Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Avvisning av köksartiklar – handläggning på gränskontrollstation

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska genomföras av verkets egen personal utifrån kraven i lagstiftningen.

När en sändning med köksartiklar, som kräver gränskontroll enligt förordning (EU) nr 284/2011, avvisas från gränskontrollstationen (GKS) följs denna instruktion. Du som gränskontrollveterinär/inspektör kan skriva ut nedanstående och bocka av att varje steg utförts.

Del 1 av den här instruktionen gäller för samtliga sändningar. I del 2 framgår vad som ska göras efter att ansvarig aktör valt åtgärd, det vill säga återsändning, destruktion eller särskild behandling och användning för annat ändamål. Åtgärden som ansvarig aktör föreslår bedöms från fall till fall om den kan accepteras. 

Efterkontroll av sändningar inne i landet

Köksartiklar som inte har förtullats kan efterkontrolleras av GKS första gången en importör och dess ombud tar in sändningen i landet utan förhandsanmälan. Efterkontrollerade sändningar med köksartiklar loggas av GKS. Se logg för efterkontrollerade sändningar i mappen Aktuella excellfiler under LMK_KLG_GKS på S:\.

Är importören redan i loggen för efterkontrollerade sändningar bedöms om avvisning är aktuellt. Kontakta stödet i dessa fall.

Observera att om en sändning gått in via annat EU-land utan gränskontroll skickar GKS e-post till aktuell BCP om vad som hänt med sändningen, enligt kontaktuppgifter på EU-kommissionens webbplats. Om sändningen gått in via annat EU-land på plats som saknar GKS - kontakta stödet som informerar den berörda medlemsstaten via AAC-systemet.

Kontaktuppgifter till BCP och CP - EU-kommissionen

AAC - Administrative Assistance and Cooperation

Har en köksartikelsändning förtullats bedöms om efterkontroll kan ske från fall till fall. GKS kontaktar Tullverket lokalt för att stämma av hur förtullning har kunnat ske när godkänt CHED-D saknas. Dessa sändningar som avvisas, oavsett om de är förhandsanmälda eller ej, loggas av stödet och skickas för kännedom till Tullverket varje kvartal.

Del 1 – gäller samtliga sändningar 

1) Kontakta gränskontrollstödet för information och stöd i avvisningsärenden vid behov.

För icke förhandsanmälda sändningar se Samverkansdokumentet under rubriken ”Restriktionsvaror inom tullområdet för hamnen eller flygplatsen med en gränskontrollstation”.

När ni tar reda på om en sändning är förtullad eller inte, vilket skrivs in i avvisningsbeslutet, fråga även efter tullid. När tullid finns noteras det i tabellen i åtgärdsbeslutet. Avvisade sändningar utan CHED eller med icke godkänt CHED lämnas i en logg till Tullverket varje kvartal för uppföljning

2) Handläggaren vid GKS informerar ansvarig aktör muntligen eller skriftligen via e-post om skälen till att sändningen inte kommer att kunna godkännas. 

 • Om sändningen är förhandsanmäld är den aktör som signerat CHED ansvarig aktör och vår juridiska motpart
 • Om sändningen inte är förhandsanmäld är importören ansvarig aktör och vår juridiska motpart.

När kommunikation sker med ansvarig aktör ska det säkerställas att också importören informeras och får yttra sig. De olika alternativen för avvisning ska kommuniceras utifrån artikel 66.3 i förordning (EU) 2017/625. Alternativen vid avvisning är återsändning, destruktion eller särskild behandling och användning för annat ändamål. I samband med detta ska ansvarig aktör även få information om avgiften som tas ut vid avvisningsärenden. Se exempelmejl flik 10 d) i GKS-handboken.

Mejlet om avvisning ska diarieföras. Muntlig kommunikation ska dokumenteras med tjänsteanteckning.

