Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Information om myndigheten 2020

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska rapporteras.

Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2020 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2021.

1) Antalet årsarbetskrafter inom kontroll och annan offentlig verksamhet avseende livsmedelsanläggningar (exklusive dricksvattenkontroll)
2) Antalet årsarbetskrafter för kontroll och annan offentlig verksamhet avseende dricksvattenanläggningar
3) Resursbehov för kontroll och annan offentlig verksamhet avseende livsmedelsanläggningar (exklusive dricksvattenkontroll)
4) Resursbehov för kontroll och annan offentlig verksamhet avseende dricksvattenanläggningar
5) Avgifter för kontroll och annan offentlig verksamhet avseende livsmedelsanläggningar (exklusive dricksvattenkontroll)
6) Avgifter för kontroll och annan offentlig verksamhet avseende dricksvattenanläggningar
7) Avgifter för kontroller med anledning av bristande efterlevnad på livsmedelsanläggningar (exklusive dricksvattenkontroll)
8) Avgifter för kontroller med anledning av bristande efterlevnad på dricksvattenanläggningar
9) Avgifter för registreringar av livsmedelsanläggningar (exklusive dricksvattenanläggningar)
10) Avgifter för registreringar av dricksvattenanläggningar
11) Avgifter för godkännanden av livsmedelsanläggningar
12) Timtaxa för planerad kontroll
13) Timtaxa för kontroller med anledning av bristande efterlevnad
14) Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen
15) Använd riskklassning
16) Provtagning
17) Laboratorium som myndigheten har avtal med
18) Antal anmälningar om misstänkt matförgiftning
19) Antal utredningar om matförgiftningar och dricksvattenburna utbrott
20) Verksamhetssystem som myndigheten rapporterar in med
21) Frågor om livsmedelsfusk
22) Frågor om E-handel
23) Antal anläggningar som berörs av de operativa målen 

Informationspost 1-23 gäller uppgifter om den inrapporterande myndigheten.

1) Antalet årsarbetskrafter inom kontroll och annan offentlig verksamhet avseende livsmedelsanläggningar (exklusive dricksvattenkontroll)

Det totala antal årsarbetskrafter som arbetat med kontroll och annan offentlig verksamhet avseende livsmedelsanläggningar under året. Det är det faktiska antalet årsarbetskrafter och inte det planerade antalet som ska rapporteras. Hit räknas alla ”arbetskrafter” som arbetar operativt eller administrativt med offentlig livsmedelskontroll. Det är de årsarbetskrafter som finansieras med kontrollavgifter som ska räknas med. Om en person endast arbetar en del av sin tjänst inom livsmedelskontrollen, så ska endast den delen räknas med. 

2) Antalet årsarbetskrafter för kontroll och annan offentlig verksamhet avseende dricksvattenanläggningar

Det totala antal årsarbetskrafter som har arbetat med kontroll och annan offentlig verksamhet avseende dricksvattenanläggningar under året. Det är det faktiska antalet årsarbetskrafter och inte det planerade antalet som ska rapporteras. Hit räknas alla ”arbetskrafter” som arbetar operativt eller administrativt med kontroll och annan offentlig verksamhet avseende dricksvattenanläggningar. Det är de årsarbetskrafter som finansieras med kontrollavgifter som ska räknas med. 

3) Resursbehov för kontroll och annan offentlig verksamhet avseende livsmedelsanläggningar (exklusive dricksvattenkontroll)

Det totala antal årsarbetskrafter som behövs för att kontroll och annan offentlig verksamhet avseende livsmedelsanläggningar ska kunna genomföras. Hit räknas alla ”arbetskrafter” som arbetar operativt eller administrativt med kontroll och annan offentlig verksamhet avseende livsmedelsanläggningar. Det är de årsarbetskrafter som finansieras med kontrollavgifter som ska räknas med.

Uppgiften avser behovet för det kommande verksamhetsåret, inklusive de årsarbetskrafter som myndigheten redan har för den operativa kontrollen. 

4) Resursbehov för kontroll och annan offentlig verksamhet avseende dricksvattenanläggningar

Det totala antal årsarbetskrafter som behövs för att kontroll och annan offentlig verksamhet avseende dricksvattenanläggningar ska kunna genomföras. Hit räknas alla ”arbetskrafter” som arbetar operativt eller administrativt med kontroll och annan offentligverksamhet avseende dricksvattenanläggningar. Det är de årsarbetskrafter som finansieras med kontrollavgifter som ska räknas med.

Uppgiften avser behovet för det kommande verksamhetsåret, inklusive de årsarbetskrafter som myndigheten redan har för den operativa kontrollen. 

