Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Rapporteringspunkter (Bilaga 2) 2019

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska rapporteras.

Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2019 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2020.

A. Administrativa krav
B. Allmän livsmedelsinformation
C. Särskild märkning och information
D. Skyddade beteckningar
E. Handelsnormer
F. Varustandarder
G. Livsmedel för särskilda grupper
H. Spårbarhet
I. Särskilda ingredienser och processhjälpmedel
J. Grundförutsättningar, hygien
K. HACCP-baserade förfaranden
L. Specifika hygienkrav på egenkontroller
M. Handel inom EU, import och export
N. Dricksvattenanläggningar
O. Övrigt
P. Operativa mål

A

Administrativa krav

A01

Godkännande och registrering av anläggningar och verksamheter

A02

Riskvärdering och godkännande av nya livsmedel (Novel foods)

A03

Registrering av skyddade beteckningar

A04

Anmälan om framställning/produktion, beredning, import eller förvaring av ekologiska produkter

A05

Godkännande av naturligt mineralvatten

A06

Godkännande av genetiskt modifierade organismer, GMO

A07

Anmälan och tillståndskrav för vissa livsmedel för särskilda grupper

A08

Godkännande av hälsopåståenden

A09

Godkännande av särskilda ingredienser.

A10

Övriga krav

B

Allmän livsmedelsinformation

B01

Allmänna krav och skyldigheter

B02

Obligatorisk livsmedelsinformation, innehåll och presentation

B03

Obligatorisk livsmedelsinformation, näringsdeklaration

B04

Frivillig livsmedelsinformation

B05

Övrig livsmedelsinformation.

C

Särskild märkning och information

C01

Nyckelhålsmärkning

C02

Näringspåståenden

C03

Hälsopåståenden

C04

Märkning av livsmedel innehållande GMO

C05

Särskild märkning av kosttillskott

C06

Bestrålade livsmedel

C07

Information till konsumenter om frånvaro eller reducerad förekomst av gluten

C08

Ursprungsmärkning av honung

C09

Märkning och presentation inom vinsektorn

C10

Definition, beskrivning, märkning och presentation av spritdrycker

C11

Konsumentinformation för fiskeri- och vattenbruksprodukter

C12

Övrig särskild märkning och information.

D

Skyddade beteckningar

D01

Garanterad traditionell specialitet (GTS)

D02

Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och skyddad geografisk beteckning (SGB)

D03

Ursprungsbeteckning och geografisk beteckning inom vinsektorn

D04

Traditionella uttryck inom vinsektorn

D05

Geografiska beteckningar för spritdrycker.

E

Handelsnormer

E01

Kött av nötkreatur som är yngre än tolv månader

E02

Kategorier av vinprodukter

E03

Mjölk och mjölkprodukter

E04

Mjölk avsedd som livsmedel enligt KN-nummer 0401

E05

Produkter från fjäderfäsektorn

E06

Ägg från höns av arten Gallus gallus

E07

Bredbara fetter

E08

Beskrivningar och definitioner avseende olivolja och olja av olivoljeprodukter

E09

Frivilliga förbehållna begrepp inom jordbrukssektorn

E10

Handels- och marknadsnormer för fiskeri- och vattenbruksprodukter.

F

Varustandarder

F01

EU-gemensamma varustandarder

F02

Utvinning och saluförande av naturligt mineralvatten och källvatten

F03

Nationella varustandarder

G

Livsmedel för särskilda grupper

G01

Modersmjölksersättning och tillskottsnäring

G02

Beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat

G03

Livsmedel för speciella medicinska ändamål

G04

Komplett kostersättning för viktkontroll.

H

Spårbarhet

H01

Allmänna bestämmelser om spårbarhet

H02

Specificerade spårbarhetskrav för livsmedel av animaliskt ursprung

H03

Angivande av ursprungsland eller härkomstplats för visst kött

H04

Identifieringsmärkning av produkter av animaliskt ursprung

H05

Identifikationsmärkning av livsmedelspartier

H06

Information om tillverkningsdatum och datum för infrysning för livsmedel av animaliskt ursprung

H07

Fångst- eller produktionsområden för fiskeri- och vattenbruksprodukter

H08

Upptagningsområde för musslor

H09

Journalföring och märkning med producentkod för ägg

H10

Identifiering av djur och uppgifter från jordbruksanläggningen (FCI) vid slakt

H11

Ursprungsmärkning av nötkött

H12

Spårbarhetskrav för groddar och frön avsedda för produktion av groddar

H13

Spårbarhetskrav för GMO

H14

Ekologisk marknadskontroll i detaljhandel.

