Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Bilaga 3 - valbara parametrar till post 47 och 49

Styrande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig på Livsmedelsverket och kommunen som arbetar med livsmedelskontroll. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Styrande instruktion bygger på specifika krav i lagstiftningen. Sådan information är Livsmedelsverkets tolkning av lagstiftningen och styrande för hur verkets personal ska utföra kontroll. Den styrande informationen hittar du i särskilda rutor.

Alla kontrollmyndigheter ska årligen rapportera information om sin kontrollverksamhet. Den här anvisningen gäller den kontroll som utförts under 2020 och ska rapporteras till Livsmedelsverket senast den 31 januari 2021.

Parametrar - utgående dricksvatten (post 47) 

Mikrobiologiska parametrar

Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C

Koliforma bakterier

 

Kemiska och radioaktiva parametrar

Färg

Järn

Klor, total aktiv

Nitrit

pH

Temperatur

Turbiditet

Parametrar - dricksvatten hos användare (post 49)

Mikrobiologiska parametrar

Aktinomyceter

Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C

Odlingsbara mikroorganismer vid 36°C

Långsamväxande bakterier

Clostridium perfringens

Intestinala enterokocker

Koliforma bakterier

Mikrosvamp

Pseudomonas aeruginosa

 

Kemiska och radioaktiva parametrar

Akrylamid

Aluminium

Ammonium

Antimon

Arsenik

Bekämpningsmedel – enskilda

Bekämpningsmedel – alla undantagna

Bensen

Bens(a)pyren

Bly

Bor

Bromat

Cyanid

Epiklorhydrin

1,2-dikloretan

Fluorid

Färg

Indikativ dos

Järn

Kadmium

Kalcium

Klorid

Konduktivitet

Koppar

Krom

Kvicksilver

Lukt

Magnesium

Mangan

Natrium

Nickel

Nitrat

Nitrit

Oxiderbarhet

pH

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

Radon

Selen

Smak

Sulfat

Tetrakloreten och trikloreten

Total alfaaktivitet

Total betaaktivitet

Totalt organiskt kol (TOC)

Trihalometaner (THM) – totalt

Tritium

Turbiditet

Vinylklorid

Lagstiftning