EG-förordning 889/2008

Tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll

Ändringar med mera

Undantagsmöjligheten för användning för icke ekologiskt foder förlängs till och med 31 december 2017.

Kort information om EU-förordning 1358/2014

Ändringen av EU-förordning 1358/2014 röstades fram i november 2014. Förordningen innehåller särskilda regler om ekologiskt vattenbruk.

Kort information om EU-förordning 2016/673

I ändringen klargörs att även mikroalger omfattas av tillämpningsområdet för den ekologiska förordningen 834/2007. Övergångstiden för användning av icke-ekologiska yngel och förökningsmaterial från icke-ekologiska kläckerier för musslor förlängs med ett år. Tidsfristen för översyn av vissa oenologiska metoder förlängs till 1 augusti 2018. Bilagorna II (bekämpningsmedel), VI (fodertillsatser) och VIII (livsmedelstillsatser och
processhjälpmedel) har uppdaterats.

Samlingssidor
Lagstiftning