I

Särskilda ingredienser och processhjälpmedel

I01

Livsmedelstillsatser

I02

Aromer inklusive rökaromer

I03

Enzymer

I04

Berikning

I05

Vitaminer, mineralämnen och former av dessa som får tillsättas livsmedel inbegripet kosttillskott.

J

Grundförutsättningar, hygien

J01

Allmänna krav på livsmedelssäkerhet

J02

Utformning och underhåll av lokaler och utrustning

J03

Hygien före, under och efter processen

J04

Personlig hygien

J05

Utbildning i hygien och arbetsmetoder

J06

Bekämpning av skadedjur

J07

Vattenförsörjning

J08

Upprätthållande av kylkedjan och uppfyllande av temperaturkriterier

J09

Material i kontakt med livsmedel (FCM)

J10

Övriga grundförutsättningar.

K

HACCP-baserade förfaranden

K01

Faroanalys och kritiska styrpunkter

K02

Mikrobiologiska kriterier för livsmedel

K03

Läkemedelsrester

K04

Bekämpningsmedelsrester

K05

Främmande ämnen

K06

Allergena kriterier.

K07

Akrylamid i livsmedel

L

Specifika hygienkrav på egenkontroller

L01

Värmebehandling av livsmedel som släpps ut i hermetiskt slutna behållare

L02

HACCP-baserade förfaranden som garanterar att djur som tas emot på slakteriets område är rena

L03

Kontroll av information från livsmedelskedjan (FCI) i slakterier

L04

Hälsonormer för musslor

L05

Hälsonormer för fiskeriprodukter

L06

Egenkontroller av obehandlad mjölk och råmjölk i samband med hämtning

L07

Egenkontroller av mjölkprodukter och råmjölksbaserade produkter

L08

Analysspecifikationer för äggprodukter

L09

Krav för utsmält djurfett

L10

Gränsvärden för restämnen i gelatin och kollagen.

M

Handel inom EU, import och export

M01

Salmonellagarantier vid införsel

M02

Utförsel av vissa fiskarter som fångats i Östersjön, Vänern eller Vättern

M03

Importförbjudna vegetabilier och animalier

M04

Importerade vegetabiliska livsmedel som omfattas av strängare offentlig kontroll

M05

Godkännande av vissa tredjeländers kontroller före export av vissa livsmedel avseende mykotoxiner

M06

Import av groddar och frön för groddning

M07

GMO-kontroll vid import av ris från USA

M08

Allmänna bestämmelser och övriga regler om import

M09

Exportkontroll.

N

Dricksvattenanläggningar

N01

Anmälan om betydande ändringar

N02

Allmänna hygienregler

N03

Faroanalys

N04

Kritiska styrpunkter

N05

Råvatten

N06

Mikrobiologiska säkerhetsbarriärer

N07

Larm

N08

Distributionsanläggningar

N09

Kvalitetskrav

N10

Regelbundna undersökningar

N11

Utredning vid problem

N12

Åtgärder vid problem

N13

Information om dricksvattenkvalitet till konsumenter

N14

Åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar.

N15

Övrigt

O

Övrigt

O01

Andra krav i livsmedelslagstiftningen/övriga regler.

P

Operativa mål

P01

 Tillräckliga säkerhetsbarriärer (operativt mål 1)

P02

 Faroanalys kemiska risker (operativt mål 2)

P03

 Hygienrutiner vid reparationer (operativt mål 3)

P04

Listeria i fiskprodukter (operativt mål 4)

P05

EHEC i malet kött (operativt mål 5)

P06

Norovirus och personalhygien (operativt mål 6)

P07

Tungmetaller och mykotoxin i spannmål (operativt mål 7)

P08

Mykotoxiner i russin och pistaschmandlar (operativt mål 8)

P09

Tungmetaller och mykotoxiner i barnmat (operativt mål 9)

P10

Kvicksilver och miljögifter i kosttillskott (operativt mål 10)

P11

Distribution av östersjölax (operativt mål 11)

P13

Uppgifter om ingredienser (operativt mål 13)

P14

Uppgifter om allergener (operativt mål 14)

P15

Uppgifter om ursprung, ägg (operativt mål 15)

P16

Uppgifter om ursprung (operativt mål 16)

P17

Uppgifter om ekologiskt (operativt mål 17)