Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Information om utförda kontroller 2019

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska rapporteras.

Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2019 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2020.

Informationspost 35-39 handlar om utförda kontroller och frågor kopplade till dessa. Varje kontroll som myndigheten utför ska rapporteras.

Observera att kontroller på mobila anläggningar utförda i andra kommuner än där anläggningen är registrerad kan rapporteras om anläggningen läggs in med en för detta avsedd anläggningstyp, se bilaga 1.  

36) Datum för kontrollen

Det datum då kontrollen utfördes. Som kontroll räknas all utförd kontroll i form av besök på en anläggning, detta inkluderar besök i samband med ett godkännande. Även kontroll som sker ”vid skrivbordet” räknas hit, om den resulterar i att man kan sätta avvikelse/utan avvikelse på en rapporteringspunkt. Det kan till exempel handla om uppföljning från en tidigare kontroll eller granskning av märkningsuppgifter.

Observera att kontroller på mobila anläggningar utförda i andra kommuner än där anläggningen är registrerad kan rapporteras om anläggningen läggs in med en för detta avsedd anläggningstyp, se bilaga 1. 

37) Föranmäld/oanmäld kontroll

För varje kontroll som genomförs ska information om den varit föranmäld eller oanmäld rapporteras. Med en föranmäld kontroll avses alla kontroller där myndigheten på något sätt i förväg aviserat till livsmedelsföretagaren att kontroll kommer att genomföras.

38) Kontrollorsak

Här anges av vilken orsak som kontrollen utfördes:

Planerad kontroll: Rutinmässig kontroll som är planerad utifrån anläggningens tilldelade kontrolltid.

Uppföljande kontroll: Kontroll som utförs för att följa upp avvikelser och bristande efterlevnad som konstaterats vid en tidigare kontroll.

 Händelsestyrd kontroll: Kontroll som utförs på grund av yttre omständigheter, till exempel klagomål. Alla händelsestyrda kontroller rapporteras under denna orsak, oavsett om de visade sig befogade eller inte.

Observera att om uppföljande kontroll sker samtidigt som en planerad kontroll ska två kontroller rapporteras, med olika kontrollorsak.

Svarsalternativen är:

  • Planerad kontroll
  • Uppföljande kontroll
  • Händelsestyrd kontroll

Exempel

Småbyns kommun gör en planerad kontroll på Korvmojen 2019-02-02. Samtidigt som den planerade kontrollen görs följs en avvikelse upp från tidigare kontroll.

Småbyns kommun registrerar först den uppföljande kontrollen där avvikelser från den tidigare kontrollen följs upp. Dessa noteras med utan avvikelse eller fortsatt med avvikelse. Dessutom registrerar Småbyns kommun en ny planerad kontroll med dess resultat.

Småbyns kommun registrerar alltså två kontroller, den ena med kontrollorsak ”planerad kontroll” och den andra med kontrollorsak ”uppföljande kontroll”

39) Rapporteringspunkt

Rapporteringspunkterna (bilaga 2) är indelade efter lagstiftningsområde A-O. De operativa målen har ett eget område, P. Punkterna rapporteras tillsammans med kontrollresultaten (se informationspost 40). Endast de punkter som har kontrollerats vid kontrolltillfället ska rapporteras. Observera att även om det inte var några avvikelser alls vid kontrollen, så ska kontrollerade rapporteringspunkter rapporteras, då med ”utan avvikelse”.

Exempel 

En anläggning kontrolleras av kontrollmyndigheten. Kontrollen har fokus på lagstiftningsområde B02, Obligatorisk livsmedelsinformation, innehåll och presentation samt lagstiftningsområde C01, Nyckelhålsmärkning. Kontrollmyndigheten kan konstatera att märkningen följer kraven i för nyckelhålsmärkning i LIVSFS 2015:1. Man rapporterar ”utan avvikelse” på rapporteringspunkt C01, Nyckelhålsmärkning. Samtidigt konstaterar kontrollmyndigheten att obligatoriska uppgifter (enligt artikel 9, förordning (EU) nr 1169/2011 om livsmedelsinformation) saknas och rapporterar avvikelse på B02, ”Obligatorisk livsmedelsinformation, innehåll och presentation”

Rapportering av kontroll på en drickvattenanläggning

Lagstiftningsområde N ska endast användas på anläggningar som är typade som ”Dricksvattenanläggning” på nivå 1 (se informationspost 26-29) och som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. All kontroll som utförs på en drickvattenanläggning ska rapporteras under lagstiftningsområde N. Övriga lagstiftningsområden får inte användas.

 Rapportering av kontroll enligt de operativa målen

Rapporteringspunkterna P01-P17 visar om man gjort kontroll i enlighet med de operativa målen i den nationella kontrollplanen. Om kontroll i enlighet med de operativa målen görs, så ska kontrollresultatet rapporteras. Resultatet ska rapporteras på den rapporteringspunkt som är tillämplig utifrån gällande lagstiftning och på den punkt som visar vilket operativt mål som blivit kontrollerat. Detta för att rapporteringen ska kunna visa både vilka lagstiftningsområden som blivit kontrollerade, men även om kontroll skett mot det som avses i det operativa målet. Detta betyder att ett resultat aldrig kan rapporteras endast på rapporteringspunkt P01-P17.

Exempel 

En anläggning som mal ris till mjöl kontrolleras av kontrollmyndigheten. Anläggningen omfattas därför av operativt mål 7 – Tungmetaller och mykotoxin i spannmål. Kontrollmyndigheten gör en HACCP-revision där företagarnas rutiner för att säkerställa att de tar in spannmål som klarar gränsvärdena med avseende på kadmium, arsenik samt ochratoxin A kontrolleras.

Kontrollmyndigheten konstaterar inga avvikelser. Resultatet rapporteras med ”Utan avvikelse” både på lagstiftningsområde K05 och operativt mål P07.

40) Kontrollresultat

Här anges resultatet från varje kontrollerad rapporteringspunkt. En avvikelse är det när det är en konstaterad avvikelse mot lagstiftningen. Observera att alla rapporteringspunkter som kontrollerats vid kontrolltillfället ska rapporteras med ett kontrollresultat.

Svarsalternativen är:

  • Avvikelse
  • Utan avvikelse