EG-förordning 589/2008

Tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för ägg

Ändringar med mera

Med anledning av allvarliga utbrott av aviär influensa i unionen förlängs undantagsperioden för saluföring av ägg som "ägg från utehöns" vid begränsat tillträde till rastgårdar utomhus från 12 till 16 veckor. Samtidigt förtydligas reglerna avseende undantagsperiodens början.

Lagstiftning