Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Operativt mål 3 - Skötsel och underhåll av reservoarer

Här ger Livsmedelsverket vägledning om hur kraven i lagstiftningen kan uppnås. Vägledningen är inte bindande och utesluter inte andra sätt att uppfylla kraven.

Nedan finner du stödmaterial till operativt mål 3 i form av information och frågor som är bra att ställa vid kontroll av att målet är uppfyllt.

Om målet

Operativt mål 3 - Skötsel och underhåll av reservoarer - NKP-webben.

Rapportering av målet

Målet ska rapporteras enligt anvisningarna till myndighetsrapporteringen.

Anvisningar - Information om utförda kontroller

Det innebär att rapportering av målet ska ske mot rapporteringspunkt P20 och mot nedanstående lagstiftningspunkter:

N02 - Allmänna hygienregler

N08 - Distributionsanläggningar

N99 - Övrigt

 

1. Hur många reservoarer finns i distributionsanläggningen?

 • Hur många reservoarer finns?
 • Vilken typ av reservoarer, vattentorn och/eller markreservoar, är det? 

Se 6 § andra stycket SLVFS 2001:30. 

Mer stöd

Beskrivning över distributionsanläggningen 

2. Finns rutiner för inspektion?

 • Har verksamhetsutövaren rutiner för regelbunden inspektion av reservoarer?
 • Används Svenskt Vattens checklista för inspektion av reservoarer eller annan checklista?
 • Används rekommendationerna i Svenskt Vattens Dricksvattenteknik 4?
 • Dokumenteras inspektioner?
 • Vad inspekteras? Exempelvis ventilationsrör, manluckor, växtlighet som kan orsaka sprickbildningar, skadedjur, kabelgenomföringar, pollenproblem, sedimentering på bottenyta, ytskiktens kondition, ytfilm, korrosion, golvbrunnar i tak, skadedjur, dag- eller spillvattenledningar dragna i reservoaren med mera. 

Se 2 b § punkt 1 och 2 Allmänna och särskilda regler för lokaler, punkt 8 Livsmedelsprodukter och 6 § SLVFS 2001:30 

Mer stöd

Allmänna regler för lokaler - dricksvattenanläggningar

Särskilda regler för lokaler - dricksvattenanläggningar

Livsmedelsprodukter - dricksvattenanläggningar

Utformning, underhåll och skötsel

Rutiner för underhåll och skötsel 

Information om reservoarer - Svenskt Vatten

3. Inspekteras både insida och utsida av reservoarerna?

 • Kontrolleras påväxt av träd och buskar på reservoarer? Det gäller både tak på vattentorn och på och invid markreservoarer.
 • Kontrolleras sprickbildningar och korrosion på insidan? 

Se 6 § SLVFS 2001:30. 

Mer stöd

Utformning, underhåll och skötsel

Rutiner för underhåll och skötsel 

4. Finns skydd för ventilationsdon?

 • Finns nät eller annat skydd för ventilationsdon?
 • Finns skydd som klarar damm, pollen och andra föroreningar? 

Se 6 § SLVFS 2001:30. 

Mer stöd

Utformning, underhåll och skötsel

Rutiner för underhåll och skötsel 

5. Hur ofta inspekteras reservoarerna?

Enligt Svenskt Vattens Dricksvattenteknik 4 bör reservoarerna i början inspekteras två gånger per år och sedan minst en gång per år. 

Se 6 § SLVFS 2001:30. 

Mer stöd

Utformning, underhåll och skötsel

Rutiner för underhåll och skötsel 

6. Har konstaterade brister lett till åtgärder?

 • Har konstaterade brister vid verksamhetsutövarens inspektioner lett till åtgärder?
 • Finns dokumentation från inspektioner?
 • Har reservoarer rengjorts?
 • Finns kriterier för när reservoarer ska rengöras?
 • Har tätning av manluckor och genomföringar gjorts?
 • Har skydd för ventilation åtgärdats?
 • Har golvbrunnar rensats? Även golvbrunnar på taket till vattentorn behöver rensas.
 • Utförs bräddning för att avlägsna ytfilm? 

Se 6 § SLVFS 2001:30. 

Mer stöd

Utformning, underhåll och skötsel

Rutiner för underhåll och skötsel 

7. Finns kriterier för vilka material och produkter som får användas i reservoarer?

 • Finns kriterier att använda typgodkända material och produkter eller sådana som är godkända av något annat land att använda i kontakt med dricksvatten? Det kan gälla invändig färg, tätningsmedel, fogmassa och övriga produkter. 

Se 5 § SLVFS 2001:30. 

Mer stöd

Material och processkemikalier vid beredning och distribution

Material 

Information om material i kontakt med dricksvatten - Svenskt Vatten

Information om material i kontakt med dricksvatten - Boverket

8. Finns kriterier för när rengöring ska utföras?

 • Vilka kriterier finns för när rengöring ska utföras? Enligt Svenskt Vattens checklista >90 % av bottenytan täckt av sedimentlager tjockare än 0,5 cm.
 • Utförs rengöring vid behov eller är den schemalagd?

Se 6 § SLVFS 2001:30. 

Mer stöd

Utformning, underhåll och skötsel

Rutiner för underhåll och skötsel 

9. Finns rutiner för hur rengöring ska utföras?

 • Finns avtal med företag som utför rengöring?
 • Används dykare eller robot?
 • Hur dokumenteras rengöringen?
 • Utförs provtagning och analys av dricksvattnet efter rengöring? 

Se 6 § SLVFS 2001:30. 

Mer stöd

Utformning, underhåll och skötsel

Rutiner för underhåll och skötsel 

10. Har personalen fått hygieninstruktioner?

 • Har personalen fått utbildning i dricksvattenhygien?
 • Har personalen hygieninstruktioner?
 • Har eventuella entreprenörer och annan inhyrd personal fått tillräcklig hygieninformation? 

Se 2 b § punkt 7 Personlig hygien, punkt 9 Utbildning SLVFS 2001:30. 

Mer stöd

Personlig hygien - dricksvattenanläggningar

Utbildning - dricksvattenanläggningar