Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Kontroll av att kvalitetskraven är uppfyllda

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

På den här sidan hittar du information om hur kontrollmyndigheter kan kontrollera att kvalitetskraven i bilaga 2 till SLVFS 2001:30 uppfylls vid dricksvattenanläggningar.

Hur kan kontroll av kvalitetskraven genomföras?

Verksamhetsutövaren är skyldig att undersöka om dricksvattnet uppfyller kvalitetskraven i bilaga 2 till SLVFS 2001:30. Kontrollmyndigheten bör vid kontroll i dricksvattenanläggningen undersöka om kvalitetskraven uppfylls. Nedan följer ett exempel på hur kontrollen kan planeras för att få den så effektiv som möjligt: 

Stora dricksvattenanläggningar

Större kommunala dricksvattenanläggningar (som producerar eller tillhandahåller > 1000 m3/dygn) ska enligt 14 a § SLVFS 2001:30 löpande sammanställa kvaliteten på dricksvattnet. Om sammanställningarna skickas in till kontrollmyndigheten, eller om varje enskilt analysprotokoll skickas in, kan kontrollmyndigheten samla protokollen till varje planerat kontrollbesök på anläggningen och diskutera dessa med verksamhetsutövaren vid det ordinarie kontrollbesöket.

Små dricksvattenanläggningar

Om små dricksvattenanläggningar som tar få prover per år (till exempel livsmedelsföretag med egen brunn) löpande skickar in sina analysprotokoll till kontrollmyndigheten så kan dessa samlas till slutet av året. Då kan kontrollmyndigheten gå igenom alla inkomna analysprotokoll för varje anläggning för att exempelvis se om någon parameter överskrider ett gränsvärde, om avvikelsen är återkommande eller om verksamhetsutövaren inte tagit alla prover de ska enligt det fastställda undersökningsprogrammet. Detta kan sedan sammanfattas i en skrivelse till verksamhetsutövaren.

Observera att om verksamhetsutövaren löpande skickar in analysprotokoll till kontrollmyndigheten så behöver kontroll göras vid varje tillfälle för att säkerställa att dricksvattnet inte innebär en risk för människors hälsa.