Till huvudinnehåll

EG-förordning 889/2008

Tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll

Mer information

På EUR-Lex finns mer information om till exempel beslutade och föreslagna
ändringar, konsoliderade versioner samt andra rättsakter med kopplingar till
den aktuella rättsakten.

Information om EU-förordning 2016/673

I ändringen klargörs att även mikroalger omfattas av tillämpningsområdet för den ekologiska förordningen 834/2007. Övergångstiden för användning av icke-ekologiska yngel och förökningsmaterial från icke-ekologiska kläckerier för musslor förlängs med ett år. Tidsfristen för översyn av vissa oenologiska metoder förlängs till 1 augusti 2018. Bilagorna II (bekämpningsmedel), VI (fodertillsatser) och VIII (livsmedelstillsatser och
processhjälpmedel) har uppdaterats.