Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Information om åtgärder vid bristande efterlevnad 2019

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska rapporteras.

Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2019 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2020.

Informationspost 41-44 handlar om vilka åtgärder som vidtagits vid bristande efterlevnad. Varje myndighetsbeslut som fattas ska rapporteras var för sig. 

41) Datum för beslut om åtgärd

Datumet då beslutet expedierades anges. Flera beslut kan ha fattats efter ett kontrollbesök. För varje separat beslut ska ett datum anges. 

Observera att det inte är datumet, då det man förelagt om ska vara åtgärdat, som ska rapporteras. 

Exempel: Efter en inspektion skriver kontrollmyndigheten ett föreläggande. Beslutet expedieras den 2019-03-04 och det datumet anges i rapporteringen. 

42) Åtgärd vid bristande efterlevnad

Här anges vilket typ av beslut som har fattats. Om kontrollen resulterar i fler än ett beslut, ska samtliga beslut anges. 

Svarsalternativen är:

 • Föreläggande
 • Begränsa utsläppande på marknaden
 • Begränsa import/export
 • Förbjuda utsläppande på marknaden
 • Förbjuda import/export
 • Beordra att livsmedel återkallas
 • Beordra att livsmedel dras tillbaka från marknaden
 • Beordra att livsmedel destrueras
 • Ge tillstånd till att livsmedel används till andra ändamål
 • Tillfälligt avbryta driften under lämplig tidsperiod
 • Stänga företaget under lämplig tidsperiod
 • Stänga delar av företaget under lämplig tidsperiod
 • Återkalla godkännandet tillfälligt
 • Återkalla godkännandet permanent
 • Åtgärder om sändningar från tredje land, som avses i artikel 19 förordning (EG) 882/2004.
 • Anmälan för åtal 

Exempel

Allvarliga brister konstateras vid en livsmedelsanläggning. Kontrollmyndigheten beslutar att begränsa utsläppande på marknaden. Beslutet fattas omedelbart i anslutning till kontrollen. Därefter beslutar myndigheten att förelägga företagaren att åtgärda vissa delar i lokalen. Dessutom görs en anmälan för åtal. I rapporteringen anges begränsande av utsläppande på marknaden, föreläggandet och anmälan för åtal. Tre åtgärder rapporteras för den aktuella kontrollen. 

43) Orsak till åtgärden

Orsaken till åtgärden är att avvikelser har konstaterats på en eller flera av rapporteringspunkterna. Den/de rapporteringspunkt/-er som är orsaken till myndighetsåtgärden, dvs. beslutet, ska anges här. Listan över orsaker är densamma som listan för rapporteringspunkter (se informationspost 39). Orsakerna anges per beslut. 

Rapportering av orsak till åtgärd på en drickvattenanläggning

Lagstiftningsområde N ska endast användas på anläggningar som är typade som ”Dricksvattenanläggning” på nivå 1 (se informationspost 26-29) och som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. Alla orsaker till åtgärder på en drickvattenanläggning ska rapporteras under lagstiftningsområde N. Övriga lagstiftningsområden får inte användas. 

Rapportering av orsak till åtgärd enligt de operativa målen

Rapporteringspunkterna P01-P17 är för att visa om man har gjort kontroll i enlighet med de operativa målen i den nationella kontrollplanen. Om orsaken till en åtgärd är något som finns i de operativa målen, så ska rapportering av orsaken ske. Orsaken ska rapporteras både på den rapporteringspunkt som är tillämplig utifrån gällande lagstiftning och på den punkt som visar vilket operativt mål det gäller. Detta för att rapporteringen ska visa vilka lagstiftningsområden som är orsak till åtgärden, men även om beslut om åtgärd skett utifrån kontroll enlig de operativa målen. Detta betyder att en orsak till åtgärd aldrig kan rapporteras endast på rapporteringspunkt P01-P17. 

Exempel

En anläggning kontrolleras av kontrollmyndigheten. Vid kontrollen hittar man brister gällande skadedjursbekämpningen och rengöring. Anläggningen får en avvikelse på rapporteringspunkten J03 ”hygien före under och efter processen och en på J06 ”bekämpning av skadedjur”. Myndigheten förelägger livsmedelsföretagaren att åtgärda problemen. Det är dessa avvikelser som ligger till grund för föreläggandet. I rapporteringen anges orsak J03 och J06.

44) Engångsvite/löpande vite

I de fall då ett beslut förenats med ett vite ska det framgå i rapporteringen om det är ett löpande vite eller ett engångsvite.

Svarsalternativ:

 • Engångsvite
 • Löpande vite

Exempel: Ett företag upphör inte med leveranser av färdiglagad mat till externa mottagare trots att det har konstaterats allvarliga brister i hanteringen. Kontrollmyndigheten förbjuder verksamheten och förenar beslutet med ett löpande vite på 15 000 kronor per påbörjad vecka om verksamheten inte upphör. Av rapporteringen ska det framgå att detta beslut har förenats med ett löpande vite.