LIVSFS 2009:3

Karenstider

Ändringar med mera

Mer information

Från och med den 1 mars 2009 tillhandahåller Läkemedelsverket en lista över gällande karenstider för i Sverige godkända läkemedel. Se Läkemedelsverkets webbplats, länk nedan.

Behandling med vissa läkemedel för hästar samt att det för de aktuella preparaten ska sex månaders karenstid tillämpas. Se Jordbruksverkets webbplats, länk nedan.

Observera, att Livsmedelsverkets förteckning enligt 2 § LIVSFS 2005:3 inte längre gäller!

Kort information om LIVSFS 2012:8 (omtryck)

Förskrifter (LIVSFS 2012:8) om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2009:3) om karenstider.

När börjar föreskrifterna gälla?

Den 1 november 2012.

Vilka berörs av föreskrifterna?

Primärproducenter som föder upp djur som ska användas till livsmedelsändamål samt livsmedelsföretagare som bedriver handel med livsmedel från djur. Indirekt berörs även de myndigheter som ansvarar för kontroll av dessa företagare och primärproducenter.

Vad handlar föreskrifterna om?

  • Ändring av bestämmelse om förutsättningar för att tillämpa karenstider vid behandling med läkemedel som inte har en fastställd karenstid för djurslaget eller behandlingssättet.
  • Ändring av bestämmelse om tillvaratagande av livsmedel före karenstidens utgång.
  • Ändring av bestämmelse med upplysningar om andra rättsakter med bestämmelser om behandling med läkemedel med mera.
  • Ändring av bilaga till föreskrifterna LIVSFS 2009:3, vilken innebär att antalet preparat som kan användas till alla livsmedelsproducerande djur utan att karenstider behöver iakttas minskats.

Föreskrifterna innebär inte någon ändring i sak, jämfört med tidigare regler.

Bakgrund

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2009:3) om karenstider innehåller bestämmelser om beräkning och fastställande av karenstider vid handhavande av livsmedel från djur som behandlats med läkemedel eller vissa bekämpningsmedel med farmakologiskt aktiva substanser. Regler rörande behandling av (livsmedelsproducerande) djur med läkemedel finns dels i EU-rättsakter, dels i nationell lagstiftning (föreskrifter från Läkemedelsverket och Jordbruksverket). Verkets föreskrifter ugår från och kompletterar dessa regler och i flera paragrafer hänvisas till dem. Sedan mars 2009, då föreskrifterna trädde i kraft, har det skett en del ändringar i de regler som föreskrifterna hänvisar till och syftet med förslaget är således att anpassa föreskrifterna till dessa ändringar. Ändringarna innebär inte några ändrade bedömningar i sak vad gäller fastställande av karenstider. 

Samlingssidor
Lagstiftning