsverksamheten? 

Svarsalternativ:

 • Ja
 • Nej
 • Vet ej 

22) Antal anläggningar som berörs av de operativa målen 

Myndigheten ska inventera hur många anläggningar som är berörda av respektive mål. 

Operativa mål

För 2019 ska inte antalet anläggningar gällande operativa mål 4, 8, 9, 10 eller 15 rapporteras.

Hur många anläggningar av det slag som anges i målet har er myndighet kontrollansvar för? Ange antal för varje operativt mål:

 • Tillräckliga säkerhetsbarriärer (operativt mål 1)
 • Faroanalys kemiska risker (operativt mål 2)
 • Hygienrutiner vid reparationer (operativt mål 3)
 • EHEC i malet kött (operativt mål 5)
 • Norovirus och personalhygien (operativt mål 6)
 • Tungmetaller och mykotoxin i spannmål (operativt mål 7)
 • Distribution av östersjölax (operativt mål 11)
 • Uppgifter om ingredienser (operativt mål 13)
 • Uppgifter om allergener (operativt mål 14)
 • Uppgifter om ursprung (operativt mål 16)
 • Uppgifter om ekologiskt (operativt mål 17)