Till huvudinnehåll

LIVSFS 2006:21

Avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering

Senare ändringar

Mer information om LIVSFS 2006:21

Dessa föreskrifter upphävs den 1 januari 2022 genom LIVSFS 2021:8. 
Bestämmelserna om godkännandeavgift i 2 kap. 1 § i de upphävda föreskrifterna ska fortsätta gälla för ansökan om godkännande som inkommit till Livsmedelsverket innan den 31 december 2021.

Mer information om LIVSFS 2021:7

Riksdagen har beslutat att tillämpningsområdet för livsmedelslagen ska utvidgats till att omfatta även material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (FCM). Lagändringarna träder i kraft den 1 juli. Med anledning härav sker även anpassningar av livsmedelsförordningen och förordningen om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland.

Livsmedelsverket genomför därför en översyn av dels verkets föreskrifter om FCM, dels verkets kontroll av FCM. I avvaktan på det arbetet kommer Livsmedelsverket inte att avgiftsfinansiera den kontroll av FCM som sker under 2021. Verkets avgiftsföreskrifter behövde därför ändras. Verket planerar att införa nya avgifter för kontroll av FCM från 2022, varför nya föreskrifter om sådana avgifter kommer att remitteras under hösten 2021.

Livsmedelsverket genomför en översyn av arbetet med stickprovsundersökning vid import inklusive finansieringen av den verksamheten. I avvaktan på att det arbetet blir klart kommer Livsmedelsverket tillfälligt att upphöra att genomföra sådan stickprovsundersökning vid import och därför heller inte fortsätta avgiftsfinansiera den verksamheten. Eftersom Tullverket tar ut tullavgifter med stöd av de i föreskrifterna fastställda taxorna behövde verkets avgiftsföreskrifter ändras.

Dessa föreskriftsändringar innebär att 4 kap. 3 §, rubriken före 4 kap. 3 § och avsnitt 3 i bilaga 3 till Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering upphör att gälla. Föreskriftsändringarna träder i kraft den 19 april.

Verket kommer inte att fortsätta med sådan stickprovsundersökning vid import, som i dag finansieras med dessa tullavgifter, förrän pågående översyn av denna reglering är klar.


Mer information