5) Avgifter för kontroll och annan offentlig verksamhet avseende livsmedelsanläggningar (exklusive dricksvattenkontroll)

Totala summan av de fakturerade avgifterna för planerad livsmedelskontroll och annan offentlig verksamhet avseende livsmedelsanläggningar under 2020 anges här.

Observera att avgifter för kontroller med anledning av bristande efterlevnad, godkännande och registrering av anläggningar, inte ska räknas med, utan rapporteras in separat under respektive post nedan. 

6) Avgifter för kontroll och annan offentlig verksamhet avseende dricksvattenanläggningar

Totala summan av de fakturerade avgifterna för kontroll och annan offentlig verksamhet avseende dricksvattenanläggningar under 2020 anges här. 

Observera att avgifter för kontroller med anledning av bristande efterlevnad och registrering inte ska räknas med, utan rapporteras in separat under respektive post nedan. 

7) Avgifter för kontroller med anledning av bristande efterlevnad på livsmedelsanläggningar (exklusive dricksvattenkontroll)

Den totala summan som fakturerats för avgifter för kontroller med anledning av bristande efterlevnad på livsmedelsanläggningar. 

8) Avgifter för kontroller med anledning av bristande efterlevnad på dricksvattenanläggningar

Den totala summan som fakturerats för avgifter för kontroller med anledning av bristande efterlevnad på dricksvattenanläggningar. 

9) Avgifter för registreringar av livsmedelsanläggningar (exklusive dricksvattenanläggningar)

Den totala summan som fakturerats för registreringar av livsmedelsanläggningar. 

10) Avgifter för registreringar av dricksvattenanläggningar

Den totala summan som fakturerats för registreringar av dricksvattenanläggningar.

11) Avgifter för godkännanden av livsmedelsanläggningar

Den totala summan som fakturerats för prövning av godkännanden av livsmedelsanläggningar. (Obs berör bara kontrollmyndigheter med 853-anläggningar. Myndighet som inte har några 853-anläggningar fyller i 0 (noll).

12) Timtaxa för planerad kontroll

Den taxa som är fastställd på myndigheten för att tas för kontroll och annan offentlig verksamhet avseende livsmedelsanläggningar. Om timtaxan ändrats under innevarande år, så är det den timtaxa som gäller den 31/12-2020 som ska anges. Timtaxan anges i kronor. 

13) Timtaxa för kontroller med anledning av bristande efterlevnad

Den taxa som är fastställd på myndigheten för att tas ut med anledning av bristande efterlevnad. Om timtaxan ändrats under innevarande år, så är det den timtaxa som gäller den 31/12-2020 som ska anges. Timtaxan anges i kronor. 

Om myndigheten inte har en separat taxa för kontroller med anledning av bristande efterlevnad, så anges samma timtaxa som under informationspost 12. 

14) Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen

Enligt 30 a § livsmedelslagen är kontrollmyndigheter skyldiga att ta ut sanktionsavgifter i vissa angivna fall 

 1. Ange antal tillfällen som beslut fattats om sanktionsavgift enligt livsmedelslagen
 2. Ange det totalbelopp som myndigheten har fattat beslut om gällande sanktionsavgifter 

15) Använd riskklassning

Det är upp till varje myndighet att fatta beslut om vilken modell för riskklassning man tillämpar. Den modell som Livsmedelsverket rekommenderar (i svarsalternativen kallad Riskklassning 2013) finns i Kontrollwiki.

Här ska anges vilken modell för riskklassning myndigheten tillämpar.

 Svarsalternativ:

 • Riskklassning 2013
 • Riskklassning 2007
 • En egen riskklassning 

Obs! Om riskklassning enligt vägledning 2007 eller egen riskklassning används och anges här, så ska informationsposterna 31-35 inte rapporteras.

Riskklassning av livsmedelsanläggningar 

16) Provtagning

Om myndigheten har utfört offentlig provtagning av livsmedel eller dricksvatten under året, så ska det anges här. Provtagning som sker inom nationella kontrollplaner ska inte räknas med här. 

Svarsalternativ:

 • Ja
 • Nej 

17) Laboratorium som myndigheten har avtal med

Om myndigheten har utfört offentlig provtagning av livsmedel eller dricksvatten under året, så ska man ange vilket eller vilka laboratorium som utfört analyserna. Om provtagning inte skett ska det/de laboratorierna som myndigheten har avtal med anges. 

Om flera laboratorier anges så ska de separeras med semikolon i rapporteringen. 