3) Varje avvisningsärende ska tilldelas ett unikt diarienummer. Diarienummer fås i ärendesystemet Ärnst genom att välja arbetsyta "Livsmedelskontrollen" och ärendetyp "Nytt diarienummer". Ange där följande:

 • Titel: Diarienummer önskas
 • Ärendetitel: "Utredning av . . . (produkt) från … (land), lokalt referensnummer X"
 • Diarieplan/Sak nr: 3.4.5
 • Motpart/Företag: Om sändningen inte är förhandsanmäld är importören motpart, vid förhandsanmäld sändning är ansvarig aktör motpart, det vill säga den som signerat CHED.
 • I fältet beskrivning skriver du:
  • Adress och organisationsnummer till motparten
  • Medhandläggare (stödet samt ett par kollegor på GKS, så att de kan komma åt och diarieföra dokument i ärendet om huvudhandläggaren inte är på plats)

Vid fördröjning med Agressonummer, t.ex. när en ny kund måste registreras i Agresso, kan diarienummer ändå skaffas. Skriv ”lokalt referensnummer X” och notera i Ärnst att detta kompletteras senare. När man sedan har fått ett Agressonummer kan man gå in på ärendet i Public360 och klicka på rubriken "Utredning av…". Välj "Redigera egenskaper" och byt ut "lokalt referensnummer X" i titeln med det aktuella Agressonumret. Klicka sedan på Slutför för att spara.

4) Beslut om omhändertagande ska skrivas efter 3 arbetsdagar från det att ansvarig aktör har meddelats om avvisning. Beslut skrivs enligt aktuell beslutsmall i Word under Word/Nytt/Delad/GKS. Endast de uppgifter som finns tillgängliga behöver fyllas i tabellen och rader där uppgifter inte inkommit än kan tas bort. Detta kan kompletteras vid åtgärdsbeslutet. Tar det tid att få Agressonummer kan det uteslutas och även det tas med på åtgärdsbeslutet. 

Beslut skickas digitalt som PDF. Spara Word-dokumentet som en PDF och mejla till ansvarig aktör/importör. Vem/vilka som ska ha kopia på beslutet framgår av avvisningsmallarna. Tullverkets lokala expedition läggs som kopia på omhändertagandebeslutet om det krävs enligt lokal rutin.

Om ansvarig aktör inom 3 arbetsdagar anger vilken åtgärd som blir aktuell fattas "åtgärdsbeslutet" direkt utan föregående omhändertagandebeslut, det vill säga beslut om återsändning, destruktion eller särskild behandling.

Alla beslut granskas av gränskontrollstödet och vid behov av jurist.

5) Lägg in sändningen i Agresso om detta inte redan är gjort.

Om det inte finns någon betalningsansvarig angiven, t.ex. i bokningsblanketten:

 • Utan förhandsanmälan - importör debiteras, informera om att fakturan kommer gå till importören.
 • Med förhandsanmälan - den som signerat CHED är betalningsansvarig, se intygande i CHED del I, I.35.

För information om hur ärendet ska debiteras - se flik 2 c) Avgifter och Agresso i GKS-handboken.

6) GKS ansvarar för att handlingar inkomna till GKS samt upprättade vid GKS diarieförs. Alla handlingar som är viktiga och tillför ärendet något ska diarieföras. Det är till exempel viktigt att handlingar som extern mejlväxling läggs in i diariet.

Observera att diarieföring bör göras löpande och i kronologisk ordning. Se mer information i GKS-handboken, flik 2 d) Diarieföring i 360.

Tjänsteanteckningar läggs till ärendet, till exempel som dagboksblad med anteckningar vid muntlig kontakt, alternativt som tjänsteanteckning direkt i diariet. 

Exempel på handlingar som ska diarieföras:

 • Mejl med information om avvisning till ansvarig aktör
 • Förhandsanmälan - mejl om bokning av kontroll
 • Beslutad CHED
 • Förklaring enligt EU-förordning nr 284/2011
 • Eventuell analysrapport
 • Eventuella bilder på produkter
 • Val av åtgärd från ansvarig aktör 
 • Beslut
 • Destruktionskvitto alternativt återsändningsbevis, t.ex. B/L, AWB, CMR

7) Att sändningen inte uppfyller kraven för godkännande noteras också i den förklaring som ska åtfölja sändningen. Förklaringen bifogas till CHED i TRACES.NT. Observera att detta måste göras innan beslut tas i TRACES.NT eftersom det inte går att bifoga filer efter att beslut har tagits.

Förklaringsförlagan finns i förordning (EU) nr 284/2011. Se blankett nedan som finns tillgänglig på Livsmedelsverkets webbplats.

Blankett - Förklaring för varje sändning köksredskap i plast från Kina och Hongkong

Vägledning gällande import av köksredskap i plast från Kina och Hongkong - EU-kommissionen

8) Beslut tas även i del II av CHED i TRACES.NT så snart som möjligt. Om ansvarig aktör inte har valt åtgärd bockas alla åtgärdsalternativ i på CHED vid signeringen, då denna information går att ändra i efterhand. Observera att ni då INTE signerar CHED digitalt, eftersom det bara kan göras en gång.

