Skriv ut
Jämför versioner

Operativt mål 3 - Skötsel och underhåll av reservoarer

Stödjande instruktion för Livsmedelsverket och kommuner

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig på Livsmedelsverket och kommunen som arbetar med livsmedelskontroll. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Här får du stödmaterial till operativt mål 3 i form av information och frågor som är bra att ställa vid kontroll av att målet är uppfyllt.

Om målet

Operativt mål 3 - Skötsel och underhåll av reservoarer - NKP-webben

Rapportering av målet

Målet ska rapporteras enligt anvisningarna till myndighetsrapporteringen.

Anvisningar - Rapportering av kontroll enligt de operativa målen

Det innebär att rapportering av målet ska ske mot rapporteringspunkt P20 och mot nedanstående lagstiftningspunkter:

N02 - Allmänna hygienregler

N08 - Distributionsanläggningar

N99 - Övrigt

 

1. Hur många reservoarer finns i distributionsanläggningen?

 • Hur många reservoarer finns?
 • Vilken typ av reservoarer, vattentorn och/eller markreservoar, är det? 

Se 6 § andra stycket SLVFS 2001:30. 

Mer stöd

Beskrivning över distributionsanläggningen 

2. Finns rutiner för inspektion?

 • Har verksamhetsutövaren rutiner för regelbunden inspektion av reservoarer?
 • Används Svenskt Vattens checklista för inspektion av reservoarer eller annan checklista?
 • Används rekommendationerna i Svenskt Vattens Dricksvattenteknik 4?
 • Dokumenteras inspektioner?
 • Vad inspekteras? Exempelvis ventilationsrör, manluckor, växtlighet som kan orsaka sprickbildningar, skadedjur, kabelgenomföringar, pollenproblem, sedimentering på bottenyta, ytskiktens kondition, ytfilm, korrosion, golvbrunnar i tak, skadedjur, dag- eller spillvattenledningar dragna i reservoaren med mera. 

Se 2 b § punkt 1 och 2 Allmänna och särskilda regler för lokaler, punkt 8 Livsmedelsprodukter och 6 § SLVFS 2001:30 

Mer stöd

Allmänna regler för lokaler - dricksvattenanläggningar

Särskilda regler för lokaler - dricksvattenanläggningar

Livsmedelsprodukter - dricksvattenanläggningar

Utformning, underhåll och skötsel

Rutiner för underhåll och skötsel 

Information om reservoarer - Svenskt Vatten

3. Inspekteras både insida och utsida av reservoarerna?

 • Kontrolleras påväxt av träd och buskar på reservoarer? Det gäller både tak på vattentorn och på och invid markreservoarer.
 • Kontrolleras sprickbildningar och korrosion på insidan? 

Se 6 § SLVFS 2001:30. 

Mer stöd

Utformning, underhåll och skötsel

Rutiner för underhåll och skötsel 

4. Finns skydd för ventilationsdon?

 • Finns nät eller annat skydd för ventilationsdon?
 • Finns skydd som klarar damm, pollen och andra föroreningar? 

Se 6 § SLVFS 2001:30. 

Mer stöd

Utformning, underhåll och skötsel

Rutiner för underhåll och skötsel 

5. Hur ofta inspekteras reservoarerna?

Enligt Svenskt Vattens Dricksvattenteknik 4 bör reservoarerna i början inspekteras två gånger per år och sedan minst en gång per år. 

Se 6 § SLVFS 2001:30. 

Mer stöd

Utformning, underhåll och skötsel

Rutiner för underhåll och skötsel 

6. Har konstaterade brister lett till åtgärder?

 • Har konstaterade brister vid verksamhetsutövarens inspektioner lett till åtgärder?
 • Finns dokumentation från inspektioner?
 • Har reservoarer rengjorts?
 • Finns kriterier för när reservoarer ska rengöras?
 • Har tätning av manluckor och genomföringar gjorts?
 • Har skydd för ventilation åtgärdats?
 • Har golvbrunnar rensats? Även golvbrunnar på taket till vattentorn behöver rensas.
 • Utförs bräddning för att avlägsna ytfilm? 

Se 6 § SLVFS 2001:30. 

Mer stöd

Utformning, underhåll och skötsel

Rutiner för underhåll och skötsel 

7. Finns rutiner för materialval vid reparation?

 • Finns kriterier för vilka material och produkter som får användas i reservoarer?
 • Finns kriterier att använda typgodkända material och produkter eller sådana som är godkända av något annat land att använda i kontakt med dricksvatten? Det kan gälla invändig färg, tätningsmedel, fogmassa och övriga produkter. 

Se 5 § SLVFS 2001:30. 

Mer stöd

Material och processkemikalier vid beredning och distribution

Material 

Information om material i kontakt med dricksvatten - Svenskt Vatten

Information om material i kontakt med dricksvatten - Boverket

8. Finns kriterier för när rengöring ska utföras?

 • Vilka kriterier finns för när rengöring ska utföras? Enligt Svenskt Vattens checklista >90 % av bottenytan täckt av sedimentlager tjockare än 0,5 cm.
 • Utförs rengöring vid behov eller är den schemalagd?

Se 6 § SLVFS 2001:30. 

Mer stöd

Utformning, underhåll och skötsel

Rutiner för underhåll och skötsel 

9. Finns rutiner för hur rengöring ska utföras?

 • Finns avtal med företag som utför rengöring?
 • Används dykare eller robot?
 • Hur dokumenteras rengöringen?
 • Utförs provtagning och analys av dricksvattnet efter rengöring? 

Se 6 § SLVFS 2001:30. 

Mer stöd

Utformning, underhåll och skötsel

Rutiner för underhåll och skötsel 

10. Har personalen fått hygieninstruktioner?

 • Har personalen fått utbildning i dricksvattenhygien?
 • Har personalen hygieninstruktioner?
 • Har eventuella entreprenörer och annan inhyrd personal fått tillräcklig hygieninformation? 

Se 2 b § punkt 7 Personlig hygien, punkt 9 Utbildning SLVFS 2001:30. 

Mer stöd

Personlig hygien - dricksvattenanläggningar

Utbildning - dricksvattenanläggningar 

Lagstiftning