Exempel: En myndighet har anlitat två olika laboratorier under året. I rapporteringen anges: Lab1;Lab2 

18) Antal anmälningar om misstänkt matförgiftning

Spridningen över hur många utbrott som rapporteras är stor mellan kontrollmyndigheter. För att kunna se hur stor spridningen för antal anmälningar om misstänkt matförgiftningar är, ställer Livsmedelsverket frågan hur många anmälningar om misstänkt matförgiftning som myndigheten har fått in under 2020? 

19) Antal utredningar om matförgiftningar och dricksvattenburna utbrott

Myndigheterna är enligt 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:7) om epidemiologisk utredning av livsmedelsburna utbrott skyldiga att göra utbrottsutredningar. Under den här punkten ska anges hur många utredningar av matförgiftningar och dricksvattenburna utbrott, som myndigheten uppskattar att den gjort under året. 

20) Verksamhetssystem som myndigheten rapporterar in med

Vilket verksamhetssystem används för att sköta rapporteringen enligt denna anvisning. 

Svarsalternativ:

 • Castor
 • ECOS
 • Ecos 2
 • Miljöreda
 • Vision
 • Annat
 • Inget 

21) Frågor om livsmedelsfusk

Livsmedelsverket arbetar aktivt med frågan om att motverka livsmedelsfusk och vill därför följa omfattningen av problematik med överträdelser som är av sådant slag att man kan misstänka eller konstatera livsmedelsfusk. 

Vi ber er därför svara på några frågor. Vi har förståelse för att det inte ni inte har exakta uppgifter men ber er ändå att uppskatta efter bästa möjliga förmåga. Era svar bidrar till att få en tydligare bild av problematik med livsmedelsfusk. 

 1. Har ni under år 2020, på något sätt, fått indikation på/kännedom om förekomst av någon form av livsmedelsbedrägerier/fusk med livsmedel för ekonomisk vinning inom kontrollmyndighetens ansvarområde? 

  Svarsalternativ:
  • Ja
  • Nej  

  OM ja:

 2. Vid hur många tillfällen har det funnits sådana misstankar under 2020?

  Ange uppskattat antal tillfällen

 3. Hur många kontroller har gjorts under 2020 med anledning av misstanke om fusk/livsmedelsbedrägeri?

  Ange uppskattat antal kontroller 

 4. Vid hur många tillfällen har ni vidtagit myndighetsåtgärder som ett resultat av fusk/livsmedelsbedrägeri?

  Uppskatta antal tillfällen för respektive åtgärd:
  - Förbjuda utsläppande på marknaden
  - Stänga delar av företaget under lämplig tidsperiod
  - Anmälan för åtal
  - Begränsa utsläppande på marknaden
  - Besluta om att livsmedel dras tillbaka från marknaden/återkallas
  - Besluta om att livsmedel destrueras
  - Förbjuda eller begränsa import/export
  - Återkalla godkännandet permanent

 5. Beskriv svårigheter/hinder i ert arbete med att motverka fusk (fritext)

 6. Beskriv hur Livsmedelsverket kan stödja er på bästa sätt (fritext) 

22) Frågor om E-handel

 1. Har ni företag registrerade, som säljer livsmedel på nätet (e-handel)?

  Svarsalternativ:
  - Ja
  - Nej 

 2. Om ja, bedriver ni kontroll på e-handelsverksamheten?

  Svarsalternativ:
  - Ja
  - Nej
  - Vet ej 

23) Antal anläggningar som berörs av de operativa målen 

Myndigheten ska inventera hur många anläggningar som är berörda av respektive mål. 

Hur många anläggningar av det slag som anges i målet har er myndighet kontrollansvar för? Ange antal för varje operativt mål: 

Nr

Operativt mål

1

Mikrobiologiska risker i dricksvatten

2

Kemiska risker och Cyanotoxiner i dricksvatten

3

Skötsel och underhåll av reservoarer

4

Rätt fisk

5

Spårbarhet kött

6

Spårbarhet ägg

7

Ekologiska Varor

8

Allergiinformation i restauranger

9

Uppgifter om ingredienser

10

Gränshandel kött

11

Tillsatser – renhet

12

Tillsatser - användning, spårbarhet, Halt, korrekt märkning

13

Kaffe – akrylamid

14

Kaffe – mykotoxin

15

Akrylamid i barnmat

16

Tungmetaller och mykotoxin i mjöl

17

Saffran

18

Handel med fet fisk från östersjön och de stora sjöarna

19

Kosttillskott – fiskoljebaserade tillskott och D-vitamintillskott

21

Listeria i fiskprodukter och charkuteriprodukter