Till huvudinnehåll

EG-förordning 606/2009

Tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 beträffande kategorier av vinprodukter, oenologiska metoder och restriktioner som ska tillämpas på dessa.

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna
ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till
den aktuella rättsakten.

Information om EU-förordning 2015/596

 I kommissionens förordning (EG) nr 606/2009 fastställs den högsta tillåtna totala svaveldioxidhalten i vin. Enligt punkt A.4 i bilaga I B får kommissionen besluta att de berörda medlemsstaterna får ge tillstånd till att den högsta tillåtna totala svaveldioxidhalten, om den är under 300 mg/l, höjs med högst 50 mg/l om väderleksförhållandena gör det nödvändigt. Den högsta tillåtna totala svaveldioxidhalten, om den är under 300 mg/l, får höjas med högst 50 mg/l för vin som har framställts av druvor som skördats 2014 i vinodlingszonerna i de tyska delstaterna "Baden Württemberg", "Bayern", "Hessen" och "Rheinland-Pfalz".