LIVSFS 2006:21

Avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering

Senare ändringar

Mer information

Information om ändring i avgiftsföreskrifterna LIVSFS 2016:2.

Ändringen innebär i korthet det införs en avgift för ansökan om tillstånd att använda ingredienser från icke-ekologiskt jordbruk i ekologisk produktion av livsmedel. Avgiften är 1 300 kr.

När börjar föreskrifterna gälla?

Den 1 april 2016

Vilka berörs av förordningen?

Företag inom ekologisk produktion som vill använda ingredienser från icke-ekologiskt jordbruk.

Information om ändring i avgiftsföreskrifterna LIVSFS 2015:4

Ändringen innebär i korthet:

 • att avgifterna för importkontroll av animaliska och icke-animaliska livsmedel samt material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel höjs, samt
 • att det införs regler om avgifter för utfärdande av exportintyg.

Vilka berörs av ändringarna?

Ändringarna berör företag som importerar livsmedel och företag som exporterar livsmedel till länder som ställer krav på att exportintyg ska utfärdas för varor som exporteras.

Vad handlar föreskrifterna om?

Förändringen innebär följande höjningar av avgifterna för importkontroll: 

 • För gränskontroll av animaliska livsmedel, icke-animaliska livsmedel samt material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel som genomgår en fysisk kontroll höjs grundavgiften till 1 000 kr.
 • Den viktbaserade avgiften per kilo vara i sändningar med animaliska livsmedel höjs till 12 öre/kg. Procentuellt sett i förhållande till den vikt sändningen har är kiloavgiften likvärdig för stora och små sändningar. Eftersom att avgiften ökar om sändningen väger mer blir det dock en högre avgift när man importerar en större sändning. Detta innebär dock inte att det blir billigare att ta in flera små sändningar eftersom att avgiften per kilo är densamma.
 • För sändningar med icke-animaliska livsmedel samt material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel som enbart genomgår dokumentkontroll höjs avgiften till 500 kr/sändning.
 • För samtliga importvaror innebär den höjda grundavgiften att ersättningen per påbörjad kvarts timme vid kontroller som tar mer tid än normalt att utföra (så kallade extraordinära kontroller) och för sändningar som föranmälts men som inte anländer till gränskontrollstationen (uteblivna kontroller) höjs från 200 kr till 250 kr.
 • När det gäller icke-animaliska livsmedel samt material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel höjs även avgiften för kontroller på annan plats än gränskontrollstationer från 200 kr till 250 kr per påbörjad kvarts timme.
 • Avgiften för provtagning av animaliska livsmedel i enlighet med skyddsåtgärder beslutade av EU, för salmonellaundersökning samt vid misstanke om bristande efterlevnad höjs från 30 kr per prov till 40 kr per prov. Även för icke-animaliska livsmedel och material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel höjs avgiften från 30 kr per prov till 40 kr per prov.
 • Dessutom ändras befintliga avgifter för utfärdande av så kallade skeppshandelsintyg enligt bilaga 5 i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2004:3) om kontroll av animaliska livsmedel vid import från tredje land från en avgift på 200 kr/intyg till en avgift på 300 kr/intyg. Slutligen så höjs avgiften för inspektion av skeppshandelslager från 800 kr per timme till 1 000 kr per timme.

Höjningen av avgifterna kommer att innebära att Livsmedelsverket får full kostnadstäckning för kontrollerna.

Förändringen innebär följande när det gäller avgifter för export: 

 • Regler om avgifter för utfärdande av exportintyg införs i en ny bestämmelse i avgiftsföreskrifterna (5 kap. 3 §).
 • Avgifter för exportintygen fastställs i 5 kap. 3 §. Avgifterna ska medföra att verket får full kostnadstäckning för hanteringen av intygen.
 • För exportintyg avseende export till Ryssland samt Eurasiska ekonomiska unionen höjs avgiften till 60 kr per intyg.
 • För exportintyg avseende Taiwan införs en avgift om 150 kr per intyg.
 • Avgifterna för övriga intyg sänks till 190 kr för upp till 10 intyg, 210 kr för 50 intyg, 230 kr för 100 intyg och 250 kr för 200 intyg. 

Avgifterna kommer med denna förändring att motsvara verkets faktiska kostnader för hanteringen av intygen. Konsekvenserna av de nya avgifterna är att intäkterna kommer att täcka de löpande kostnaderna på 5 års sikt.

När börjar föreskrifterna gälla?

Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2016.

För ärenden om utfärdande av exportintyg till Ryssland, Eurasiska ekonomiska unionen och Taiwan som har inletts före ikraftträdandet gäller tidigare beslut om avgifter för exportintyg, även efter ikraftträdandet.

Samlingssidor
Lagstiftning