Skriv ut
Jämför versioner

Fullständig kontrollprocess

Stödjande instruktion för livsmedelskontrollen

Informationen här på sidan är i första hand skriven till dig som arbetar med livsmedelskontroll på en kontrollmyndighet. Vi hälsar också företagare, journalister, konsumenter och andra nyfikna välkomna att läsa.

Stödjande information är tolkningar av regler och ger vägledning om hur lagstiftningen kan tillämpas. Sådan information är inte bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när lagstiftningen ska tolkas och användas i kontrollen. Stödjande information utesluter inte andra sätt att uppnå målen med kontrollen.

Den operativa kontrollen är kontrollmyndighetens kärnverksamhet. En fungerande kontrollprocess är grunden för en effektiv kontroll.

Kontrollprocess för effektiv kontroll

Kontrollens kärnuppgifter är att bedriva kontroll, upptäcka och bedöma avvikelser och att ställa krav på att dessa åtgärdas. Detta i syfte att förhindra, undanröja eller minska riskerna för människor till godtagbara nivåer, och att säkerställa god sed inom handeln med livsmedel och skydda konsumenternas intressen, inklusive märkning av livsmedel och andra typer av konsumentinformation.

Sammantaget ska det vara en kontroll som har effekt. För det behövs en fullständig kontrollprocess med bland annat metodiska och systematiska arbetssätt. Det krävs också att myndigheter tar initiativ till, driver och fullföljer ärenden.

 

Det ställs flera krav på genomförande av offentlig kontroll. Den ska bland annat:

 • ske utifrån gällande livsmedelslagstiftning,
 • ske enligt dokumenterade tillvägagångssätt,
 • genomföras utan förvarning, utom vid till exempel revision,
 • genomföras med ändamålsenliga kontrollmetoder,
 • ske i alla led i livsmedelskedjan och innefatta alla relevanta krav
  i lagstiftningen, och
 • vara riskbaserad.

Uppföljning är ett viktigt steg för att kon­trollen ska nå önskad effekt. Det innebär att myndigheten följer upp att de avvik­elser som har påtalats åtgärdas inom den tid som bestämts. Sanktioner ska användas då det behövs för att förmå företagaren att korrigera de avvikelser som påpekats. Sanktioner kan användas direkt då en avvikelse upptäcks. Om sanktion inte används direkt, kan myndigheten istället påtala avvikelsen och därefter följa upp om företagaren självmant åtgärdat bristerna. Det är viktigt att den fullständiga kontrollprocessen fungerar effektivt, och att kontrollen har effekt. Visar det sig vid uppföljning att företagaren inte tagit sitt ansvar ska myndigheten använda sanktion för att avvikelsen ska åtgärdas.

Sanktioner

Kärnan i kontrollen är att eventuella avvikelser upptäcks och att myndigheten ser till att företagen rättar till bristerna inom rimlig tid. För att kontrollen ska ge önskad effekt måste myndigheten säkerställa att avvikelserna åtgärdas. Detta genom att antingen övervaka att företagen tar sitt ansvar och genomför effektiva åtgärder på eget initiativ, eller genom att myndigheten fattar beslut om sanktioner. Se bland annat artikel 54 i förordning (EG) nr 882/2004 och livsmedelslagen (2006:803). Att avvikelserna verkligen åtgärdas säkerställs genom uppföljande kontroller.

För att sanktioner ska användas effektivt, enhetligt och rättssäkert ska myndigheten ha instruktioner och rutiner, samt handlingsberedskap, för när och hur sanktionerna ska användas.

Exempel - att beakta vid planering av sanktioner:

 • Finns en instruktion eller rutin för hur och när sanktioner ska användas?

 • Sker uppföljning av att instruktionen eller rutinen följs och fungerar?

 • Gör delegationen av juridiska befogenheter det möjligt att fatta snabba och effektiva beslut?
 • Finns kompetens för att upprätta sanktionsbeslut?

 • Finns tid i planeringen så att effekten av sanktionsbesluten kan följas upp?

Åtgärder vid bristande efterlevnad

Sidans taggar
Lagstiftning