Till huvudinnehåll
Skriv ut
Jämför versioner

Anvisning för planering av kontroller 2021

Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska genomföras av verkets egen personal utifrån kraven i lagstiftningen.

Här följer praktisk information inför planering av kontroll av livsmedelsföretagare för 2021 i planeringsverktyget PIMLO.

När kan vi börja planera och vilka tider ska planeras?

Planeringen av 2021 års kontroll kan börja i november då kontrollplanen och den operativa kontrollplanen är färdiga. Samtliga kontroller ska vara utplanerade senast 1 januari 2021. Detta är viktigt för uppföljningen och för att kontrollärendena måste kunna skapas via planeringsverktyget redan vid första kontrolltillfället.

Planeringen görs i planeringsverktyget. Excellistorna kommer inte att vara uppdaterade i november. Tiderna som ska planeras ut i planeringsverktyget kan finnas under "prognos". Om prognostiden saknas, utgår vi från föregående års beslutade kontrolltid (finns i 360 och i bifogade listor). För 2021 innebär det att vi använder 2020 års kontrolltider.  Kontrolltiden dras sedan ut på en månad, ej på exakt datum. Här vill vi att ni drar ut på sista fredagen i varje månad på respektive handläggare. Det är då lätt att ha koll på sina planerade kontroller och det går att följa upp. Inget får ligga och sväva i luften.  Skälet till att göra så är att om en kontroll är planerad på exakt datum kan den bara planeras ut på ett nytt exakt datum.

Vem ska planera?

Varje grupp har eget ansvar för att planeringen blir genomförd. Varje grupp väljer vem/vilka som gör planeringen. I vissa grupper finns vakanta tjänster. I de fallen får kontrollerna fördelas på de personer som finns i gruppen vid planeringstillfället. När sedan nya inspektörer tillkommer får planeringen gås igenom och kontrollerna omfördelas.

Anläggningar som inte kontrolleras varje år

Kontrolltid som sparats från föregående år är ej inlagt i prognosen. Den behöver ni själva lägga till innan ni planerar. Planera inte in tid som ej används år 2020 som uppstår pga kontrollskuld.  En del av den här kontrollskulden ska planeras ut under 2021 och 2022. Särskild instruktion om detta kommer i december. Sparade timmar från tidigare år, normalt 0-4 timmar, är inte en del av en kontrollskuld utan ska planeras in med vanlig frekvens (normalt vartannat eller vart tredje år).

Hantering av tidsskulder

Vi kommer att ha en tidsskuld på en del anläggningar efter 2020. Den främsta orsaken till det är Corona-pandemin. Exakt hur skulden ska hanteras och hur många skuldtimmar som ska planeras ut i varje grupp diskuteras mellan gruppen och teamchefen.

Fördelning av kontrolltid över året

När du börjar planera kontrollera vilka block-kontroller du ska vara med i. Du behöver då planera ut ett antal anläggningar inom just de block-kontrollsperioderna. Alla anläggningar som passar inom block-kontrollen behöver inte göras just då men du behöver göra några kontroller så att du kan delta i de diskussioner om t ex bedömningar som genomförs i samband med block-kontrollerna.

Tänk på att planera kontroller vid anläggningar när de har säsong. T ex behöver kontroll på en surströmmingsanläggning, löjromsproduktion och sommarverksamheter planeras ut på en månad när verksamheten är igång.

Du behöver komma igång med kontrollerna tidigt i januari för att få en jämn arbetsbelastning under året. Om du inte genomför kontroller under januari är risken stor att arbetsbelastningen under resten av året blir för hög.

Justeringar av planeringen

När vi börjar planera finns endast prognoser för anläggningarna. Ni kan komma att behöva justera kontrollplaneringen när årets kontrolltimmar slutgiltigt är beslutade. Justeringar kommer också att behöva göras i de fall det sker personalomsättning i grupperna.