Datum kan fyllas i senare, när vald åtgärd har utförts. Se mer i Del 2 för respektive åtgärd längre ned i denna instruktion.

9) Varje sändning som är relaterad till en direkt eller en indirekt hälsorisk ska RASFF-notifieras via TRACES.NT utifrån artikel 50 i förordning (EG) nr 178/2002. Stödet  ser till att RASFF skapas i samband med granskning av avvisningsbeslut. 

Beslut om åtgärd måste tas i CHED om det ska vara tekniskt möjligt för stödet att RASFFa. Se punkt 8 angående beslut i TRACES.NT när ansvarig aktör inte inkommit med val av åtgärd.

Mejla stödet när du avvisat CHED med aktuell åtgärd/åtgärder för en sändning som ska RASFF-notifieras, så att stödet vet att det går att RASFFa.

Observera att stödet behöver följande för RASFF-notifieringen - lägg med fördel in dessa underlag i diariet eller hänvisa till en mapp på S:\ där underlag för ärendet finns:

 • bild på produkten och dess märkning
 • avvisat CHED
 • i förekommande fall analyssvar
 • i förekommande fall förklaring enligt EU-förordning nr 284/2011
 • i förekommande fall Bill of Lading (B/L), Airway Bill (AWB) eller liknande transportdokument

10) När GKS fått besked om vilken åtgärd importören önskar, bockas de inaktuella åtgärderna av i TRACES.NT. Spara detta genom att välja "Update measures as...". Efter detta steg kan ni signera digitalt, så att bara den verkliga åtgärden syns i den digitalt signerade PDFen.

Aktuellt åtgärdsbeslut skrivs enligt beslutsmall i Word under Word/Nytt/Delad/GKS. Fyll i resterande uppgifter i tabellen som eventuellt saknades när omhändertagandebeslutet fattades. Se mer information om beslut vid respektive åtgärd under Del 2 längre ned i instruktionen.

11) Beslut går ut digitalt som PDF till motparten. Mejlet med beslutet ska diarieföras. Beslutet behöver inte arkiveras på något annat sätt.

Ansvarig aktör ska informeras om den extratid som debiteras, via e-post eller muntligen med en tjänsteanteckning på ärendet. Detta kan ske så fort vi vet hur många timmar som ska debiteras, t.ex. när åtgärdsbeslutet mejlas ut eller när ärendet avslutas i Public 360. Se exempelmejl i flik 10 f) i GKS-handboken.

12) Enligt våra beslut ska motparten mejla delgivningskvitto till GKS. När det har inkommit ska delgivningskvittot diarieföras på ärendet. 

Vid problem med att få in det påskrivna delgivningskvittot, försök få bekräftelse från delgivningsmottagare per telefon om att handlingen kommit fram. Telefondelgivning av beslutet läggs som en tjänsteanteckning på ärendet, då det anges att juridisk person delgivits per telefon.

Om delgivningskvittot inte kommer in trots påminnelse och det heller inte gått att nå delgivningsmottagaren per telefon, stäm av med teamchefen om annat delgivningssätt ska användas. 

13) Den aktör som är ansvarig för sändningen ska vidta alla de åtgärder som de behöriga myndigheterna beordrat inom 60 dagar räknat från och med att åtgärdsbeslutet delgivits. Om inte giltiga skäl till försening finns ska sändningen destrueras, enligt artikel 69 i förordning (EU) 2017/625. Kontakta stödet i dessa fall.

Del 2 – gäller vidare tillvägagångssätt beroende på åtgärd (destruktion, återsändning eller särskild behandling - användning för annat ändamål)

A) Återsändning

1) Innan sändningen återsänds till ursprungslandet ska ansvarig aktör informera behörig myndighet i ursprungslandet om skälen till att sändningen inte kunnat släppas för fri omsättning inom EU samt omständigheterna kring detta. Ansvarig aktör ska meddela GKS skriftligen via e-post när så skett. Se artikel 72.1b i förordning (EU) 2017/625.

Ursprungslandet vid återsändning är det land som exporten har skett ifrån i de fall sändningen har varit inne i landet på någon typ av anläggning/lager.

Exempel:

1. Ris från Kina som har exporterats till en anläggning i Turkiet och därifrån exporteras till Sverige utan officiellt intyg. Sändningen avvisas och ansvarig aktör vill återsända till Turkiet.

