Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Information åtgärder vid bristande efterlevnad 2020

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska rapporteras.

Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2020 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2021.

Informationspost 42-45 handlar om vilka åtgärder som vidtagits vid bristande efterlevnad. Varje myndighetsbeslut som fattas ska rapporteras var för sig.

Om myndigheten efter en kontroll har fattat någon form av myndighetsbeslut, så ska det rapporteras.

42) Datum för beslut om åtgärd

Datumet då beslutet expedierades anges. Flera beslut kan ha fattats efter ett kontrollbesök. För varje separat beslut ska ett datum anges. 

Observera att det inte är datumet, då det man förelagt om ska vara åtgärdat, som ska rapporteras. 

Exempel: Efter en inspektion skriver kontrollmyndigheten ett föreläggande. Beslutet expedieras den 2020-03-04 och det datumet anges i rapporteringen. 

43) Åtgärd vid bristande efterlevnad

Här anges vilket typ av beslut som har fattats. Om kontrollen resulterar i fler än ett beslut, ska samtliga beslut anges.

Svarsalternativen är:

 • Föreläggande
 • Begränsa utsläppande på marknaden
 • Begränsa import/export
 • Förbjuda utsläppande på marknaden
 • Förbjuda import/export
 • Beordra att livsmedel återkallas
 • Beordra att livsmedel dras tillbaka från marknaden
 • Beordra att livsmedel destrueras
 • Ge tillstånd till att livsmedel används till andra ändamål
 • Tillfälligt avbryta driften under lämplig tidsperiod
 • Stänga företaget under lämplig tidsperiod
 • Stänga delar av företaget under lämplig tidsperiod
 • Återkalla godkännandet tillfälligt
 • Återkalla godkännandet permanent
 • Åtgärder om sändningar från tredje land
 • Anmälan för åtal 

Exempel: Allvarliga brister konstateras vid en livsmedelsanläggning. Kontrollmyndigheten beslutar att begränsa utsläppande på marknaden. Beslutet fattas omedelbart i anslutning till kontrollen. Därefter beslutar myndigheten att förelägga företagaren att åtgärda vissa delar i lokalen. Dessutom görs en anmälan för åtal. I rapporteringen anges begränsande av utsläppande på marknaden, föreläggandet och anmälan för åtal. Tre åtgärder rapporteras för den aktuella kontrollen. 

44) Orsak till åtgärden

Orsaken till åtgärden är att avvikelser har konstaterats på en eller flera av rapporteringspunkterna. Den/de rapporteringspunkt/-er som är orsaken till myndighetsåtgärden, dvs. beslutet, ska anges här. Listan över orsaker är densamma som listan för rapporteringspunkter (se informationspost 40). Orsakerna anges per beslut. 

Exempel på rapportering av orsak till en myndighetsåtgärd

Fyra avvikelser konstateras vid kontroll. B02, J03, J08 och K01. Kontrollmyndigheten bedömer att bristerna i märkning som rapporterats under B02 är så allvarliga att ett förbud är nödvändigt. För de övriga avvikelserna vidtas ingen myndighetsåtgärd. Som orsak till förbudet anges Orsak B02. 

Rapportering av orsak till åtgärd på en dricksvattenanläggning

Lagstiftningsområde N ska endast användas på anläggningar som är typade som ”Dricksvattenanläggning” på nivå 1 (se informationspost 27-30) och som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. Alla orsaker till åtgärder på en dricksvattenanläggning ska rapporteras under lagstiftningsområde N. Övriga lagstiftningsområden får inte användas. 

Rapportering av orsak till åtgärd enligt de operativa målen

Rapporteringspunkterna P18-P37 är för att visa om man har gjort kontroll i enlighet med de operativa målen i den nationella kontrollplanen. Om orsaken till en åtgärd är något som finns i de operativa målen, så ska rapportering av orsaken ske. Orsaken ska rapporteras både på den rapporteringspunkt som är tillämplig utifrån gällande lagstiftning och på den punkt som visar vilket operativt mål det gäller. Detta för att rapporteringen ska visa vilka lagstiftningsområden som är orsak till åtgärden, men även om beslut om åtgärd skett utifrån kontroll enlig de operativa målen. Detta betyder att en orsak till åtgärd aldrig kan rapporteras endast på Orsak P18-Orsak P37. 

Exempel på rapportering av orsak till en myndighetsåtgärd

En anläggning kontrolleras av kontrollmyndigheten. Vid kontrollen hittar man brister gällande skadedjursbekämpningen och rengöring. Anläggningen får en avvikelse på rapporteringspunkten J03 ”hygien före under och efter processen och en på J06 ”bekämpning av skadedjur”. Myndigheten förelägger livsmedelsföretagaren att åtgärda problemen. Det är dessa avvikelser som ligger till grund för föreläggandet. I rapporteringen anges Orsak J03 och Orsak J06. 

45) Engångsvite/löpande vite

I de fall då ett beslut förenats med ett vite ska det framgå i rapporteringen om det är ett löpande vite eller ett engångsvite. 

Svarsalternativ:

 • Engångsvite
 • Löpande vite 

Exempel på rapportering av beslut förenade med vite

Ett företag upphör inte med leveranser av färdiglagad mat till externa mottagare trots att det har konstaterats allvarliga brister i hanteringen. Kontrollmyndigheten förbjuder verksamheten och förenar beslutet med ett löpande vite på 15 000 kronor per påbörjad vecka om verksamheten inte upphör. Av rapporteringen ska det framgå att detta beslut har förenats med ett löpande vite.