Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Operativa förutsättningar för effektiv kontroll

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska genomföras av verkets egen personal utifrån kraven i lagstiftningen.

Operativa förutsättningar beskriver grunder för en fungerande kontrollprocess och för en verkningsfull och effektiv kontroll, en kontroll som har avsedd effekt. Förutsättningarna finns i nationella kontrollplanen (NKP). De operativa målen ska läsas och tillämpas med förutsättningarna som bakgrund.

Förutsättningar för effektiv kontroll

Offentlig livsmedelskontroll utförs för att verifiera efterlevnaden av bestämmelser som syftar till att förhindra, undanröja eller reducera hälsorisker. Kontrollen utförs också för att säkerställa god sed inom handeln och skydda konsumenternas intressen, exempelvis genom kontroll av märkning och annan konsumentinformation. Ett grundkrav i lagstiftningen är att den offentliga kontrollen är verkningsfull och effektiv, i betydelsen att den har avsedd effekt (se artikel 5.1 i förordning (EU) nr 2017/625).

Kontrollsystemet

Operativa förutsättningar

De operativa förutsättningarna (A-E) beskriver grunderna för en fungerande kontrollprocess och en livsmedelskontroll som ger avsedd effekt. Förutsättningarna finns i nationella kontrollplanen (NKP).

A
Alla kontrollmyndigheter har en plan för livsmedelskontrollen inom sitt område för att utföra kontroll i tillräcklig omfattning.

B
Alla kontrollmyndigheter planerar och utför kontroll med fokus på de största hälsoriskerna och på det som på ett avgörande sätt kan vara vilseledande för konsumenterna.

    
Alla kontrollmyndigheter har rätt kompetens för att upptäcka avvikelser och bedöma dess risker.

D     
Alla kontrollmyndigheter använder de kontrollmetoder som är bäst lämpade för att upptäcka avvikelser inom de områden man kontrollerar.

E      
Alla kontrollmyndigheter vidtar de åtgärder som är nödvändiga så att de avvikelser som upptäckts i kontrollen åtgärdas inom utsatt tid samt följer sedan upp (verifierar) att avvikelser åtgärdas.