 • Ursprungsland är Turkiet, eftersom sändningen har varit på en anläggning inne i landet.
 • Återsändning kan ske enligt artikel 72.1b i förordning (EU) 2017/625.

2. Pistaschmandlar från Iran som har lastats om i en hamn i Turkiet, det vill säga sändningen har inte varit inne i Turkiets territorium, ankommer till Sverige utan officiellt intyg. Sändningen avvisas och ansvarig aktör vill återsända till Turkiet. 

 • Ursprungsland är Iran, eftersom sändningen inte varit inne på en anläggning i Turkiet.
 • Återsändning ska ske enligt artikel 72.1c i förordning (EU) 2017/625, se nedan.

2) Innan sändningen återsänds till annat land än ursprungslandet ska ansvarig aktör inhämta ett skriftligt medgivande från mottagarlandets behöriga myndighet. Medgivandet ska visa att myndigheten är medveten om avvisningen och dess grunder, samt att man accepterar att sändningen skickas till landet. Det räcker med e-post om det tydligt framgår att e-posten kommer från behörig myndigheten i mottagarlandet. Se artikel 72.1c i förordning (EU) 2017/625. 

3) Återsändningsbeslut skrivs enligt aktuell beslutsmall i Word under Word/Nytt/Delad/GKS. I väntan på återsändning ska sändningen förvaras under tullkontroll.

Skulle en sändning skickas tillbaka utan att ett återsändningsbeslut har hunnit fattas, t.ex. postpaket som av policy returneras av budbolaget, behöver vi inte skriva ett återsändningsbeslut i efterhand. Begär in transportdokument som bevisar att sändningen har lämnat EU. Ansvarig aktör debiteras, enligt avgiftsföreskriften LIVSFS 2021:8, 5 kap. 9 §. I fall av t.ex. återsändning med vändande flyg (det vill säga ingen längre tid har lagts på ärendet) - kontakta stödet om det är aktuellt att debitera.

4) Tullverkets grupp för destruktion och återsändning ska informeras om att beslut fattats om återsändning, enligt kopiemottagare i beslutet. Tullverkets lokala expedition läggs också som kopia om det krävs enligt lokal rutin.

5) Kopia på ”Bill of Lading” (B/L, vid båtfrakt), ”Airway Bill” (AWB, vid flygfrakt), ”CMR” (vid vägtransport) eller motsvarande transporthandling/fraktsedel ska begäras in som bevis för att sändningen lämnat Sverige. Handlingen ska kunna kopplas till sändningen och aktuella vikter ska överensstämma med avvisningsbeslutet. Diarieför detta till ärendet och avsluta därefter ärendet i Public 360, om allt annat är diariefört och klart.

6) Fyll i datum för åtgärdsbeslutet i ruta II.16 i del II av CHED. Skapa sedan en del III - Follow up och fyll i uppgifterna om återsändningen som återfinns på transportdokumentet. Se flik 2 a) Bilaga 8 i GKS-handboken.

B) Destruktion

1) Beslut om destruktion mejlas till ansvarig aktör med kopia till andra berörda aktörer, bland annat Tullverket, enligt beslutsmallarna. Motparten som beslutet ställts till ansvarar för att sändningen destrueras på lämpligt sätt, efter kontakt med Tullverket. Kopia på destruktionsintyg begärs i beslutet.

2) När destruktionsintyg (kvitto från förbränningsanläggning samt bekräftelse från Tullverket (stämplad begäran om förstöring)) inkommer granskas detta så att aktuella vikter stämmer och att handlingen kan kopplas till sändningen. Diarieför detta till ärendet och avsluta därefter ärendet i Public 360 om allt annat är diariefört och klart. 

3) Fyll i datum för destruktion i ruta II.16 i del II av CHED. Aktuell förbränningsanläggning läggs in i TRACES.NT under avvisningsfliken i del II av CHED, ruta II.18 "Details of controlled destination". Välj "Operatör" och sök upp förbränningsanläggningen, som måste finnas inlagd i TRACES.NT för att vara valbar. Spara genom att välja "Update measures as...". Kontakta stödet om förbränningsanläggningen inte går att välja i TRACES.NT.

C) Särskild behandling - användning för annat ändamål

Bedömning av ansvarig aktörs förslag till annan användning än som material i kontakt med livsmedel görs från fall till fall.