Skriv ut
Jämför versioner (endast en version av sidan)

Operativa förutsättningar för effektiv kontroll

Styrande och stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Styrande instruktion bygger på specifika krav i lagstiftningen. Sådan information är Livsmedelsverkets tolkning av lagstiftningen och styrande för hur verkets personal ska utföra kontroll. Den styrande informationen hittar du i särskilda rutor. Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Operativa förutsättningar beskriver grunder för en fungerande kontrollprocess och för en verkningsfull och effektiv kontroll, en kontroll som har avsedd effekt. Förutsättningarna finns i nationella kontrollplanen (NKP). De operativa målen ska läsas och tillämpas med förutsättningarna som bakgrund.

Förutsättningar för effektiv kontroll

Offentlig livsmedelskontroll utförs för att verifiera efterlevnaden av bestämmelser som syftar till att förhindra, undanröja eller reducera hälsorisker. Kontrollen utförs också för att säkerställa god sed inom handeln och skydda konsumenternas intressen, exempelvis genom kontroll av märkning och annan konsumentinformation. Ett grundkrav i lagstiftningen är att den offentliga kontrollen är verkningsfull och effektiv, i betydelsen att den har avsedd effekt (se artikel 5.1 i förordning (EU) nr 2017/625).

Effektiv kontroll

Operativa förutsättningar

De operativa förutsättningarna (A-E) beskriver grunderna för en fungerande kontrollprocess och en livsmedelskontroll som ger avsedd effekt. Förutsättningarna finns i nationella kontrollplanen (NKP).

A
Alla kontrollmyndigheter har en plan för livsmedelskontrollen inom sitt område för att utföra kontroll i tillräcklig omfattning.

B
Alla kontrollmyndigheter planerar och utför kontroll med fokus på de största hälsoriskerna och på det som på ett avgörande sätt kan vara vilseledande för konsumenterna.

    
Alla kontrollmyndigheter har rätt kompetens för att upptäcka avvikelser och bedöma dess risker.

D     
Alla kontrollmyndigheter använder de kontrollmetoder som är bäst lämpade för att upptäcka avvikelser inom de områden man kontrollerar.

E      
Alla kontrollmyndigheter vidtar de åtgärder som är nödvändiga så att de avvikelser som upptäckts i kontrollen åtgärdas inom utsatt tid samt följer sedan upp (verifierar) att avvikelser åtgärdas.

Lagstiftning