EG-förordning 1332/2008

 Förordning om livsmedelsenzymer och om ändring av rådets direktiv 83/417/EEG, rådets förordning (EG) nr 1493/1999, direktiv 2000/13/EG, rådets direktiv 2001/112/EG samt förordning (EG) nr 258/97

Ändringar med mera

Kort information om genomförandeförordning (EU) nr 1056/2012

Förordningen innebär att tidsfristen för att lämna in ansökan om godkännande av livsmedelsenzymer förlängs till 42 månader efter att tillämpningsföreskrifterna i förordning 234/2011 börjat gälla, i syfte att underlätta särskilt för små och medelstora företag.

Ansökningar om godkännande av enzymer ska därmed lämnas in till kommissionen senast den 11 mars 2015. 

Lagstiftning